naar top
Gemeente Dendermonde

Bouw nieuwe brandweerkazerne

Het ontwerp

De nieuwe brandweerkazerne zal gebouwd worden op het huidige terrein van de brandweerkazerne aan de Oude Vest. Hiertoe zal de huidige kazerne eerst worden afgebroken.

Het studiebureau Artex Ingenieurs & Architecten uit Dendermonde werd aangesteld voor de ontwerpopdracht. Samen met het bouwteam, bestaande uit o.a. de zonecommandant en de zonesecretaris van hulpverleningszone Oost, projectleiders van de stedelijke diensten en studiebureaus, werd het ontwerp verder uitgewerkt.

Bij de downloads (onderaan deze pagina) kan je de voorontwerpplannen bekijken. Op de foto rechts geeft de 3D-simulatie in grote lijnen het beeld weer van de nieuw te bouwen brandweerkazerne.     

Door de ligging van het terrein langsheen zowel de Oude Vest als de Leopoldlaan wordt gewerkt met een dubbele ontsluiting van de kazerne.

Bezoekers en administratief personeel vinden hun toegang tot het gebouw via de Oude Vest, langs waar ook het administratief gedeelte is ingepland. De ontsluiting voor de interventievoertuigen verloopt via de Leopoldlaan waar zich de voertuigenhal bevindt met maar liefst 9 poorten. Deze zijde vormt het operationele hart van de kazerne met o.a. het magazijn, adembeschermingslokaal, dispatch, werkplaats …

Het interventiepersoneel vindt toegang tot de kazerne via zowel de Leopoldlaan als de Oude Vest. Er wordt hen een vlotte toegang verleent tot de gelijkvloerse kleedkamers en het bijhorende sanitair om de interventietijden zo kort mogelijk te houden.
Op de bovenste verdieping wordt een polyvalente zaal voorzien voor opleidingen e.d.
De totale vloeroppervlakte van de kazerne bedraagt circa 3.650 m², exclusief buitenruimte.

De stad treedt op als bouwheer van de nieuwe brandweerkazerne. Omdat de kazerne zowel ruimte zal bieden aan de lokale als zonale brandweerdienst, werd door de hulpverleningszone Oost en het lokaal bestuur in 2019 een overeenkomst afgesloten waarbij een financiële verdeelsleutel werd bepaald. Voor de bouwwerken wordt deze uitgedrukt in een lokaal aandeel van 64 % en een zonaal aandeel van 36 % van de bouwkost. De buitenaanleg wordt verdeeld volgens een lokaal aandeel van 80 % en een zonaal aandeel van 20 %. Studiewerk wordt opgesplitst in een aandeel lokaal van 64,3 % en een zonaal aandeel van 35,7 %.  

Timing

Eind juni 2020 werd de offertevraag gepubliceerd. Uit de 13 ontvangen offertes werd de inschrijving van de economisch meest voordelige en regelmatige bieder weerhouden, zijnde de inschrijving van Jan De Nul nv.

Op 18 januari 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning aan inschrijver Jan De Nul nv goed, dit voor het gunningsbedrag van 5.919.683,90 EUR.

De start van de werken is gepland voor het voorjaar 2021. Er werd een uitvoeringstermijn van 500 kalenderdagen vooropgesteld. De afbraak van de oude kazerne startte op 26 april 2021. Eens gesloopt konden grond- en funderingswerken aanvatten in juni. Na het zomerbouwverlof ging de aannemer verder met de funderingswerken om vervolgens de bovengrondse werken aan te vatten op 15 september door het opgieten van de ‘eerste’ geprefabriceerde kolom. De gesloten ruwbouwwerken zullen enkele maanden in beslag nemen, waarna het plaatsen van technieken en de nodige afwerkingen zullen aanvatten in het voorjaar van 2022, dit om het gebouw klaar te stomen tegen het najaar van 2022.

Tijdelijke locatie op de terreinen van de Kazerne aan de Noordlaan

Tijdens de uit te voeren bouwwerken voor de nieuwe brandweerkazerne kan de brandweer niet operationeel blijven op haar locatie aan de Oude Vest. Daarom werd de brandweerkazerne tijdelijk ondergebracht op het terrein van de vroegere kazerne aan de Noordlaan.          
Daartoe zijn de bestaande bijgebouwen heringericht als werkplaats, ontspanningsruimte en opslagplaats. In de kazerne zelf worden 3 tubes gebruikt voor de opslag van materiaal en standplaats voor dienstvoertuigen. Op het terrein is een tent geplaatst dewelke dienst doet als voertuigenhal. Deze wordt verwarmd zodanig dat de wagens permanent vertrekkensklaar staan. Kleedkamers, sanitair en kantoren zijn ondergebracht in tijdelijke containerunits op het terrein.

De uitruk van de brandweer zal de komende twee jaar via de Noordlaan gebeuren. Deze in- en uitrit zal in het belang van de verkeersveiligheid enkel gebruikt worden door de prioritaire voertuigen.      

Het gebruik van de publieke parking Kazerne kan door de tijdelijke locatie van de brandweer niet behouden blijven in zijn huidige vorm. Door de afbraak van de gebouwen van het Rode Kruis op deze site is er een zone vrijgekomen achter het kazernegebouw die tijdelijk, gedurende de periode van de tijdelijke locatie brandweer, ter compensatie als publieke parking voor circa 44 wagens wordt aangeboden. De ontsluiting van deze compensatieparking verloopt via een nieuwe toegang vanaf de Noordlaan.

Door deze tijdelijke centrale locatie kan de brandweer 100 % operationeel blijven in het belang van de veiligheid van alle burgers.

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

  • Voorgevel nieuwe brandweerkazerne Oude Vest
  • Achtergevel nieuwe brandweerkazerne Oude Vest
  • Achtergevel nieuwe brandweerkazerne Oude Vest
  • Voorgevel nieuwe brandweerkazerne Oude Vest