naar top
Gemeente Dendermonde

Bestrijding ongewenste dieren en planten

Sinds 1 januari 2015 beheert de stad het openbaar domein pesticidenvrij. Dit wil zeggen dat er geen pesticiden meer gebruikt worden om onkruid te bestrijden. Ook voor de bestrijding van andere ongewenste planten (Japanse duizendknoop, watercrassula ...), dieren (verwilderde katten, ratten, wespen ...) en voor ziekten en plagen worden in de mate van het mogelijke geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Lees meer info over pesticidenvrij beheer op www.zonderisgezonder.be

Een lijst met een aantal typische ongewenste soorten vind je hieronder en via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos

Dieren

Verwilderde katten

Verwilderde katten of zwerfkatten kunnen overlast of schade toebrengen aan mens, milieu en omgeving. Als je zwerfkatten in jouw omgeving opmerkt, kan je dit doorgeven aan de dienst groenbeleid en landbouw. Om overlast te voorkomen, is het verboden om wilde dieren te voederen. 

Stad Dendermonde werkt samen met de Dendermondse Zwervertjes vzw en lokale dierenartsen om de populatie aan zwerfkatten in te tomen en gezond te houden. Hiervoor organiseren we op basis van meldingen vangacties, waarbij we de zwerfkatten vangen, steriliseren, nakijken op gezondheid en terug plaatsen. Enkel dieren die niet gezond zijn en geen overlevingskansen hebben worden geëuthanaseerd. 

Meer info over de Dendermondse Zwervertjes en onze samenwerking vind je hier

Je kan hier ook gevonden of verloren huiskatten bekijken.

Een zwerfkat in je buurt opgemerkt of een dier dat dringend medische hulp nodig heeft? Neem contact op met de Dendermondse Zwervertjes op 0474 30 66 70

Ratten

Ratten veroorzaken problemen op openbare en particuliere domeinen. Naast materiële schade (ondergraven van dijken, grachten, schade aan landbouwgewassen) verspreiden ratten ook ziekten. Iedere eigenaar is volgens de wetgeving verplicht om de schadelijke ratten te bestrijden op eigen domein. Als ratten op openbaar domein een probleem vormen, neem dan contact op met de dienst groenbeleid en landbouw. Voor de bestrijding van deze ratten werkt de stad samen met RATO vzw. 

Wespen, hoornaars en bijen

Bijen en hommels zijn net als wespen nodig voor de bestuiving van verschillende planten. Ze dragen bij aan het behoud van de diversiteit van planten en spelen een cruciale rol in de voedselproductie via bestuiving (groenten- en fruitteelt). In België zijn honingbijen de belangrijkste bestuivers. 

Ga eerst na of het om wespen of bijen gaat. Als bijen voor overlast zorgen, neem je contact op met de dienst groenbeleid en landbouw of met een lokale imker. Als wespen voor overlast zorgen neem je contact op met de brandweer.

Opgelet! Sinds enkele jaren is de gevaarlijke Aziatische hoornaar in opmars.Hoe je ze herkent en meer info vind je via de website van Vespawatch.
Nesten die niet in buurt hangen van mensen en geen hinder veroorzaken moeten gemeld worden via de website van Vespawatch (www.vespawatch.be). De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert de verdelging van deze nesten vanaf 17 augustus tot 15 november. Dit gaat doorgaans over secundaire nesten. Meer info via de website van Provincie Oost-Vlaanderen.

Processierups

Op eiken kan je in het voorjaar en vroege zomer spinsels met behaarde rupsen aantreffen. De rupsen verplaatsen zich ook in lange rijen (“processie”). Vanaf ongeveer half mei ontwikkelen ze brandharen die klachten veroorzaken. Deze brandharen bevinden zich ook in de lucht en op de grond nabij de boom, blijven jarenlang actief en kunnen voor irritatie of brandwonden zorgen. Heb je een rups gevonden die aan deze beschrijving voldoet? Via deze link kan je achterhalen of het om eikenprocessierups gaat.

Gaat het om processierups? Meld dan je vondst aan de dienst groenbeleid en landbouw via 052-25 11 25 of bij voorkeur per mail op groenbeleid@dendermonde.be. Voeg indien mogelijk een foto toe zodat we kunnen bevestigen dat het om een eikenprocessierups gaat. De locaties worden bijgehouden op deze website.

Als de rupsen zich op openbaar domein bevinden, zal de stad de nodige acties ondernemen (bestrijden of waarschuwen via rood-witte linten aan de stam).

