naar top
Gemeente Dendermonde

Dendermonde gaat voor masterplan sportinfrastructuur

Het ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid) biedt de mogelijkheid om een traject te doorlopen om alle sportinfrastructuur voor heel Dendermonde te analyseren, maar tegelijk na te gaan wat de behoeften zijn én de mogelijkheden voor onze stad.

Er wordt een werkgroep samengesteld maar ook een klankbordgroep, zodanig dat we komen tot een gedragen plan die de toekomst uittekent voor onze sportinfrastructuur in alle deelgemeenten. Ook mogelijkheden voor sport in de ruime openbare ruimte (wandelen, fietsen, joggen …)  nemen we als belangrijk element mee. 

De sportverenigingen groeien in ledenaantal. Er komen nieuwe sporten en sportclubs bij. Het recreatief sporten en bewegen boomt … Dendermonde wil op deze tendens voorbereid zijn. Nagaan welke ruimtelijke stappen moeten gezet worden om bepaalde projecten te kunnen realiseren. Realistische doelen nastreven, met concrete en haalbare projecten op korte, middellange en lange termijn. Noden en behoeften omzetten in plannen, in een breed overleg, zal leiden tot een gedragen plan en visie voor de sporttoekomst van Dendermonde.

ISB voorziet geen financiële bijdrage voor de stad en het traject voorziet vijf trajectdagen, dit traject loopt ongeveer een jaar – bedoeling is evenwel om het eindresultaat en concrete doelen te koppelen aan het meerjarenbeleidsplan.

Dit artikel werd gepubliceerd op 19 maart 2019.
  • foto1