naar top
Gemeente Dendermonde

Infrastructuursubsidie culturele verenigingen en organisatoren

Culturele verenigingen en organisatoren van culturele initiatieven die niet commercieel zijn, kunnen een subsidie aanvragen voor infrastructuur en inrichtingswerken. Het lokaal bestuur verdeelt 20.000 EUR onder de aanvaarde subsidieaanvragen (onder voorbehoud van goedkeuring van het budget).

Voorwaarden?

 • De infrastructuur en inrichtingswerken moeten altijd gekoppeld zijn aan de werking van de vereniging of aan de organisatie van een cultureel initiatief.
 • De vereniging moet actief zijn in Dendermonde of het cultureel initiatief moet plaatsvinden in Dendermonde. 
 • Je moet jouw aanvraagdossier indienen voor 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de werken plaatsvinden. De werken moeten voor het einde van het komende jaar afgerond zijn.
 • Alle voorwaarden waaraan uw aanvraagdossier moet voldoen staan in het subsidiereglement (zie Downloads). 

Hoe aanvragen?

Je moet een aantal documenten aan jouw aanvraag toevoegen: 

 • Als de aanvrager een vereniging is: een afschrift van de recentste statuten of het bewijs van erkenning en aansluiting bij een overkoepelende vzw.
 • Behoudens eigenaarschap een afschrift van de zakenrechtelijke of persoonsrechtelijke overeenkomst.
 • In het geval van een tijdelijke invulling van een niet-gebruikt pand of terrein: schriftelijke en ondertekende verklaring van de eigenaar waarin het gebruik voor ten minste 6 maanden na de subsidieaanvraag wordt toegestaan.
 • Voor aanpassingswerken in een gehuurd pand of de tijdelijke invulling van een niet-gebruikt pand of terrein: een schriftelijke en ondertekende goedkeuring van de eigenaar.
 • Bewijs van kwijting van de laatst vervallen premie van brandverzekering.
 • De nodige keuringsattesten van gas en elektriciteit.
 • Foto’s van de site (indien mogelijk).

De aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober. Je kunt de subsidie op verschillende manieren aanvragen:

1. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar: cultuurloket@dendermonde.be.

2. Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, Cultuurloket, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde'.

3. Via het loket
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Geef het tegen ontvangstbewijs af bij het Cultuurloket.

Afhandeling?

Jouw aanvraag wordt binnen de 10 werkdagen na indiening beoordeeld op volledigheid. Als er nog documenten ontbreken, komt jouw dossier niet in aanmerking voor een beoordeling. Je wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

De inhoudelijke beoordeling van jouw aanvraag gebeurt binnen een redelijke termijn door een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt een advies voor aan de kerngroep van het Forum Cultuur, die op hun beurt een advies formuleren. 

Beide gemotiveerde adviezen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen dat de eindbeslissing neemt. Het Cultuurloket brengt je zo snel mogelijk op de hoogte over de beslissing. 

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Cultuurhuis Belgica
Adres
Kerkstraat 249200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 46 81 30
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Woensdag op afspraak.

 • Geld