Als het om rupsen op privéterrein gaat en er geen direct gevaar voor de openbare veiligheid is, moet je zelf de nodige maatregelen nemen. Dit is ten sterkste aan te raden als het over een locatie in je tuin gaat en er meerdere of grote (20-tal cm diameter) spinsels zijn.

Onderneem zelf geen actie, maar laat de bestrijding uitvoeren door een gespecialiseerde firma. Via deze link kan je een overzicht terugvinden.

Zelf de rupsen bespuiten heeft weinig zin eens ze brandharen ontwikkeld hebben. De brandharen blijven immers actief. Bovendien zal je ook een boel andere dieren doden.

Meer info:

Knijten

In de nazomer 2022 kwamen door het aanhoudende warme en droge weer veel knijten voor in en om het recent ontpolderde Groot Schoor in Hamme, met ook overlast in Briel. In normale of nattere zomers en als de begroeiing van het Groot Schoor toeneemt zullen er er veel minder knijten zijn. Toekomstgericht zal de situatie opgevolgd worden en zullen maatregelen genomen worden om de knijten te beperken. 

Meer info over knijten en wat je er tegen kan doen is te vinden via deze link

Tijgermug

In buurgemeente Lebbeke is voorplanting van tijgermug vastgesteld. Hoewel bestrijding plaatsvond van deze exotische ziekteoverbrenger, is het niet uitgesloten dat deze toch ook opduikt in Dendermonde. Wie vermoedt dat hij een tijgermug gezien heeft kan dit, met een goede foto, melden via deze link

Andere dieren

Ook andere dieren zoals duiven, rupsen, kakkerlakken, muizen en vliegen kunnen voor overlast zorgen. Als deze voor overlast zorgen op openbaar domein, neem dan contact op met de dienst groenbeleid en landbouw.

Planten

Invasieve uitheemse planten (exoten)

Deze planten vormen een bedreiging voor de eigen inheemse plantensoorten en leveren in sommige gevallen ook schadelijke effecten voor de mens op. Als je exoten op openbaar domein opmerkt, neem dan contact op met de dienst groenbeleid en landbouw. Voorbeelden zijn reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, Amerikaanse vogelkers.

Japanse duizendknoop

Op diverse plaatsen in Dendermonde komt Japanse Duizendknoop (Fallopia Japonica) voor, een problematische invasieve soort die onze eigen flora overwoekert. Deze soort kan enkel mits correct beheer en uitgebreide monitoring in toom gehouden worden.

Japanse duizendknoop is een meerjarige plant met holle en verhoutende stengels die elke lente tot dichte haarden uitgroeit. Op vruchtbare standplaatsen kunnen de stengels tot 2,5 meter hoog worden. Zij dragen grote, verspreide bladeren. Vanaf september ontwikkelen zich de bloeiwijzen die bestaan uit vele kleine witte bloemen. In de winter verdorren de stengels, maar torenen ze nog even boven de vegetatie uit. Ondergronds is de plant bijzonder goed ontwikkeld met dikke wortelstokken waarin veel reservevoedsel wordt opgeslagen. Indien je Japanse duizendknoop hebt gespot, kan je dit melden op https://waarnemingen.be.

Stad Dendermonde neemt samen met alle beheerders van haar openbaar domein de nodige voorzorgen om deze plant in te tomen. Zo wordt een besmette zone niet mee gemaaid. Een stukje van de wortelstok of de onderste delen van deze plant zijn immers voldoende om op andere plekken een nieuwe plant en dus een nieuwe besmetting te veroorzaken. Verspreiding verloopt vrijwel enkel via wortelstok (fragmenten). Deze planten blijken tevens resistent tegen gekende herbiciden en uitputtingstechnieken.

Om de verspreiding van Japanse duizendknoop verder te voorkomen, worden dus ook op onder meer de Scheldedijk geen maaibeurten uitgevoerd.

Exoten in waterlopen

Sommige uitheemse oever- en waterplanten kunnen explosief groeien en de optimale waterafvoer hinderen of problemen veroorzaken bij sluizen of stuwen. Er kan ook massale vissterfte optreden als de drijvende planten zuurstof onttrekken aan het onderliggende water. Voorbeelden zijn grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, watercrassula. 

Laat geen exoten achter in grachten of waterlopen. Maai deze planten niet: versnipperde plantendelen kunnen nieuwe groeikernen vormen. Verwijder (manueel) de volledige plant, inclusief de wortel. De verwijderde planten worden best onmiddellijk afgevoerd en gecomposteerd. Je koopt best inheemse planten voor jouw tuinvijver. 

Uitleg bij dit onderwerp?

Wens je informatie over dit onderwerp, dan kan je na afspraak terecht bij de dienst groenbeleid en landbouw. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • zwerfkat