naar top
Gemeente Dendermonde

Ruimtelijke visie op wonen

De toekomst brengt heel wat woonuitdagingen met zich mee: sterke bevolkingsgroei, vergrijzing, andere woonwensen, renovatie van oudere woningen ...

Deze uitdagingen gaan gepaard met een blijvende vraag naar bijkomende woongelegenheden. De stad wil die bijkomende woningen op de juiste manier voorzien, op plaatsen die daarvoor het meest geschikt zijn. Een grootschalige studie over de toekomstige woonbehoefte moet dit vraagstuk beantwoorden. De studie loopt tot eind 2021 en bestaat uit drie delen:

  1. Een woonbehoeftestudie, waarbij we cijfermatig onderzoeken wat de woonvraag en het woonaanbod zijn tot 2035 – en hoeveel woningen er dus nog nodig zijn in Dendermonde - én waarbij we onderzoeken wat de woonwensen van de Dendermonderaren zijn.
  2. Ruimtelijk onderzoek voor 11 uitgekozen deelgebieden: hoe gaan we in de toekomst om met een aantal nog niet bebouwde gebieden.
  3. Uitwerken van handvaten voor het vergunningenbeleid. Welke krijtlijnen zal het stadsbestuur de komende jaren hanteren bij het beoordelen van bouwaanvragen?

Woonbehoeftestudie

Bevraging woonwensen

Van 7 april tot 7 mei peilden we naar jullie woonwensen. We ontvingen 467 ingevulde enquêtes. Studiebureau Antea heeft jullie input verwerkt.

De resultaten vinden jullie via de link onderaan deze pagina.

Participatieavond

Op 28 juni 2021 hielden we een participatieavond.

De presentatie en een video-opname van deze avond vinden jullie via de link onderaan deze pagina.

Woonbeleid 2.0

Naast woonwensen, wordt onderzocht wat het huidige en het te verwachtte toekomstige aanbod is van verschillende types woningen in Dendermonde en per deelgemeente. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige vraag. Daarbij wordt rekening gehouden met heel wat factoren, zoals verhuisbewegingen en wijzigingen in gezinssamenstellingen.

Door vraag en aanbod met elkaar te vergelijken, kunnen we sterkte- en pijnpunten blootleggen en beleid voeren. In de studie wordt de woonbehoefte nl. in kaart gebracht tot 2035.

Visie op wonen

Na de zomervakantie, wanneer de resultaten van de woonbehoeftestudie en de enquête verwerkt zijn, zal op basis van de uitkomst gewerkt worden aan een ruimtelijke visie voor een aantal specifieke, onbebouwde, woongebieden. Daarvoor zal het lokaal bestuur een participatief traject uitstippelen.

Tot slot, zal de studie ook handvatten aanreiken voor het beoordelen van vergunningen. Het gaat daarbij onder mee waar meergezinswoningen wel of niet gewenst zijn, woondichtheid, voorwaarden voor groen en mobiliteit ….

Tegen eind dit jaar, wanneer de studie afgerond is, wil de stad met haar vernieuwde visie rond wonen naar buiten komen.