naar top
Gemeente Dendermonde

Kazerne

Langs de Noordlaan ligt het imposante historische kazernegebouw, waar onder meer het Ros Beiaard staat. Op 16 september 2020 tekenden stad Dendermonde en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een optieovereenkomst met de Regie der Gebouwen, die eigenaar is van de site. In 2022 werd de aankoopoptie met twee jaar verlengd.

Tijdens de loop van de optieovereenkomst kan de Kazerne op elk moment overgenomen worden voor een symbolische euro. In die tijd zullen we een aantal bijkomende technische en financieel-economische onderzoeken doen en zullen we bekijken hoe we private partners kunnen betrekken in de ontwikkeling van het gebouw en de site. Ook het totale kostenplaatje en de financiële haalbaarheid worden onder de loep genomen.

Tijdens de duur van de optieovereenkomst neemt de stad het beheer van de site over.

Volgende stappen

De Regie der Gebouwen en het lokaal bestuur hebben al een aantal eerste onderzoeken laten uitvoeren naar de stabiliteit. De resultaten hiervan lijken positief, zo blijkt bijvoorbeeld dat de bestaande fundering in goede staat verkeert.

In samenwerking met Participatie Maatschappij Vlaanderen werd een dossier opgestart om dit gebouw en de hele site een nieuwe bestemming te geven.

In juni 2021 gingen we van start met een architectuuropdracht. Een studieteam bestaande uit Bressers Erfgoed, BLAD, OMGEVING en Erfgoedstudie zal de bouwkundig-architecturale en financieel-economische haalbaarheid van een herbestemming nagaan. Het resultaat van het herbestemmingsonderzoek wordt in het najaar van 2022 verwacht. Zowel het herbestemmingsonderzoek als het technisch onderzoek worden gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De resultaten moeten het stadsbestuur en PMV de nodige zekerheid geven om te beslissen over een effectieve aankoop. 

Er zijn heel wat invullingen mogelijk: stadsdiensten, lokale economie, kantoren, horeca … Sowieso zal het Ros Beiaard nog steeds zijn plaats hebben in de Kazerne. Het plein langs de kant van de Kazernestraat is, samen met de Kazerne zelf en de ommuring, beschermd als stadsgezicht en zal opnieuw een pleinfunctie krijgen, bijvoorbeeld voor evenementen.

Wat hieraan voorafging

Ontwerpend onderzoek

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die mogelijk zijn op deze site, heeft het lokaal bestuur van 2014 tot 2016 een ontwerpend onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste vraag was welke functies mogelijk zijn in en rond het kazernegebouw. Daarbij was er aandacht voor de ruimtelijke invulling en de financiële haalbaarheid van de verschillende voorstellen.

Communicatie en inspraak

In juni 2015 organiseerde het lokaal bestuur een infoavond en gesprekstafels met omwonenden en geïnteresseerde burgers. De ontwerpers schotelden aan de aanwezigen een aantal vragen voor die voer waren voor discussie en ging aan de slag met de geleverde input. Het studiebureau onderzocht de mogelijke effecten van de verschillende scenario’s. Tijdens het stadsdebat op 21 juni 2016 werd de meest recente stand van zaken voorgesteld. Iedereen kon zich uitspreken over zowel de positieve als de negatieve punten en mee discussiëren aan de debattafel. De presentatie hiervan kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Eindrapport

In het eindrapport van het ontwerpend onderzoek werden randvoorwaarden vastgelegd voor een kwalitatieve invulling van de site en het gebouw. Voor het opstellen van die randvoorwaarden werd rekening gehouden met de input van het stadsdebat. Je kan de resultaten nalezen in het eindrapport onderaan deze pagina.

  • Kazerne ontwikkelingsscenario 1
  • Kazerne ontwikkelingsscenario 2