Samen bouwen aan de buurt met Groep INTRO vzw

Op 1 juli 2024 ging een nieuwe convenant tussen Stad Dendermonde en Groep INTRO vzw van start voor buurtopbouwwerk in Dendermonde.

Sinds 2021 bouwen buurtopbouwwerkers samen met de bewoners aan een aangename en kansrijke leefomgeving in de buurten Bijloke (Donck/Vlotgras), Wastijne (Serbos/Boonwijk) en Hof Ten Rode. Met deze nieuwe convenant loopt de werking er naadloos verder tot midden 2026.

Het buurtopbouwwerk in Dendermonde is opgebouwd rond 3 doelstellingen: (1) mensen in kwetsbare situaties versterken door de afstand naar bestaande dienst- en hulpverlening te verkleinen, (2) de verbondenheid tussen buurtbewoners vergroten via ontmoetingsmomenten en (3) werken aan een aangename leefomgeving door samen met de buurt aan de slag gaan rond de lokale noden.

Naar de mensen toe
De buurtopbouwwerkers gaan actief op zoek naar die mensen die door de mazen van het dienst- en hulpverleningsnet (dreigen te) glippen. Door huisbezoeken te doen, maar ook door hun aanwezigheid in de buurt, op straat, op pleintjes … zijn onze buurtopbouwwerkers eenvoudig aanspreekbaar en bereikbaar. Ze zijn ook wekelijks te vinden in de buurtpunten.

Buurtpunten voor iedereen
Een buurtpunt is een warme plek in de buurt van waaruit de buurtopbouwwerkers hun activiteiten organiseren. Iedereen is welkom in de buurtpunten en kan er terecht:

  • voor een babbel met koffie/thee
  • met kleine digitale vragen (iets opzoeken, iets printen, hulp bij aanmelden, melding doen …)
  • met kleine administratieve vragen
  • om rechten te verkennen
  • om andere buren te leren kennen
  • met een idee/melding voor/over de buurt
  • voor de aankoop van vuilniszakken per stuk

In en rond het buurpunt gaan ook allerlei activiteiten door: van fietsherstel, creatief atelier, samen werken in de (moes)tuin en samen koken, tot samen afval opruimen in de buurt of meewerken aan een buurfeest. Zo ontmoeten buren elkaar, gaan in gesprek met elkaar en leren van elkaar.

Waar zijn onze buurtpunten?

  • Buurtpunt Vlotgraslaan 16
  • Buurtpunt Hof Ten Rode 78
  • Buurtpunt Wastijne, Boonwijkstraat 80

Vrijwilligerswerk op maat
Wie het wenst kan ook zijn of haar steentje bijdragen als vrijwilliger in het buurtpunt of bij buurtactiviteiten. Vertrekpunt daarbij zijn de talenten en krachten, maar ook de draagkracht van de vrijwilliger. Onze buurtopbouwwerkers zorgen voor een passende omkadering.

Samen de toekomst verbeelden
Samenkomen in/met de buurt doet ook samen dromen. Van leuke activiteiten, van wat in de buurt beter zou kunnen. De buurtopbouwwerkers denken samen met buurtbewoners na over hoe die wensen of dromen werkelijkheid kunnen worden. Door samen actie te ondernemen, bv. opzetten van een mooimakersactie, starten met een ruilwinkel … Of door in gesprek te gaan met de stadsdiensten of andere partners in de buurt. Bijvoorbeeld voor het vervangen van de glijbaan op het speelterrein, of over afspraken rond maaien op een grasveld ….

Alle neuzen in dezelfde richting
Het buurtopbouwwerk zet ook in op netwerkvorming in de buurten. Zo overleggen en werken ze regelmatig samen met de jeugdopbouwwerkers van Uit De Marge, de buurtzorgers van de lokale dienstencentra, stadsdiensten en met andere partners die zich inzetten voor de buurt, zoals buurtcomités of burgerinitiatieven.

Dit artikel werd gepubliceerd op 10 juli 2024.