naar top
Gemeente Dendermonde

Geef nu uw idee voor de Gedempte Dender

We zijn op zoek naar concrete ideeën en projectvoorstellen voor de nieuwe, tijdelijke invulling van de Gedempte Dender.

Deel uw idee op www.denkmee.dendermonde.be of bezorg het ons via gedemptedender@dendermonde.be. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 5 mei 2019.

Enkele tips voor het indienen van projectvoorstellen:

Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat u voor ogen heeft. Wees concreet. Houd rekening met de selectiecriteria, maar wees niet bang om te dromen. Ook private initiatieven kunnen overwogen worden. Belangrijk hierbij is dat u het idee dat u aanbrengt niet noodzakelijk zelf ten uitvoer moet brengen.

De nieuw in te vullen zone blijft beperkt tot het stuk langs de Noordlaan. De zone waar recent asfaltwerken werden uitgevoerd, blijft behouden als parkeerzone en als zone voor de bloemenmarkt en evenementen. (zie rood op plannetje)

We organiseren een interactieve workshop op zaterdag 27 april 2019 van 13.30-17.30 u. in Zaal ’t Sestich in de Bibliotheek. Tijdens deze workshop verkennen we welke ideeën er al leven en hoe deze elkaar kunnen versterken. Schrijf in via gedemptedender@dendermonde.be. We vragen uw naam, geboortedatum en concreet idee.

Na 5 mei organiseren we sessies met experten om de ingediende ideeën uit te werken tot concrete, haalbare projecten. Uit die projecten maakt een divers samengestelde jury een definitieve keuze.

Meer info over dit participatietraject kan u vinden op www.dendermonde.be/gedemptedender.

In de vorige fase zijn de selectiecriteria vastgelegd op basis van jullie uitgebreide input. Deze lijst zal de jury hanteren bij het kiezen van een definitieve invulling:

Autovrij

Voor het autoparkeren zijn intussen alternatieven voorzien in de directe omgeving. De tijdelijke invulling wordt gemaakt op maat van voetgangers en fietsers.

Groene omgeving

De locatie is strategisch gelegen aan de toegang tot de stad. Een groen omgeving met aandacht voor biodiversiteit geeft de plek karakter. Omwille van het tijdelijk karakter en het vrijwaren van de toekomstige ontwikkeling (openleggen Dender) zijn bomen echter niet mogelijk. Struiken, hagen en andere planten kunnen wel. De verharding wordt zoveel mogelijk beperkt.

Aanwezigheid water

Dendermonde is een stad aan en rond het water. Ruimte geven aan water bij de inrichting, refereert naar de historiek van de plek.

Plek om te spelen

Dendermonde is een kindvriendelijk stad. Dat de plek uitnodigt om te spelen, betekent niet noodzakelijk dat er monofunctionele speeltuigen moeten komen. Wel dat kinderen en jongeren als doelgroep bediend worden.

Plek om te verpozen

De plek moet uitnodigend zijn als verblijfsruimte. Je loopt er niet zomaar voorbij, maar voelt je welkom en op je gemak. Er is voldoende ruimte om even te zitten of rond te hangen. Er hangt een gezellige sfeer.

Toegankelijk en geschikt voor diverse doelgroepen

De kwaliteit van de tijdelijke invulling wordt mee afgewogen aan het feit dat de plek geschikt is voor iedereen. Jong en oud, maar ook verschillende soorten van gebruik op verschillende momenten. Niemand voelt zich buitengesloten. Iedereen kan de plek gemakkelijk bereiken en gebruiken. De invulling is aantrekkelijk zowel voor bewoners als voor toeristen.

Ruimte voor ontmoeting

Een verbindende factor is belangrijk. Geen monofunctionele blokken, afscherming en exclusiviteit maar openheid. De plek is een plaats waar je wil afspreken. De verschillende mogelijke invullingen zijn complementair en bevruchten elkaar.

Een levendige, aangename plek in een historisch kader

De tijdelijke invulling heeft respect voor de locatie en voegt daar iets aan toe door aandacht te hebben voor esthetiek en beleving. De plek is een unieke eyecatcher voor de stad Dendermonde.

Multifunctioneel gebruik aanvullend op wat er al is

De plek biedt ruimte voor evenementen en private initiatieven, zowel eenmalig als voor langere tijd. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op functies die nog niet aanwezig zijn of die geschikt zijn voor doelgroepen die nu niet bediend worden, zowel in de directe buurt als in een ruimere omgeving. Wegens het tijdelijk karakter is er ruimte voor experiment en innovatie.

Veilig en gezond

Wie naar de plek komt, voelt zich veilig. Er is voldoende sociale controle. Door de tijdelijke invulling wordt de stofhinder teruggedrongen. Er is aandacht voor mogelijke lawaaihinder door de activiteiten die georganiseerd worden.

Onderhoudsvriendelijk

De plek is eenvoudig te onderhouden en te beheren en nodigt niet uit tot het achterlaten van zwerfvuil.

Hele jaar door bruikbaar

Door de invulling is de plek het hele jaar bruikbaar. Dit kan ook bereikt worden door een afwisseling in gebruik, met aandacht voor de seizoenen.

Haalbaarheid

Bij het beoordelen van de projecten zal gekeken worden naar de haalbaarheid op verschillende vlakken. Niet enkel of er voldoende budget is of kan gevonden worden, maar ook technische haalbaarheid, juridische aspecten, eventueel nodige vergunningen …

Kostenplaatje

De stad voorziet voorlopig een budget van 50.000 euro voor specifieke inrichtingen. Bij de voorstellen van private initiatieven (bijvoorbeeld bij commerciële activiteiten), zal ook in overweging genomen worden of en welke investeringen de private partners inbrengen. De investeringen die door de stad gedaan worden, worden telkens nauwgezet afgewogen tegenover de meerwaarde die gecreëerd wordt op vlak van duurzaamheid, maatschappelijke meerwaarde, ruimtelijke kwaliteit … Op die manier worden de investeringen door de stad beheerd als een goede huisvader.

Ingenomen oppervlakte

De opzet is de hele beschikbare zone in te richten. Daarom is het belangrijk dat bij concrete projectvoorstellen duidelijk aangegeven wordt welke ruimte wordt ingenomen. Op die manier is het mogelijk verschillende voorstellen te combineren in één gehele ruimte.

Engagement en tijdsduur

Het gaat in principe om tijdelijk gebruik. De eerste jaren verwachten we echter nog geen openlegging van de Gedempte Dender. Ook daarna is het moeilijk in te schatten wanneer dit zal gebeuren. Daarom is het nodig dat de projecten voldoende robuust zijn. Er staan voor een voldoende lange tijd of er kan een engagement in tijd worden aangetoond. Sporadische evenementen of activiteiten beperkt in tijd, kunnen enkel als ze in een ruimer kader ingebed zijn of kunnen worden.

Dit artikel werd gepubliceerd op 4 april 2019.
  • foto1
  • foto2