Bouw nieuwe brandweerkazerne

De nieuwe kazerne zal gerealiseerd worden op het terrein van de huidige kazerne, Oude Vest.

De stad Dendermonde treedt op als bouwheer voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, die voor 35 % zonaal en 65 % lokaal zal zijn. De hulpverleningszone Oost en het stadsbestuur sloten hiervoor in 2017 een overeenkomst af. Deze legt een indicatieve financiële verdeelsleutel vast, die de studie- en bouwkosten voor de beide partijen verdeelt volgens de ingenomen oppervlakte, namelijk 65 % lokale en 35 % zonale functies.

Het studiebureau Artex Ingenieurs & Architecten uit Dendermonde werd aangesteld voor de ontwerpopdracht. Een bouwteam zal het verdere verloop van de opdracht opvolgen en begeleiden. Het bouwteam bestaat uit o.a. de zonecommandant en de zonesecretaris van hulpverleningszone Oost, bouwkundig adviseurs van de stedelijke dienst gebouwen en het studiebureau.

Het bouwteam zette de eisen op punt met o.a. kantoren, vergaderzalen, refter, opleidingslokaal, sanitair, polyvalente ruimte, keuken, bergruimte, voertuigenhal, kleedruimtes, was- en droogplaatsen, magazijn, werkplaatsen … en startte de opmaak van het schetsontwerp. De voorliggende plannen (zie Downloads) en 3D-simulatie van het schetsontwerp kunnen in het verder verloop van het dossier nog wijzigen, maar geven reeds een goed beeld van de grote lijnen van de nieuwe brandweerkazerne.

De ontsluiting van het terrein verloopt voor de interventievoertuigen volledig via de Leopold II-laan. Langs deze zijde bevindt zich de voertuigenhal met maar liefst 9 poorten. Langs deze zijde is dan ook het operationeel hart van de kazerne gesitueerd met o.a. het magazijn, adembeschermingslokaal, dispatch, werkplaats …

Het interventiepersoneel kan de kazerne zowel via de Leopold II-laan als via de Oude Vest bereiken en heeft een vlotte toegang tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair om de interventietijden zo kort mogelijk te houden.

De toegang voor bezoekers en administratief personeel bevindt zich aan de Oude Vest. Langs de Oude Vest is het administratief gedeelte ingepland, bestaande uit een demonstratieruimte, kantoorruimte, vergaderzalen … Op de bovenste verdieping wordt de polyvalente zaal voorzien. De totale vloeroppervlakte van de kazerne bedraagt circa 3.650 m², exclusief buitenruimte.

Het schetsontwerp wordt verder in detail uitgewerkt. Om de nieuwbouw volledig op de noden van een goed werkende brandweerkazerne te kunnen afstemmen, worden werkgroepen opgericht binnen het brandweerkorps. Deze verschillende werkgroepen zullen alle ruimtes screenen en geven het studiebureau de nodige informatie om de ruimtes optimaal te ontwerpen.

Het indienen van de vergunningsaanvraag staat gepland voor januari 2019, de start van de werken voor voorjaar 2020. In het voorjaar van 2022 zal de brandweer zijn intrek nemen in de nieuwe brandweerkazerne.

Tijdens de bouwwerken kan de brandweer niet operationeel blijven op deze site.

Tijdelijke locatie op de terreinen van de Hollandse Kazerne aan de Noordlaan

Na de Ros Beiaardommegang in mei 2020 zullen de afbraakwerken van de bestaande brandweerkazerne aan de Oude Vest, en vervolgens de nieuwbouwwerken van de nieuwe brandweerkazerne op dezelfde locatie starten.

Gedurende deze periode dient de brandweer 100% operationeel te blijven. De inrichting van een tijdelijke brandweerkazerne op een andere locatie is dus noodzakelijk. Het in gebruik nemen van de tijdelijke locatie is gepland voor juni 2020 voor een duurtijd van 24 maanden.

Om een geschikte tijdelijke locatie te vinden werden een aantal randvoorwaarden vastgelegd: ligging binnen een straal van 1 km van de huidige kazerne in functie van uitruktijden, plaats voor het onderbrengen van het wagenpark in een verwarmde ruimte, plaats voor het voorzien van sanitair, kantoorruimte, kleedkamers, werkplaats, opslagplaats en een ontspanningsruimte voor o.a. debriefing na een interventie.

Verschillende locaties werden onderzocht, waarna de site Hollandse Kazerne als meest gunstige site weerhouden werd. Het betreft het terrein rondom de Kazerne en de bijgebouwen langs de Noordlaan en het Oscar Romerocollege, niet de Kazerne zelf of de bijhorende officierswoningen die geklasseerd zijn als beschermd erfgoed.

De ligging van deze site is uitstekend voor het huisvesten van de brandweer. Het terrein en de bijgebouwen zijn groot genoeg en in voldoende goede staat om alle nodige voorzieningen te kunnen onder brengen.

Op het terrein tussen het kazernegebouw en het ORC zal een grote verwarmde tent, uitgerust met de nodige nutsvoorzieningen, geplaatst worden om de wagens te plaatsen. Deze tent zal verwarmd worden gezien de wagens permanent startensklaar dienen te staan. De bestaande bijgebouwen zullen na opfrissing gebruikt worden als administratie, dispatchruimte, werkplaats en opslagruimte voor de bijgebouwen zijde Noordlaan enerzijds en kleedkamers en ontspanningsruimte voor het bijgebouw zijde ORC anderzijds. Er zullen sanitaire containers op het terrein geplaatst worden met douches en toiletten.

De ontsluiting van het brandweerterrein zal verlopen via de huidige toegang tot de publieke parking.

Het gebruik van publieke parking Kazerne in zijn huidige vorm kan door de tijdelijke locatie van de brandweer niet behouden blijven. Door de recente afbraak van de gebouwen van het Rode Kruis op deze site is er een zone vrijgekomen achter het kazernegebouw die tijdelijk, gedurende de periode van de tijdelijke locatie brandweer, ter compensatie als publieke parking voor circa 90 wagens zal aangeboden worden. De ontsluiting van deze compensatieparking zal via de zijde van de Kazernestraat verlopen. Hiervoor wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt.

Meer info of vragen: brandweerkazerne@dendermonde.be