naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe brandweerkazerne

Het gebouw

De nieuwe brandweerkazerne werd gebouwd op het oude terrein van de brandweerkazerne aan de Oude Vest. Hiertoe werd de oude kazerne eerst afgebroken.

Het studiebureau Artex Ingenieurs & Architecten uit Dendermonde werd aangesteld voor de ontwerpopdracht. Samen met het bouwteam, bestaande uit o.a. de zonecommandant en de zonesecretaris van hulpverleningszone Oost, projectleiders van de stedelijke diensten en studiebureaus, werd het ontwerp verder uitgewerkt.

Door de ligging van het terrein langsheen zowel de Oude Vest als de Leopoldlaan wordt gewerkt met een dubbele ontsluiting van de kazerne.

Bezoekers en administratief personeel vinden hun toegang tot het gebouw via de Oude Vest, waar je ook de administratie terugvindt. De ontsluiting voor de interventievoertuigen verloopt via de Leopoldlaan waar zich de voertuigenhal bevindt met maar liefst 9 poorten. Deze zijde vormt het operationele hart van de kazerne met o.a. het magazijn, adembeschermingslokaal, dispatch, werkplaats …

Het interventiepersoneel vindt toegang tot de kazerne via zowel de Leopoldlaan als de Oude Vest. Er wordt hen een vlotte toegang verleent tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair om de interventietijden zo kort mogelijk te houden.
Op de bovenste verdieping wordt een polyvalente zaal voorzien voor opleidingen e.d.
De totale vloeroppervlakte van de kazerne bedraagt circa 3 650 m², exclusief buitenruimte.

De stad trad op als bouwheer van de nieuwe brandweerkazerne. Omdat de kazerne zowel ruimte biedt aan de lokale als zonale brandweerdienst, werd door de hulpverleningszone Oost en stad Dendermonde in 2019 een overeenkomst afgesloten waarbij een financiële verdeelsleutel werd bepaald. Voor de bouwwerken wordt deze uitgedrukt in een lokaal aandeel van 64% en een zonaal aandeel van 36% van de bouwkost. De buitenaanleg werd verdeeld volgens een lokaal aandeel van 80% en een zonaal aandeel van 20%. Studiewerk werd opgesplitst in een aandeel lokaal van 64,3% en een zonaal aandeel van 35,7%.  

De brandweer verhuisde op 10 december 2022

Op zaterdag 10 december verhuisde de lokale brandweerpost Dendermonde samen met de 17 interventievoertuigen. De verhuis van de administratieve en ondersteunende diensten van de Brandweerzone Oost vond plaats op zaterdag 7 januari.

Eind juni 2020 werd de offertevraag gepubliceerd. Uit de 13 ontvangen offertes werd de inschrijving van de economisch meest voordelige en regelmatige bieder weerhouden, zijnde de inschrijving van Jan De Nul nv. Op 18 januari 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning aan inschrijver Jan De Nul nv goed, dit voor het gunningsbedrag van 5 919 683,90 EUR.

Eind april 2021 werd de sloophamer bovengehaald, het startschot voor de realisatie van de kazerne waarvoor een uitvoeringstermijn van 500 kalenderdagen werd vooropgesteld.

De oude kazerne werd gesloopt, de fundamenten voor de nieuwe kazerne werden gelegd. De bovengrondse bouwwerken werden zelfs plechtig ingehuldigd met het opgieten van de 1ste geprefabriceerde kolom. Deze geprefabriceerde kolom vormt onderdeel van de betonnen skeletstructuur waarmee het gehele gebouw ondertussen is opgetrokken. 

Eind maart 2022 startte de voorbereidende werken voor het groendak, waarvoor subsidie werd bekomen bij de Vlaamse Overheid.

 • Een brandweerwagen staat voor de nieuwe in- en uitrit van de nieuwe brandweerkazerne voor de interventievoertuigen met drie brandweermannen.
 • Drie brandweerwagens staan geparkeerd op hun parkeerplaats in de nieuwe brandweerkazernevoor uit te rijden.
 • Een groep brandweermannen staan voor de in-en uitrit van de nieuwe brandweerkazerne en twee schudden elkaar de hand.
 • Een brandweerman stapt met zijn helm in de hand uit de in-en uitrit van de nieuwe brandweerkazerne.
 • Een brandweerwagen rijdt met een brandweervrouw in voor de in- en uitrit van de nieuwe brandweerkazerne.
 • De duikerswagen van de brandweer rijdt met de duikersboot achter hem uit de locatie van de oude brandweerkazerne op de straat.
 • De brandweeroverste en politieoverste schudden elkaar de hand voor een politiewagen.
 • Close-up van de zwaailichten van de brandweerwagens die voor de oude brandweerkazerne staan.
 • Close-up van een brandweerman. Hij zit samen met zijn collega in een brandweerwagen.
 • Een brandweervrouw stapt met haar helm in de hand uit de nieuwe in- en uitrit van de nieuwe brandweerkazerne.
 • Drie brandweermannen stappen met hun helmen in de hand uit de nieuwe in- en uitrit van de nieuwe brandweerkazerne.
 • Achterzijde nieuwe brandweerkazerne met in- en uitrit voor de brandweervoertuigen.