naar top
Gemeente Dendermonde

Bouw nieuwe brandweerkazerne

Het ontwerp

De nieuwe brandweerkazerne wordt gebouwd op het huidige terrein van de brandweerkazerne aan de Oude Vest. Hiertoe werd de huidige kazerne eerst afgebroken.

Het studiebureau Artex Ingenieurs & Architecten uit Dendermonde werd aangesteld voor de ontwerpopdracht. Samen met het bouwteam, bestaande uit o.a. de zonecommandant en de zonesecretaris van hulpverleningszone Oost, projectleiders van de stedelijke diensten en studiebureaus, werd het ontwerp verder uitgewerkt.

Bij de downloads (onderaan deze pagina) kan je de voorontwerpplannen bekijken. Op de foto rechts geeft de 3D-simulatie in grote lijnen het beeld weer van de nieuw te bouwen brandweerkazerne.     

Door de ligging van het terrein langsheen zowel de Oude Vest als de Leopoldlaan wordt gewerkt met een dubbele ontsluiting van de kazerne.

Bezoekers en administratief personeel vinden hun toegang tot het gebouw via de Oude Vest, langs waar ook het administratief gedeelte is ingepland. De ontsluiting voor de interventievoertuigen verloopt via de Leopoldlaan waar zich de voertuigenhal bevindt met maar liefst 9 poorten. Deze zijde vormt het operationele hart van de kazerne met o.a. het magazijn, adembeschermingslokaal, dispatch, werkplaats …

Het interventiepersoneel vindt toegang tot de kazerne via zowel de Leopoldlaan als de Oude Vest. Er wordt hen een vlotte toegang verleent tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair om de interventietijden zo kort mogelijk te houden.
Op de bovenste verdieping wordt een polyvalente zaal voorzien voor opleidingen e.d.
De totale vloeroppervlakte van de kazerne bedraagt circa 3.650 m², exclusief buitenruimte.

De stad treedt op als bouwheer van de nieuwe brandweerkazerne. Omdat de kazerne zowel ruimte zal bieden aan de lokale als zonale brandweerdienst, werd door de hulpverleningszone Oost en het lokaal bestuur in 2019 een overeenkomst afgesloten waarbij een financiële verdeelsleutel werd bepaald. Voor de bouwwerken wordt deze uitgedrukt in een lokaal aandeel van 64 % en een zonaal aandeel van 36 % van de bouwkost. De buitenaanleg wordt verdeeld volgens een lokaal aandeel van 80 % en een zonaal aandeel van 20 %. Studiewerk wordt opgesplitst in een aandeel lokaal van 64,3 % en een zonaal aandeel van 35,7 %.  

Timing

Eind juni 2020 werd de offertevraag gepubliceerd. Uit de 13 ontvangen offertes werd de inschrijving van de economisch meest voordelige en regelmatige bieder weerhouden, zijnde de inschrijving van Jan De Nul nv. Op 18 januari 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning aan inschrijver Jan De Nul nv goed, dit voor het gunningsbedrag van 5.919.683,90 EUR.

Eind april 2021 werd de sloophamer bovengehaald, het startschot voor de realisatie van de kazerne waarvoor een uitvoeringstermijn van 500 kalenderdagen werd vooropgesteld.

Op heden is er al heel wat werk verzet op het terrein. De oude kazerne is gesloopt, de fundamenten voor de nieuwe kazerne zijn gelegd. De bovengrondse bouwwerken werden zelfs plechtig ingehuldigd met het opgieten van de ‘eerste’ geprefabriceerde kolom. Deze geprefabriceerde kolom vormt onderdeel van de betonnen skeletstructuur waarmee het gehele gebouw ondertussen is opgetrokken. 

Door de constructie van gevels, wanden en daken heeft de kazerne meer vorm gekregen en zijn de contouren van het gebouw duidelijk zichtbaar geworden. De kazerne vormt hoe langer hoe meer een herkenningspunt voor de binnenstad. Ook de interne lokaalverdelingen worden steeds meer zichtbaar wat de toekomstige gebruikers toelaat te dromen over de invullingen en het gebruik.

De eindmeet komt dichterbij maar er moet nog heel wat werk verricht worden. Dit is te merken op de werf waar de aannemer sterk doorwerkt om alles binnen termijn te voltooien. Hiertoe werken op de werf momenteel verschillende ploegen en onderaannemers. Ze zorgen voor het metselwerk, de plaatsing van het buitenschrijnwerk en uitrijpoorten, het uitvoeren van dakwerken en de plaatsing van leidingen voor technieken.

Eind maart 2022 wordt gestart aan de voorbereidende werken voor het groendak, waarvoor subsidie werd bekomen bij de Vlaamse Overheid.

De torenkraan bevindt zich momenteel nog in het center van de voertuigenhal, maar deze zal begin april 2022 plaats ruimen voor de aanleg van de gepolierde betonplaat.

In het voorjaar 2022 staan ook de omgevings- en rioleringswerken ingepland die parallel aan de uitvoering van de bouw zullen verlopen.

We hebben het volste vertrouwen in de aannemer om het project binnen de vastgelegde termijn te voltooien. Na oplevering zal de brandweer de nodige voorbereidende werken treffen om er in het najaar 2022 in te trekken en operationeel te zijn vanaf de nieuwe locatie.

Tijdelijke locatie op de terreinen van de Kazerne aan de Noordlaan

Tijdens de uit te voeren bouwwerken voor de nieuwe brandweerkazerne kan de brandweer niet operationeel blijven op haar locatie aan de Oude Vest. Daarom werd de brandweerkazerne tijdelijk ondergebracht op het terrein van de vroegere kazerne aan de Noordlaan.          
Daartoe zijn de bestaande bijgebouwen heringericht als werkplaats, ontspanningsruimte en opslagplaats. In de kazerne zelf worden 3 tubes gebruikt voor de opslag van materiaal en standplaats voor dienstvoertuigen. Op het terrein is een tent geplaatst dewelke dienst doet als voertuigenhal. Deze wordt verwarmd zodanig dat de wagens permanent vertrekkensklaar staan. Kleedkamers, sanitair en kantoren zijn ondergebracht in tijdelijke containerunits op het terrein.

De uitruk van de brandweer zal de komende twee jaar via de Noordlaan gebeuren. Deze in- en uitrit zal in het belang van de verkeersveiligheid enkel gebruikt worden door de prioritaire voertuigen.      

Het gebruik van de publieke parking Kazerne kan door de tijdelijke locatie van de brandweer niet behouden blijven in zijn huidige vorm. Door de afbraak van de gebouwen van het Rode Kruis op deze site is er een zone vrijgekomen achter het kazernegebouw die tijdelijk, gedurende de periode van de tijdelijke locatie brandweer, ter compensatie als publieke parking voor circa 44 wagens wordt aangeboden. De ontsluiting van deze compensatieparking verloopt via een nieuwe toegang vanaf de Noordlaan.

Door deze tijdelijke centrale locatie kan de brandweer 100 % operationeel blijven in het belang van de veiligheid van alle burgers.

  • Voorgevel nieuwe brandweerkazerne Oude Vest
  • Achtergevel nieuwe brandweerkazerne Oude Vest
  • Achtergevel nieuwe brandweerkazerne Oude Vest
  • Voorgevel nieuwe brandweerkazerne Oude Vest
  • Bouwzicht achterkant brandweerkazerne
  • Vooraanzicht bouw brandweerkazerne