naar top
Gemeente Dendermonde

Beslissing omgevingsvergunning, Hiel Marie-Paule De Boeck Toon - Burgemeester Portmanslaan 39, 9200 Dendermonde Burgemeester Portmanslaan 41, 9200 Dendermonde

   Hiel Marie-Paule De Boeck Toon            heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over Duplicaat van 2020061583.

De aanvraag heeft als adres Burgemeester Portmanslaan39, 9200DendermondeBurgemeester Portmanslaan41, 9200Dendermonde

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26-10-2020 een Vergunning van omgevingsvergunning verleend.

Inzage (zonder uitleg) is mogelijk in de Stadswinkel (zonder afspraak).

Met uw inhoudelijke vragen kan u terecht bij het loket omgevingsvergunning. U maakt hiervoor vooraf een afspraak. Vermeld altijd de referentie van het dossier: OMV_2020104164.

Maak een afspraak

Beroep indienen?

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Volg onderstaande aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

 • - Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 05-11-2020Deze dag is niet inbegrepen.
 • - Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs, of via omgevingsloket.be een afschrift van uw beroepschrift aan:
  • o de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
  • o het college van burgemeester en schepenen van Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde;
 • - Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • o uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • o de referentie: OMV_2020104164
  • o de redenen waarom u beroep aantekent;
  • o een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • o of u gehoord wenst te worden.
 • - Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de provincie Oost-Vlaanderen (BE07 0962 4100 1066) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020104164” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de

Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen gesloten

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.