naar top
Gemeente Dendermonde

Totaalrenovatie Huis Van Winckel en CC Belgica

De gemeenteraad keurde op 21 november het bestek en de raming goed voor het restauratiedossier van Huis Van Winckel. Een restauratiepremie wordt nog in 2018 aangevraagd bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

Begin 2017 werd aan het architectenbureau Arch&Teco de opdracht toegekend om een masterplan voor Huis Van Winckel en CC-Belgica op te maken en de studie- en projectbegeleiding te realiseren voor een totaalrenovatie.

De totaalrenovatie van Huis Van Winckel kadert in de visie om het pand te herwaarderen en een duurzame herbestemming te geven als uitbreiding van het aangrenzende cultuurcentrum CC Beglica.  Het is de bedoeling om 1 dynamische en levendige cultuursite te realiseren dat door een breder publiek wordt bereikt zowel in de weekdagen als in het weekend.

De verschillende ingrepen binnen de totaalrenovatie

De organisatorische ingrepen in Huis Van Winckel en CC Belgica

Om te komen tot 1 site wordt er op verschillende plaatsen zowel op het gelijkvloers als op de verdiepingen openingen gerealiseerd die de 2 projecten verbinden, dit op plaatsen waar het minst schade berokkend aan de erfgoedwaarde van het monument. Daarnaast wordt het cultuurcafé dat momenteel in CC Belgica is gevestigd verplaatst naar de salons van het Huis Van Winckel. Op deze manier krijgen deze representatieve ruimtes een actieve rol in de volledig site. Hierdoor wordt ook de opportuniteit gecreëerd om een nieuw onthaal te realiseren en de foyer te verruimen.

Niet enkel de administratie van het cultuurcentrum zal op de verdiepingen van Huis Van Winckel en CC Belgica worden gehuisvest, maar naast de bureaus worden ook vergaderzalen voorzien evenals multifunctioneel inzetbare lokalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande indeling en de hoge erfgoedwaarde van de woning.

Het restauratiedossier Huis Van Winckel

Naast deze organisatorische ingrepen in deze totaalrenovatie is de restauratie van het exterieur en het interieur van Huis Van Winckel een belangrijk hoofdstuk.

Om aanspraak te kunnen maken op de erfgoedpremie die 80% van de gesubsidieerde restauratiekosten draagt, moet een project beschikken over een goedgekeurd beheersplan (een draaiboek voor het uitvoeren van effectief beheer in functie van het behoud van het onroerend erfgoed met zijn intrinsieke erfgoedwaarden(n)) en een uitgewerkt restauratiedossier.   In het kader van de totaalrenovatie voor Huis Van Winckel en de te bekomen premies van Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed werd het beheersplan eind augustus ingediend. Het werd reeds goedgekeurd door Onroerend erfgoed op 1 oktober 2018.

De volgende stap in het bekomen van de restauratiepremie is de opmaak en indienen van een restauratiedossier. Het architectenbureau Arch & Teco heeft het restauratiedossier van Huis Van Winckel opgemaakt. Het zal voor het einde van 2018 worden ingediende bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed zodat er aanspraak kan gemaakt worden op 80% premie op de te subsidiëren werken.

In dit restauratiedossier zijn alle bouwkundige restauratiewerken voorzien van Huis Van Winckel en de ornamenten in de tuin van Huis Van Winckel.  De totale bouwkost van het restauratiedossier is 1.279.404,89 euro (incl. BTW, excl. erelonen), na de aftrok van de restauratiepremie zou dit komen op een investeringskost van 693.128,82 euro.

Toegankelijkheid en brandnormen

Een volgende belangrijk onderdeel binnen deze totaalrenovatie en noodzakelijk zodat we naar de ontwikkeling kunnen van 1 cultuursite en voldoen aan de regelgeving, is het toegankelijk maken van Huis Van Winckel.  Het gelijkvloers van Huis Van Winckel ligt hoger dan het straatniveau. De verschillende verdiepingen van CC Belgica en Huis Van Winckel liggen dan ook niet op dezelfde lijn. Hiervoor worden in CC Belgica op de verschillende verdiepingen enkele ingrepen ingepland zodat Huis Van Winckel voor iedereen op de verschillende verdiepingen toegankelijk wordt.

Bij de totaalrenovatie wordt naast de regelgeving voor toegankelijkheid ook zo veel als mogelijk voldaan aan de huidige brandnormen.  Dit was vooral mogelijk in het bijgebouw van Huis Van Winckel, de technische ruimte en de nieuwe deuren tussen Huis Van Winckel en CC Belgica.

Energiebesparende maatregelen worden toegepast om de comfortwaarde te verhogen en het gebruik van het gebouw te maximaliseren. Het dak wordt geïsoleerd en niet originele klaar glas wordt vervangen door thermisch verbeterd enkele beglazing.

Binnen deze totaalrenovatie wordt ook de stookplaats van Huis Van Winckel gerenoveerd. De technische installatie wordt volledig vernieuwd. De leidingen verlopen maximaal in de aanwezig van schoorsteenkanalen en inpandige kasten.

Restauratiedossier indienen met vraag tot voorafname

Het was de intentie om het project in te dienen met hoogdringendheid gezien de aanwezigheid van de huiszwam en enkele dringende onderhoudswerken. Maar na nieuwe gesprekken met de erfgoedconsulente van het Agentschap Onroerend Erfgoed worden deze gebreken nu gezien als een onvoldoende gegronde reden.

Maar indien we een engagement aangaan waaruit blijkt dat binnen de totale investeringskost de te subsidiëren werken 1/3 bedragen van de totaalkosten van de renovatie van Huis Van Winckel en CC Belgica, kan er aanspraak gemaakt worden op een voorafname van de restauratiepremie. Er zou dan een premie kunnen uitgekeerd worden binnen enkele maanden i.v.p. binnen enkele jaren. Voor het project is het cruciaal dat we binnen zo kort mogelijke tijd kunnen starten met de renovatie en restauratiewerken omdat verschillende gebreken dringend moeten aangepakt worden zodat het monument Huis Van Winckel de volgende jaren zijn erfgoedwaarde niet zou verliezen.

Budget

Voor de totale renovatie, incl. btw en erelonen, wordt een raming voorzien van 2.072.822,10 euro (na aftrok van subsidie). In de raming  gaan we er van uit dat we een subsidie van Onroerend Erfgoed van 586.275,98 euro ontvangen op de te subsidiëren werken binnen het restauratiedossier.

Planning

Indien we de premie ontvangen binnen enkele maanden, is het de betrachting om eind 2019, begin 2020 te starten met de werken aan Huis Van Winckel. Deze werken zullen zeker 1,5 jaar innemen. In een 2e fase kan er eind 2021 gestart worden met de nodige verbouwingswerken aan CC Belgica.

Dit artikel werd gepubliceerd op 26 november 2018.
  • Eerste schetsontwerp - architectenbureau ARCH&TECO