naar top
Gemeente Dendermonde

Overzicht van maatregelen voor sociaal kwetsbare groepen

Naast verenigingen en lokale economie vormt de steun voor de sociaal kwetsbaren een derde pijler in het coronabeleid van de stad. Iedereen kan bij de medewerkers van het Sociaal Huis, de lokale dienstencentra en hun partnerorganisaties terecht voor hulp en advies op maat. Maar de dienstverlening gebeurt niet alleen binnen de muren van de sociale diensten. Het lokaal bestuur is ook aanwezig in wijken, scholen, online, enzovoort. Lees hieronder de extra steunmaatregelen die genomen werden sinds 2020. 

Acties 

Brugfiguur in het onderwijs 

Vanuit het meerjarenplan 2020-2025 werd de doelstelling vooropgesteld om de kinderarmoede in Dendermonde (13,19 %- kansarmoede-index Kind & Gezin 2019) te bestrijden. Dendermonde kent een grote groep kansarme leerlingen in het basisonderwijs. De basisscholen in Dendermonde staan voor een meervoudige en complexe uitdaging. Door in te zetten op brugfiguren, die de kloof tussen ouders, school, relevante sociale partners en de buurt verkleinen, zorgen we ervoor dat de afstand tot hulp-, zorg- en dienstverlening kleiner wordt. Naar aanleiding van de crisis zetten we hier nog extra op in.  

Sinds begin 2021 zijn drie brugfiguren actief voor de Dendermondse basisscholen. Het zijn neutrale vertrouwenspersonen die er zijn voor elk gezin; met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in functie van het welzijn van het kind.  

Opstart studie- en gezinsondersteuning 

De stad engageert zich om studie- en gezinsondersteuning, beter gekend als ‘huistaakondersteuning’, op te starten. We willen als lokaal bestuur samen met de welzijnspartners en de scholen een werking uitbouwen met vrijwilligers. Door middel van de ‘Katrol-methodiek’ willen we de kansarme kinderen rijker maken, leerachterstand wegwerken én de zelfredzaamheid van de ouders verhogen door een onderwijscultuur in het gezin te installeren. 

Financiële tussenkomst voor logopedie 

Voor specifieke ondersteuningsnoden willen we meer inzetten op toeleiding naar logopedisten uit de regio, zodat kansarme leerlingen op een laagdrempelige manier de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Door een financiële tussenkomst te voorzien via het sociaal huis, hopen we de meest kwetsbaren te ondersteunen. Ook hiervoor werken we samen met welzijnspartners en de scholen.  

Wie meent in aanmerking te komen, kan vrijblijvend contact opnemen met het sociaal huis

Consumptiebudget

De meest kwetsbaren in onze stad (leefloongerechtigde personen, personen in een collectieve schuldenregeling, statuut verhoogde tegemoetkoming en ouderen met een gewaarborgd inkomen; geregistreerd op 1 november 2020) ontvingen in april 2021 Dendermondse consumptievoucher ter waarde van 10 euro per persoon. De toekenning gebeurde automatisch. 
 
Voor personen in een collectieve schuldenregeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding is er geen automatische toekenning mogelijk. Deze personen kunnen op aanvraag (voor 15 september 2021, bij voorkeur digitaal) hun cadeaubon ontvangen.

Een aanvraag indienen kan via www.dendermonde.be/waardebon-kwetsbare-groepen of door in het Sociaal Huis een aanvraag op papier in te (laten) vullen.
Aanvragen moeten ingediend zijn voor 15 september 2021, worden verwerkt binnen de 30 dagen en per post verzonden.

Ca. 10.000 kwetsbare personen in Dendermonde worden hiermee ondersteund. Zij kunnen op hun beurt met deze bonnen terecht bij de lokale winkeliers. Het geïnvesteerde geld (met financiering vanuit Vlaanderen) heeft dus een dubbel positief effect.

Meer psychologische ondersteuning 

De maatregelen hebben voor veel mensen een impact op het mentaal welbevinden. We denken hierbij aan inwoners die een taak als mantelzorger opnemen, een naaste of hun job hebben verloren, het financieel moeilijk hebben, etc. Ook op dit vlak levert het lokaal bestuur extra inspanningen.

Het Sociaal Huis heeft al enkele jaren een samenwerking met enkele therapeuten uit de streek. Inwoners kunnen er op een laagdrempelige en goedkopere manier psychologische ondersteuning krijgen, mits voldaan aan enkele criteria/voorwaarden. Om te anticiperen op de stijgende noden, werd de samenwerking met therapeuten in de regio verduurzaamd en de criteria tijdelijk versoepeld.  Neem vrijblijvend contact op met het sociaal huis voor meer info. 

Voor de bewoners van de assistentiewoningen (GAW) werd een specifiek traject uitgewerkt, waarbij we psychologische ondersteuning op maat bieden. Velen van hen behoren namelijk tot de risicogroep en hebben te kampen met bepaalde angsten, bezorgdheden of rouw- en verliesverwerking van naasten. 

