Naar inhoud

Stamboomonderzoek

registers burgerlijke stand

 

 

 

De meeste vorsers die bij hun genealogische opzoekingen op een Dendermondse familie stuiten, denken al te vlug dat voor hen alle hoop op verdere informatie verloren is. Ongetwijfeld heeft de brand van de stadsarchieven op 17 september 1914 voor een onherstelbaar verlies gezorgd van massa’s gegevens die onherroepelijk verloren zijn gegaan. Ook het gemeentehuis van Sint-Gillis werd niet gespaard aan de vernielingszucht van de Duitse troepen. Bovendien is het naspeuren van nog resterende genealogische bronnen zeer moeilijk en bijzonder tijdrovend, wat voor velen een ernstige handicap betekent. Toch bleven er nog voldoende geschreven bronnen over.

Tot Dendermonde behoren: Appels, Baasrode, Dendermonde, Grembergen, Mespelare, Oudegem, Schoonaarde, Sint-Gillis en Vlassenbroek.

In het Stadsarchief van Dendermonde kan u onderstaande bronnen aanwenden voor uw genealogisch onderzoek.

Parochieregisters
Parochieregisters zijn registers waarin de geestelijkheid data, namen en andere bijzonderheden in verband met doop, huwelijk en begrafenis van de gelovigen moet vermelden. Zoals hierboven vermeld ging het archief van Sint-Gillis en Dendermonde in de vlammen op en werden ook de parochieregisters vernietigd. Doch bleven de klappers op de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van deze 2 gemeenten bewaard. Bij de andere deelgemeenten bleven zowel de klappers als de akten bewaard.

Gemeente

Doopregister

Huwelijksregister

Overlijdensregister

Dendermonde

1569-1796* 1569-1796* 1569-1796*

St.-Gillis-Dendermonde

1599-1797* 1599-1797* 1599-1797*

Appels

1612-1796 1612-1796 1603-1797

Baasrode

1610-1797 1601-1797 1601-1797

Grembergen

1610-1796 1622-1796 1647-1796

Oudegem

1602-1802 1602-1802 1602-1802

Mespelare

1636-1796 1636-1780 1636-1780

Vlassenbroek

1656-1797 1656-1797 1656-1797


* enkel de klappers

Registers van de burgerlijke stand
De registers van de burgerlijke stand (ingevoerd in 1796) ouder dan 100 jaar berusten in het stadsarchief en zijn enkel raadpleegbaar op microfilm om verdere aftakeling van de originele registers te voorkomen. De registers jonger dan 100 jaar (vanaf 1920) kunnen geraadpleegd worden op de dienst burgerlijke stand mits toelating van de rechtbank van eerste aanleg.

De registers van de burgerlijke stand zijn raadpleegbaar op microfilm.  Om deze te raadplegen vragen wij u om op voorhand een afsrpaak te maken


Bevolkingsregisters en tellingen
Vooraf moeten we duidelijk het onderscheid maken tussen bevolkingstellingen en bevolkingsregisters. De eerste soort bron biedt een statische doorsnede van de bevolking, kan om diverse redenen (fiscaal, militair, politioneel, godsdienstig, taal) gehouden worden en in diverse vormen komt ze reeds voor vanaf de middeleeuwen.
Bevolkingsregisters maken pas hun opwachting op het einde van de 18de eeuw. Ze registreren over een bepaalde periode de mutatie die de inwoners van een gemeente ondergingen ten gevolge van geboorten, sterften en woonstveranderingen. In deze registers vind men ook de gezinsamenstelling terug alsook de geboorte-, huwelijk en eventueel de overlijdensdatum. In het archief van de O.L.V.-Kerk bleven vier bevolkingsregisters van Dendermonde bewaard, met daarin de toestand van de bevolking op 1 januari 1848.

 

Gemeente

Bevolkingsregister

bevolkingstelling

Dendermonde

1848 -

Appels

1829-1910 1806, 1814, 1818, 1829, 1876

Baasrode

1826-1910 1814

Grembergen

1830-1910 1910 (bevolkingstabellen 1814,1818)

Oudegem

1847-1910 1814

Mespelare

1847-1910 1890

St.-Gillis-Dendermonde

1910-1920 -

Schoonaarde

1867-1910 -


De bevolkingsregisters jonger dan 100 jaar zijn niet toegankelijk

Genealogische verzameling
Brieven, prenten, kaartjes in verband met geboorten, huwelijken en overlijdens (19e-20e eeuw) uit Dendermondse (alfabetisch/chronologisch)

Gedenkschriften van de oudheidkundige kring van het land van Dendermonde (G.O.K.D.)
De Oudheidkundige kring (opgericht in 1862) publiceerde in haar gedenkschriften enkele interessante genealogische bijdragen zoals Graf- en gedenkschriften, Renteplichtigen te Dendermonde tijdens het Oud Regiem, ...

Familiekunde Vlaanderen Regio Dendermonde (Familiekunde Dendermonde)

Familiekunde Dendermonde (voorheen De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - VVF) is een vrijwilligersorganisatie die de genealoog helpt en begeleidt op alle mogelijke vlakken bij de opzoekingen en het samenstellen van zijn stamboom & familiegeschiedenis. De afdeling Dendermonde beschikt over een Genealogisch Documentatiecentrum aan de Vlasmarkt nr. 29 en staat elke derde donderdag van de maand van 19 tot 22 uur ter beschikking van geïnteresseerde genealogen.


In onze archiefbibliotheek bewaren wij enkele genealogische uitgaven van het FV van
Dendermonde (Dendermonde, Appels, Baasrode, Vlassenbroek, Grembergen, Oudegem, Mespelare en St.-Gillis-Dendermonde) en enkele uitgaven van gemeenten die niet tot Dendermonde behoren (Belsele, Berlare, Hamme, Moerzeke, Lebbeke en Wieze).

 

 

 

 

laatst gewijzigd: 02 april 2013
Stadsarchief

Administratief Centrum

Franz Courtensstraat 11


Tel.  052-25 11 95
Fax  052-25 11 82
E-mail

Open:

ma-vr 9-12.30 u.
wo 14-19 u.

Let op: sluitingsdagen!

 

Bekijk de locatie op het stratenplan.