naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting schoolomgeving Sas

Het lokaal bestuur voorziet in het meerjarenplan #project9200 in werf 6: veilig fietsen, het veilig maken van de schoolomgevingen. De gemeenteraad keurde op 6 juli 2021 de beslissing goed om een fietszone te maken in het gebied aan het Sas.

Concreet zullen de straten Ridderstraat, Greffelinck, Sas, Zwarte Zustersstraat, Beurzestraat, Emiel Van Winckellaan, Prudens Van Duysestraat en Grote Markt deel uitmaken van deze fietszone.

Wat is een fietszone?

Een fietszone kan je het best omschrijven als een verzameling van aan elkaar grenzende fietsstraten. In een fietsstraat – en dus ook in een fietszone – krijgt de zwakke weggebruiker, concreet de fiets en aanverwante tweewielers, opperste topprioriteit. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. en fietsers inhalen is niet toegestaan.

De stad kiest heel bewust voor de invoering van een fietszone in dit gebied voor de veiligheid van de massale hoeveelheid fietsende scholieren die dagelijks gebruik maken van bovenvermelde straten. Het betreft vooral smalle straten, waar inhalen hoe dan ook al niet aangewezen is. Door de invoering van een fietszone, zal inhalen voortaan verboden zijn.

De Emiel Van Winckellaan valt qua breedte enigszins uit de toon in verhouding tot de andere opgenomen straten (ze is veel breder), maar de straat wordt voornamelijk aangedaan door bestemmingsverkeer, dus geen doorgaand verkeer. Bovendien bevinden er zich verschillende campussen van het Oscar Romerocollege, wat de status van fietsstraat in een fietszone verdedigbaar maakt. Hier kiest de stad voor duidelijkheid en consequentie. Dat is in het verkeer zeer belangrijk.

Vernieuwen voetpaden

Naast de invoering van de fietszone worden ook een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. De voetpaden in Ridderstraat, Greffelinck en Sas worden heraangelegd en verbreed tot de normbreedte van 1,50 m.

Dat betekent dat de rijweg in Greffelinck en Sas zal versmallen. Als gevolg daarvan dringt eenrichtingsverkeer zich daar op, met als verplichte rijrichting: Greffelinck > Sas. Het aantal parkeerplaatsen wordt zoveel mogelijk behouden, al zal voortaan door de invoering van het eenrichtingsverkeer in Greffelinck en Sas wel aan de kant van de rijrichting moeten worden geparkeerd.

In het Sas zijn er nog haakse en schuine parkeerplaatsen langsheen de rijweg. Omwille van de slechte zichtbaarheid van het aankomende verkeer bij het uitrijden ervan zijn ze echter niet veilig. Al deze parkeerplaatsen in het Sas verdwijnen en worden omgezet naar langse parkeerplaatsen of worden deels gecompenseerd in de Ridderstraat. Parkeren in het Sas zal over heel de lengte naar de rechterkant (kant woningen) gebracht worden. Zo wordt ook het zicht op de Oude Dender gevrijwaard.

De werken voor deze herinrichting starten vanaf 2 augustus.

Vergroenen

De verbreding van het voetpad biedt bewoners ook de kans om een tegeltuintje aan te vragen en de straat een beetje groener te maken. We hopen alvast op een succes.

Aanvang en fasering van de werken

Fase 1 van de werken:

  • start vanaf 2 augustus
  • omvat de aanleg van nieuwe voetpaden aan beide zijden in Sas tussen de Zwarte Zustersstraat en de Prudens Van Duysestraat
  • einde is voorzien tegen 31 augustus zodat de nieuwe voetpaden van de eerste fase op de eerste schooldag reeds gebruikt kunnen worden.

Fase 2:

  • in de loop van september
  • vernieuwing voetpaden in het resterend gedeelte van Sas en Greffelinck, aan de kant van de pare huisnummers. 

Fase 3 aansluitend op fase 2:

  • vernieuwing van de voetpaden in de Ridderstraat aan beide zijden
  • einde van deze fase voorzien tegen begin november.

Laatste fase:

  • vernieuwing van de voetpaden langs de onpare huisnummers in Greffelinck en langs de Oude Dender 
  • einde van deze aanleg wordt gepland tegen einde december 2021.

De hierboven vermelde timing is een voorlopige planning en kan wijzigen door slechte weersomstandigheden, laattijdige leveringen van materialen of andere onvoorziene omstandigheden en is onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige signalisatievergunning. 

Verkeer tijdens de werken

Per fase worden de nodige verkeersmaatregelen genomen om veilig te kunnen werken. Omwille van de nodige werkruimte zal een parkeerverbod worden ingesteld en een deel van de rijweg worden ingenomen. Fietsers en autoverkeer zullen altijd doorgang kunnen hebben in één richting.

Tijdens de werken kunnen woningen en garages in de werfzone tijdelijk onbereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. Op de rijbaan zal altijd minstens 4 meter vrije doorgang gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.

  • Plan herinrichting Sas