Belrondes - Hallo, hoe gaat het met je? 

Tussen april 2020 en oktober 2020 belde de stad alle 70-plussers op die zelfstandig wonen. Tijdens het telefoongesprek boden we een luisterend oor en gingen we na of er hulp nodig is. Eventuele noden werden doorgegeven, bv. om boodschappen te doen, om eten te koken, om regelmatig opgebeld te worden door een vrijwilliger, … .

Gezien de meesten ouderen positief reageerden op dit initiatief en aangaven dat een telefoontje een wereld van verschil maakt, werd een tweede belronde ingericht. Deze vond plaats tussen november 2020 en maart 2021. Ditmaal werden alle 86-plussers opnieuw gecontacteerd; o.b.v. de resultaten van de eerste belronde, waaruit bleek dat deze doelgroep de meeste noden had. 

De stad wil verder inzetten op belrondes en breidt haar vrijwilligerswerking van de telefoonster verder uit. 

Buurtopbouwwerk/wijkwerking 

In sommige wijken en buurten in Dendermonde is de impact van de crisis groter dan anderen. Om het sociaal weefsel en de dynamiek van deze buurten en wijken te versterken alsook de kansarmoede te bestrijden, zetten we in op buurtopbouwwerk.  

HoGent is in opdracht van het lokaal bestuur bezig met een participatief onderzoek om de noden in de meest kwetsbare buurten van Dendermonde in kaart te brengen. Terwijl dit onderzoek loopt, zal Groep Intro starten met de werking op het terrein. De bedoeling is om ook in de komende jaren te werken aan een positief buurtklimaat en een warme samenleving. In tijden van corona is dit meer dan ooit nodig. 

Gratis ondersteuning voor zelfstandigen via Dyzo 

De coronacrisis treft ook zelfstandige ondernemers. Om hen voldoende te kunnen ondersteunen, versterkt de stad de samenwerking met Dyzo vzw.  

Dyzo vzw begeleidt de zelfstandige ondernemer en geeft afhankelijk van de fase waarin de ondernemer zich bevindt, een ondernemingsscan en advies door een multidisciplinair team of een sociaal vooronderzoek in functie van de toekenning van een tussenkomst door het OCMW. Dit kan op heel laagdrempelige manier door middel van een huisbezoek of een bezoek in de onderneming. Als lokaal bestuur nemen wij de kostprijs van deze dienstverlening volledig ten laste.? 

Richt je aanvraag tot info@sociaalhuisdendermonde.be

Voorbije acties 

Lancering digitale rechtenverkenner 

Om het bestaande hulp-, zorg- en dienstverleningsaanbod beter bekend te maken en drempels te verlagen, werd de digitale rechtenverkenner ontwikkeld in samenwerking met de welzijnsorganisaties die actief zijn in onze stad.

Een online tool waar inwoners van Dendermonde of onze welzijnspartners samen met hun cliënt, snel, eenvoudig en correct informatie terugvinden over de bestaande (sociale) dienstverlening, op maat, per thema of via zoektermen. De resultaten leiden gebruikers naar de juiste dienst of aanspreekpunt toe, voor meer informatie en ondersteuning.

Kortom, deze online toepassing ondersteunt Dendermondenaren in hun zoektocht naar rechten, voordelen en diensten waar ze mogelijk gebruik van kunnen maken.

(v)erken je rechten

Spel en anti-verveelpakketten voor kwetsbare kinderen 

Tijdens de Week van de Opvoeding, die liep van 16-23 mei 2020, ontvingen meer dan 200 kwetsbare gezinnen een spel- en antiverveelpakket met leuke knutselideeën en spelmateriaal voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De pakketten boden toffe en inspirerende spelideeën waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen, op maat van elke leeftijdscategorie. De verschillende welzijnspartners stonden in voor de verdeling van de pakketten onder de gezinnen die ze reeds kenden door hun werking.  

Mobiele speelpleinwerking Vollen Bak x 2 

Elke zomervakantie trekken monitoren met een bakfiets vol spelmateriaal naar speelpleintjes in verschillende wijken. Ook tijdens de zomer van 2020 reed de ‘Vollen Bak’ uit, maar met een verdubbeling van de werking. Dit om goed te kunnen inspelen op de vraag maar met respect voor de coronamaatregelen. Per week organiseerden we op twee pleinen, gelijktijdig, mobiele speelpleinwerking. 

Blokspots 

Er zijn jongeren die het niet makkelijk vinden om zich thuis te focussen. Daarom richtte de stad tijdens de zomer van 2020 openbare studieruimtes als blokspots in. In totaal konden 75 studenten sinds 2 juni terecht op verschillende locaties om te studeren tijdens de examenperiode. 

Contact

Vragen over de maatregelen in Dendermonde