naar top
Gemeente Dendermonde

Plan-MER stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te brengen wordt een inspraakprocedure gevoerd.

Van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 kan iedereen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt daarbij de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de stroomgebiedbeheerplannen zo moeten opgesteld zijn en de besluitvormingsprocedures zodanig moeten verlopen dat de plannen voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage.

Aan de hand van deze kennisgeving krijgen het publiek, het maatschappelijk middenveld en alle betrokken instanties de mogelijkheid om kennis te nemen van de doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad van de voorgenomen milieubeoordeling en de mogelijkheid om opmerkingen te geven. Op basis van de ontvangen opmerkingen en adviezen zal het Team Milieueffectrapportage richtlijnen formuleren voor de milieubeoordeling.

De kennisgeving behandelt in een eerste deel de stroomgebiedbeheerplannen zelf: Wat is de doelstelling van deze plannen? Wat houden de plannen juist in? Wie staat in voor de opmaak ervan? … Het tweede deel van de kennisgeving gaat in op de methode die zal gebruikt worden om de mogelijke milieueffecten van de stroomgebiedbeheerplannen te omschrijven én te beoordelen op hun significantie.

Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Milieueffectrapportage op het onderstaande adres of via onderstaand e-mailadres:

Departement Omgeving - Team MerPlan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)Koning Albert II-laan 20 bus 81000 BRUSSELmer@vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.

Dit artikel werd gepubliceerd op 18 april 2019.
  • foto1