naar top
Gemeente Dendermonde

Kazerne

Langs de Noordlaan ligt het imposante historische kazernegebouw, waar onder meer het Ros Beiaard staat. Op 16 september 2020 tekenden stad Dendermonde en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een optieovereenkomst met de Regie der Gebouwen, die eigenaar is van de site.

De optieovereenkomst geeft ons de mogelijkheid om op elk moment in een periode van twee jaar de Kazerne over te nemen voor een symbolische euro. In die tijd zullen we een aantal bijkomende technische onderzoeken doen naar de stabiliteit van het gebouw en zullen we bekijken hoe we private partners kunnen betrekken. Ook het totale kostenplaatje en de financiële haalbaarheid worden onder de loep genomen.

Tijdens de duur van de optieovereenkomst neemt de stad het beheer van de site over. De site doet intussen dienst als tijdelijke locatie voor de brandweer tijdens de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.

Volgende stappen

De Regie der Gebouwen en het lokaal bestuur hebben al een aantal eerste onderzoeken laten uitvoeren naar de stabiliteit. De resultaten hiervan lijken positief, zo blijkt bijvoorbeeld dat de bestaande fundering in goede staat verkeert.

In eerste instantie zullen belangrijke instandhoudingswerken verdere aftakeling voorkomen en krijgt het gebouw de tijd om uit te drogen. Tegelijk wordt in samenwerking met andere partners een dossier opgestart om dit gebouw en de hele site een nieuwe bestemming te kunnen geven.

Begin 2021 willen we starten met een architectuuropdracht. Hiervoor zullen we een bureau aanstellen dat de haalbaarheid van het project nagaat, de kosten zal ramen en een beheersplan opstelt voor Onroerend Erfgoed.

Er zijn heel wat invullingen mogelijk: stadsdiensten, lokale economie, kantoren, horeca … Sowieso zal het Ros Beiaard nog steeds zijn plaats hebben in de Kazerne. Het plein langs de kant van de Kazernestraat is, samen met de Kazerne zelf en de ommuring, beschermd als stadsgezicht en zal opnieuw een pleinfunctie krijgen, bijvoorbeeld voor evenementen.

Ontwerpend onderzoek

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die mogelijk zijn op deze site, heeft het lokaal bestuur van 2014 tot 2016 een ontwerpend onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste vraag was welke functies mogelijk zijn in en rond het kazernegebouw. Daarbij was er aandacht voor de ruimtelijke invulling en de financiële haalbaarheid van de verschillende voorstellen.

Ontwerpend onderzoek is een methodiek waarbij we verschillende mogelijke ontwikkelingen tegenover elkaar afwegen. Eerst worden een aantal fictieve, maar weloverwogen ontwikkelingsscenario’s bedacht. Vervolgens worden de inpasbaarheid in de omgeving, mobiliteitseffecten, economische haalbaarheid … van de scenario’s onderzocht.

De resultaten van dit ‘wat als’-onderzoek worden tegenover elkaar afgewogen. Dit maakt het mogelijk een verantwoorde keuze te maken voor de daadwerkelijke ontwikkeling.

Communicatie en inspraak

In juni 2015 organiseerde het lokaal bestuur een infoavond en gesprekstafels met omwonenden en geïnteresseerde burgers. De ontwerpers schotelden aan de aanwezigen een aantal vragen voor die voer waren voor discussie en ging aan de slag met de geleverde input.

Het studiebureau onderzocht de mogelijke effecten van de verschillende scenario’s. Tijdens het stadsdebat op 21 juni 2016 werd de meest recente stand van zaken voorgesteld. Iedereen kon zich uitspreken over zowel de positieve als de negatieve punten en mee discussiëren aan de debattafel. De presentatie hiervan kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Eindrapport

In het eindrapport van het ontwerpend onderzoek werden randvoorwaarden vastgelegd voor een kwalitatieve invulling van de site en het gebouw. Voor het opstellen van die randvoorwaarden werd rekening gehouden met de input van het stadsdebat. Je kan de resultaten nalezen in het eindrapport onderaan deze pagina.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Kazerne ontwikkelingsscenario 1
  • Kazerne ontwikkelingsscenario 2