naar top
Gemeente Dendermonde

Overzicht van maatregelen voor verenigingen

Verenigingen vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijk weefsel van onze stad. Ze zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud, ze nemen vrijwilligerswerk op zich, ze ondersteunen kwetsbare groepen in de samenleving en dragen bij tot gemeenschaps-vorming en burgerschap. Kortom, een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor ieder van ons. Daarom kregen zij ook een prominente plaats in het meerjarenplan #project9200 van de stad en een structurele ondersteuning.

Eind juni 2020 nam de stad extra maatregelen, bijgestaan door de Vlaamse overheid.

Lopende acties

Bevragingen

Uit de resultaten van de Dijk92 bevragingen, gehouden zijn bij tientallen (socio)culturele en jeugdverenigingen, en de enquête van de sportdienst blijkt dat de inspanningen van het lokaal bestuur gewaardeerd werden. Aangevuld met belrondes en overlegmomenten hielden het cultuurloket, de sportdienst, de jeugddienst en de lokale dienstencentra de vinger aan de pols. Ze onderzochten de werking en noden van de vrijetijdssector.  

Het overgrote deel van de verenigingen (90%) geeft aan dat ze zich zeer goed geïnformeerd voelen door de lokale overheid en dat ze geen problemen ondervinden met het betalen van leningen of vaste kosten. Hoewel er geen acute noden inzake financiën gedetecteerd werden, blijft de stad ook op dit vlak ondersteuning verlenen. 

Festivals ondersteunen

Festivals die opschuiven in datum, maar die nog dit jaar doorgaan, ontvangen hun beloofde subsidie. Indien het festival opschuift naar volgend jaar, moet men geen nieuwe aanvraag meer indienen. De subsidie ontvangt men zodra het event doorgaat, volgens het gekende reglement. Bij definitieve annulatie worden de reeds gemaakte kosten alsnog vergoed door de stad mits financieel verslag.

Culturele projecten volgen dezelfde regeling als festivals. De toegekende subsidie kan mee opschuiven indien het project een jaar opschuift.

Een premie voor zomerkampen

Ter ondersteuning van de zomerkampen, voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, kunnen kampen (ook zonder overnachting) aanspraak maken op 10 euro forfait per deelnemer (incl. leiding en kookploeg), voor maximum twee weken. Dit om de extra kosten (mondmaskers, alcoholgel …) grotendeels te dekken.

Gratis CO2-meter

Voor alle erkende jeugd, cultuur en sportverenigingen met eigen infrastructuur of langlopende huurovereenkomst. Meters kunnen ook geleend worden voor kortstondige projecten of bijeenkomsten. Op die manier helpen we mee aan een coronaveilige heropstart van het verenigingsleven

Verkorte vergunningsaanvragen 

Zomerevenementen werden tijdelijk soepeler goedgekeurd. Om in te pikken op snelle aanpassingen, spelen onze dienst evenementen, veiligheids- en evenementencel en de lokale politie kort op de bal. Vergunningsaanvragen worden binnen de kortst mogelijke termijn afgeleverd en organisatoren ontvangen coronaproof advies op maat. 

Aan alle organisatoren wordt gevraagd om de coronaregels voor het organiseren van activiteiten strikt in acht te nemen en altijd een aanvraag in te dienen via het evenementenloket. 

Materiaal ontlenen

Organisatoren kunnen het jaar rond (feest)materiaal ontlenen en zalen reserveren bij de dienst evenementen. Een dienstverlening die overeind bleef, ondanks de moeilijke tijden.

Voorbije acties

EHBO-koffers

De jeugddienst stelt haar koffers tijdens de zomer exclusief ter beschikking gesteld voor jeugdbewegingen die op kamp vertrekken. Tijdens het jaar kunnen alle verenigingen die iets organiseren er gebruik van maken.

Een premie voor de UiTPAS-werking

Verenigingen die zich inzetten voor de participatie van sociaal kwetsbare groepen via een bestaande UiTPAS-werking, ontvingen hiervoor automatisch een eenmalige beloning van 500 euro.

Maar ook verenigingen die een UiTPAS-werking opstarten vóór het einde van 2020 en zich engageren om deze minstens 3 jaar aan te houden, ontvingen een eenmalige aanmoedigingspremie van 500 euro.

Een bonus op de werkingssubsidies

De verschillende werkingssubsidies voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen werden verhoogd op basis van het uitbetaalde bedrag van de subsidies in 2019 (voor jeugd en sport) of in 2020 (voor cultuur). Het indienen van een aanvraag was niet nodig, de uitbetaling gebeurde automatisch. In 2021 werd de koppeling met het ledenaantal en activiteiten losgelaten, waardoor deze basissteun ook in coronatijden gegarandeerd blijft, zonder verantwoording, ongeacht wat er georganiseerd kan worden.

Een ‘coronafonds’ voor specifieke noden

De vorige maatregelen waren gericht op snelle en laagdrempelige hulp om tegemoet te komen aan de eerste noden. Daarnaast was er echter ook behoefte aan een ‘opvangnet’ met meer gerichte hulp, voor Dendermondse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen die zwaarder geïmpacteerd werden. Voor hen werd een ‘coronafonds’ voorzien.

Een soepele interpretatie van reglementen

Voor verenigingen die hun goedgekeurde cultuurprojecten en festivals niet konden laten doorgaan, omwille van corona, gold dat de uitbetalingen gebeurden zonder goedkeuring van een financieel en inhoudelijk verslag.

‘Trouwe’ sportclubs genoten van 20 % korting op de huur van zalen/terreinen van het AGB, ook al hadden zij voor het seizoen 2019-2020 geen 40 keer gebruikgemaakt van de stedelijke sportinfrastructuur; zoals voorzien in het reglement.

Huurgelden vrijgesteld

Voor de periode waarin de verenigingen geen zalen en terreinen van het lokaal bestuur konden gebruiken, omwille van corona, moesten ze geen huurgeld betalen.

‘Beloofd is beloofd’

Reeds uitbetaalde of toegezegde subsidies bleven verworven. De gebruikelijke subsidiekanalen van het lokaal bestuur bleven overeind.

Indientermijnen voor subsidies verlengd

Verenigingen in de sociale sector kregen twee subsidies een ruimere indientermijn.

Vat van de stad = portie cultuur

Door corona hebben quasi geen buurtfeesten beroep gedaan op de middelen van de subsidie ‘Vat van de stad’. Een deel van dit budget werd daarom toegewezen aan een nieuwe tijdelijke subsidie ‘Portie cultuur tijdens corona’, bedoeld om optredens van lokale groepen en artiesten te faciliteren voor zorginstellingen.