De Bruynkaai

De vroegere monding van de Dender in de Schelde is een zeer belangrijke historische plek. Momenteel is dit echter een met grind verharde parking. Het potentieel voor verdere ontwikkeling is groot, gelegen nabij de Schelde, aan twee belangrijke invalswegen en aan enkele recreatieve fietsroutes.

Ontwerpend onderzoek

Om een inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die mogelijk zijn op deze site, liet de stad door studiebureau Vectris een ontwerpend onderzoek uitvoeren.

Ontwerpend onderzoek is een methodiek waarbij we verschillende mogelijke ontwikkelingen tegenover elkaar afwegen. Dit maakt het mogelijk een verantwoorde keuze te maken voor de daadwerkelijke ontwikkeling.

Communicatie en inspraak

Het stadsbestuur organiseerde midden 2015 een inspraakronde met op 27 mei een infomoment voor omwonenden en geïnteresseerde burgers en op 10 juni een interactief moment met verschillende gesprekstafels. Het studiebureau schotelde aan de aanwezigen een aantal vragen voor die voer waren voor discussie en ging aan de slag met de geleverde input.

Er werden uiteindelijk drie mogelijke scenario’s uitgewerkt:

 • Scenario 1: Vestenpark
  Dit is het basisscenario met een parkplateau op hoogte van de Scheldedijk. We combineren het Vestenpark met een ondergrondse parking. 
 • Scenario 2: Stedelijke strip
  Onder bepaalde randvoorwaarden voorzien we bebouwing tussen de Noordlaan en de Scheldedijk. De stedelijke strip eindigt nog voor de doortrekking van de Oude Dender op een markant kopgebouw. 
 • Scenario 3: Scharniergebouw aan de Martelarenlaan
  In plaats van bebouwing tussen Noordlaan en Scheldedijk, voorzien we als alternatief een hoger gebouw langs de Scheldebrug.

Het studiebureau onderzocht vervolgens de mogelijke effecten en het potentieel van de drie scenario’s. Tijdens het stadsdebat op 25 mei 2016 werd de meest recente stand van zaken voorgesteld. Iedereen kon zich uitspreken over zowel de positieve als de negatieve punten en mee discussiëren aan een aantal debattafels. De presentatie van deze avond kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

Conclusies

De verschillende scenario’s en de geleverde input werden besproken op de stuurgroepvergadering van 17 februari 2017. Binnen de stuurgroep is er consensus over het basisscenario (inrichting open ruimte in oostelijk deel). Minder eensgezindheid is er over het al dan niet bebouwen van de site. Voor beide opties zijn er argumenten pro en contra. Scenario 3 wordt aanzien als niet wenselijk.

In een volgende fase is het aan het stadsbestuur om een definitieve keuze te maken voor effectieve ontwikkeling.

Onzekerheden

Uit het ontwerpend onderzoek blijkt dat twee onzekerheden heel beperkend zijn voor de mogelijkheden qua bebouwing:

 • Achteruitbouwstrook ten opzichte van de Noordlaan, als norm gehanteerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
 • Tienmeterstrook vanaf de teen van de dijk, principieel te vrijwaren van bebouwing volgens De Vlaamse Waterweg nv.

De Vlaamse Waterweg liet aan de stad weten dat zij een voorzichtigheidsprincipe hanteren, maar ze laten de deur wel open indien er vanuit de stad kan aangetoond worden dat dichter bouwen technisch haalbaar en veilig is.

Actieplan

Het college keurde principieel een actieplan goed. Een eerstvolgende stap is een technisch onderzoek te laten uitvoeren naar de bebouwbaarheid van de dijk.

Volgende acties werden al genomen:

 • Met AWV werd op 1 september 2017 een afpalingsplan geregistreerd om de grens met het openbaar domein vast te leggen. Dit kan als basis gebruikt worden in de discussie over de achteruitbouwstrook.
 • In een privaat bouwproject aan de De Bruynlaan werd rekening gehouden met de resultaten van het ontwerpend onderzoek. De inrit van de noodzakelijke parking werd voorzien langs de kant van het doodlopende stuk van de De Bruynlaan.
 • In het project voor het kruispunt Mechelse Poort werd rekening gehouden met het ontwerpend onderzoek. De fietsroutes van dit project zijn zo voorzien dat ze kunnen aansluiten op de recreatieve routes door het openbaar domein volgens het basisscenario van het ontwerpend onderzoek. De inplanting en vorming van de noordwestelijke waterbuffer zal gebeuren op zo een manier dat de nog in de ondergrond aanwezige historische beer met monnik opgewaardeerd kan worden en dat de waterpartij een link maakt met en refereert aan de vestinggordel.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.

 • Bruynkaai scenario 1
 • Bruynkaai scenario 2.png
 • Bruynkaai scenario 3.png