naar top
Gemeente Dendermonde

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - nv Visser & Smit Hanab, Fietssnelweg F44

Nv Visser & Smit Hanab heeft een aanvraag ingediend voor de tijdelijke exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over een aanvraag voor een tijdelijke, mobiele werkplaats en voor bemalingswerken in functie van de verplaatsing van de waterleiding van FARYS (PE315) voor de aanleg van fietssnelweg F44.

De aanvraag heeft betrekking op de kadastrale percelen Dendermonde, Afd 3 (Sint-Gillis), Sectie D, nrs. 0693 L, 0693 H, 0688 A, 0626 C, 0693 K rn 0622 A.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23-11-2020 een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor een termijn van maximum 60 dagen.

Inzage (zonder uitleg) is mogelijk in de Stadswinkel (zonder afspraak).

Met uw inhoudelijke vragen kan u terecht bij het loket omgevingsvergunning. U maakt hiervoor vooraf een afspraak. Vermeld altijd de referentie van het dossier: OMV_2020113369.

Maak een afspraak

Beroep indienen?

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Volg onderstaande aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

 • Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 03-12-2020. Deze dag is niet inbegrepen.
 • Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs, of via www.omgevingsloket.be een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
  • het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde;
 • Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de referentie: OMV_2020113369
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.
 • Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de provincie Oost-Vlaanderen (BE07 0962 4100 1066) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020113369” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.