Proefopstelling voor een veiligere Heidestraat

In samenspraak met de inwoners werd in het voorjaar gezocht naar een oplossing voor de verkeersproblemen in de Heidestraat. Een proefopstelling werd deze week gebouwd en zal een aantal maanden uitgetest worden.

Proefopstelling

De proefopstelling omvat een fietsstraat en eenrichtingsverkeer.

  • Het concept fietsstraat houdt in dat de snelheid beperkt is tot max. 30 km/u en auto’s geen fietsers mogen inhalen.
  • Het eenrichtingsverkeer geldt van de Bevrijdingslaan richting Heidepark. Uitzondering is voorzien op die rijrichting voorzien voor fietsers, bromfietsers klasse A en P (speed pedelecs).

Parkeren

Volgens het standaard verkeersreglement (de wegcode) kan er o.a. niet geparkeerd worden:

  • wanneer er minder dan 1,5 meter vrije ruimte voor voetgangers vrij blijft op de berm;
  • wanneer er minder dan 3 meter rijweg over blijft.

Dit betekent dat er vandaag in een deel van de straat niet wettelijk geparkeerd kan worden. Tot nu toe werd dit niet actief gehandhaafd.

Omdat veel mensen niet op de hoogte blijken te zijn van deze specifieke regels uit het verkeersreglement, zal via signalisatie bijkomend duidelijk gemaakt worden waar er wél en waar er niet kan geparkeerd worden. Deze signalisatie zal nog geplaatst worden door de uitvoeringsdienst.

Testfase, opmerkingen en evaluatie

Tijdens een eerste fase zal vooral gesensibiliseerd worden door de lokale politie bij overtredingen tegen het rijden in de verkeerde rijrichting en bij foutief parkeren. Nadien zal er ook effectief geverbaliseerd worden.

De proefopstelling zal minstens een half jaar lang in voege blijven en nadien geëvalueerd worden. Er zullen tijdens die periode ook nieuwe verkeerstellingen gehouden worden om de mogelijke verschuivingen van verkeersdruk naar omliggende straten in kaart te brengen. We koppelen deze bevindingen ook opnieuw met de bewoners terug alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt over het al dan niet behouden van de maatregelen.

Opmerkingen doorsturen
Tot het einde van de proefperiode kunnen opmerkingen doorgestuurd worden via mobiliteit@dendermonde.be. Die zullen dan meegenomen worden bij de evaluatie.

Dit artikel werd gepubliceerd op 4 augustus 2022.