naar top
Gemeente Dendermonde

Bekendmaking meldingsakte, Akrirout Ridouan - Scheepswerfstraat 78, 9200 Dendermonde

    Akrirout Ridouan     heeft een melding ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over zorgwoning.

De aanvraag heeft als adres Scheepswerfstraat 78, 9200 Dendermonde

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26-10-2020 akte genomen van de melding.

Inzage (zonder uitleg) is mogelijk in de Stadswinkel (zonder afspraak).

Met uw inhoudelijke vragen kan u terecht bij het loket omgevingsvergunning. U maakt hiervoor vooraf een afspraak. Vermeld altijd de referentie van het dossier: OMV_2020138198.

Maak een afspraak

Beroep indienen?

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg een verzoekschrift tot schorsing en / of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Volg onderstaande aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen bijna zeker verplicht zijn om uw verzoekschrift onontvankelijk te verklaren.

 • - Dien het verzoekschrift in binnen vijfenveertig dagen die ingaan op 08-11-2020 Deze dag is niet inbegrepen.
 • - Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
 • - Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief een afschrift van uw verzoekschrift ter informatie aan:
  • o het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde;
  • o de persoon die de melding heeft verricht.
 • - Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • o uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • o het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  • o het voorwerp van het beroep;
  • o een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  • o een inventaris van de overtuigingsstukken.
 • - Stort een rolrecht van:
  • o 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • o 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
  • o Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die aangaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurscolleges, het decreet van 25 april 2015 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuurscolleges.

 

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen gesloten

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.