Mobiliteitsplan Appels

Veilig verkeer is een belangrijke doelstelling in het meerjarenplan #project9200. Op donderdag 30 maart 2023 nodigden we alle inwoners van Appels uit op een participatieavond over het ‘mobiliteitsplan Appels’.

Plannen in de Heirstraat

In de Heirstraat staat het hoofdgebouw van de vroegere school De Appelbloesem al enkele jaren leeg. Het gebouw wordt afgebroken en op deze locatie zal de vzw Óscar Romeroscholen een multifunctionele basisschool bouwen. Er komt ook een nieuwe polyvalente ruimte, die niet alleen gebruikt zal worden door de school, maar ook door de buitenschoolse opvang, verenigingen, families ... De terreinen rond de school vormen we om tot een park dat toegankelijk is voor iedereen, zowel tijdens als na de schooluren.

Het inrichten van veilige schoolomgevingen is een prioriteit voor stad Dendermonde. Om dit in de toekomst ook in de Heirstraat te garanderen, zal er een proefopstelling ingevoerd worden. Na evaluatie en eventuele bijsturing wordt overgegaan tot een definitieve aanpassing.

Hier lees je meer informatie over de plannen in de Heirstraat

Mobiliteitsplan Appels

Tijdens de participatieavond op donderdag 30 maart werden ook een aantal voorstellen voor een veiliger en fietsvriendelijker Appels voorgelegd aan de inwoners. De voorstellen omvatten onder meer een uitbreiding van de fietszone en ‘zone 30’.

De maatregelen zullen eerst geïmplementeerd worden in een proefopstelling. Bewoners en burgers kunnen ook in die periode opmerkingen of suggesties doorgeven. Deze worden gebundeld en verwerkt in de eindevaluatie. Indien nodig zullen de maatregelen bijgestuurd worden.

Dit artikel werd gepubliceerd op 14 april 2023.