naar top
Gemeente Dendermonde

Stad Dendermonde vraagt provincie Oost-Vlaanderen om milieuvergunningsvoorwaarden voor Empro Europe aan te passen

Het stadsbestuur volgt van nabij de geurproblematiek bij het bedrijf Empro Europe in Vosmeer (zijstraat Hoogveld). Op 18 april vroeg het stadsbestuur aan de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen om bijkomende voorwaarden op te leggen aan Empro Europe. Daar gaat de deputatie voorlopig niet op in.

Ook in 2019 heeft de Vlaamse omgevingsinspectie aan het bedrijf maatregelen opgelegd om de problemen op te lossen. Uit recent onderzoek van de afdeling handhaving (omgevingsinspectie) blijkt de waterzuivering voor geurhinder te zorgen.

Op 18 april 2019 vroeg het stadsbestuur aan de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen om bijkomende voorwaarden op te leggen aan Empro Europe. De bedoeling was om vat te krijgen op geurhinder afkomstig van de waterzuivering van het bedrijf. Daarnaast werd voorgesteld om een opvolgingscommissie samen te stellen om de problematiek bij het verwerkingsbedrijf op te volgen met verschillende overheden en adviserende instanties.

De stadsdiensten ontvingen op 28 mei 2019 een antwoord van de bestendige deputatie. De provinciale diensten hebben de vraag van het college van burgemeester en schepenen onderzocht en hebben informatie ingewonnen bij de omgevingsinspectie.

Op basis van onder andere de maatregelen die genomen werden, het advies van twee deskundigen, de resultaten van olfactometrische metingen (analyse van geur) en controles door de toezichthoudende overheid, besluit de bestendige deputatie om voorlopig niet in te gaan op de vraag van het stadsbestuur en dus geen ambtshalve procedure tot wijziging van de voorwaarden op te starten.

Als blijkt dat de huidige maatregelen op langere termijn geen vat hebben op de geurproblematiek kan de deputatie alsnog besluiten om een procedure tot bijstelling van de voorwaarden te starten.

Dit artikel werd gepubliceerd op 5 juni 2019.
  • foto1