naar top
Gemeente Dendermonde

Beslissing omgevingsvergunning, - OMV_2020044999 - De Leeuw PeterVerenigde Kompostbedrijven - Bevrijdingslaan 201 .

OMV_2020044999 - De Leeuw PeterVerenigde Kompostbedrijven heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten  

Kort omschreven gaat het over Veranderen van een afvalverwerkend bedrijf door uitbreiding met anaerobe vergistingsinstallatie en WKK-installatie.

De aanvraag heeft als adres Bevrijdingslaan201, 9200Dendermonde

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 29-10-2020 een Vergunning van omgevingsvergunning verleend.

Inzage (zonder uitleg) is mogelijk in de Stadswinkel (zonder afspraak).

Met uw inhoudelijke vragen kan u terecht bij het loket omgevingsvergunning. U maakt hiervoor vooraf een afspraak. Vermeld altijd de referentie van het dossier: OMV_2020044999.

Maak een afspraak

Beroep indienen?

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of

waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Volg onderstaande aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

 • - Dien het beroep in binnen vijfenveertig dagen die ingaan op de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
 • - Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
 • - Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief een afschrift van uw verzoekschrift ter informatie aan:
  • o De deputatie van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.
  • o de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing)
 • - Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
  • o uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • o de betrokken gewestelijke omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  • o het voorwerp van het beroep;
  • o een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  • o een inventaris van de overtuigingsstukken.
 • - Stort een rolrecht van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die aangaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurscolleges, het decreet van 25 april 2015 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuurscolleges

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen gesloten

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.