naar top
Gemeente Dendermonde

Beslissingskader plaatsing tenten op de Grote Markt

Het voorbije jaar zijn er verschillende aanvragen geweest om tenten te plaatsen bij horecazaken op de Grote Markt.

Op vraag van het college van burgemeester en schepenen is er een beslissingskader voor de plaatsing van tenten bij horeca op de Grote Markt opgemaakt, met als doel om meer duidelijkheid te verschaffen voor alle partijen (horeca-uitbaters, het college van burgemeester en schepenen, politie en stadsdiensten).

De specifieke ligging van de Grote Markt impliceert dat er rekening moet worden gehouden met bijkomende regelgeving, meer bepaald het beschermingsbesluit van de Grote Markt als monument (MB van 5/1/2004). De Grote Markt is een historisch belangrijke plek binnen het stedelijk weefsel en haar kwaliteiten dienen zowel vormelijk als functioneel gevrijwaard te worden. M.a.w. een sobere en uniforme maar kwaliteitsvolle aankleding van het openbaar domein waardoor de publieke ruimte minimaal belast wordt, is hier aangewezen. 

De plaatsing van tenten op het openbaar domein druist in tegen dit principe. De aanvragen gebeurden voordien vaak als uitbreiding van hun patrimonium met als doel extra tafels te plaatsen, klanten te kunnen laten roken … Alle horeca-uitbaters kunnen dergelijke aanvragen verschillende keren op jaarbasis indienen, gelet op het gelijkheidsbeginsel dienen deze aanvragen op een identieke wijze behandeld te worden waardoor het risico bestaat dat op korte termijn de Grote Markt om de haverklap bezaaid staat met tenten die in het kader van een evenement (al dan niet met privatief karakter) aangevraagd worden. Uiteraard is het niet de bedoeling om de zin voor initiatief van de ondernemers te hypothekeren, anderzijds speelt de ligging hier een belangrijke rol.

Beslissingskader plaatsing tenten bij horeca op de Grote Markt

Er kan een tent geplaatst worden bij een horecazaak mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 2 maanden op voorhand aanvragen via het evenementenformulier
 • De gehele infrastructuur moet zich bevinden in de zone waarbij deze:
  • niet groter is dan de breedte van de gevel van de horecazaak
  • de afmetingen van de zomer- en winterterrassen respecteren.
  • niet hoger is dan de bovenkant van de luifel.
 • Er kunnen max. 2 aanvragen op jaarbasis toegelaten worden voor max. 3 aaneensluitende dagen, waarin opbouw en afbraak zijn opgenomen.
 • Het niet conflicteert met stadsevenementen zoals bv. tijdens Katuit, Ros Beiaardommegang … De plaatsing van een tent mag stadsactiviteiten geenszins belemmeren.
 • Er geen bijhorende elementen (vb. auto’s) geplaatst worden bij de tent.
 • Bij niet-naleving van de voorwaarden zal er door de stadsdiensten in samenwerking met de politie opgetreden worden waarbij de kosten zullen verhaald worden op de organisator.
 • In het kader van de veiligheid kan de politie bijkomende maatregelen opleggen.

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de harmonie en de uniformiteit op de Grote Markt grotendeels gevrijwaard blijft. Anderzijds geven ze aan de uitbater toch de kans om op geregelde tijdstippen evenementen te organiseren.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 februari 2019.
 • Agrotemarkttmb