naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting Oude Vest

De stad gaat resoluut voor een volledige herinrichting in plaats van een loutere heraanleg. De herinrichting van de Oude Vest is een unieke kans om de binnenstad van Dendermonde een nieuw aanzicht te geven. Daarom leggen we de lat hoog.

Bij het bestek hoort een nota die aangeeft waar de ambitie van het lokaal bestuur ligt en wanneer de herinrichting een succes mag genoemd worden. Werf 3 in het meerjarenplan is volledig gewijd aan de herinrichting van de Oude Vest. #project9200

Na de herinrichting is de Oude Vest hét grote verbindende element dat alle omliggende functies (winkelen, wonen, vertoeven …) met elkaar verknoopt. Dat gebeurt door een kwalitatief ingerichte publieke ruimte waarin het verblijfskarakter centraal staat. De aantrekkingskracht van de Oude Vest is bovenlokaal.

Ambities voor Oude Vest

We stellen hieronder een kleine greep voor uit de ambities die de stad heeft voor Oude Vest:

 • De Oude Vest staat niet op zich. Aan de ene kant linken we de Oude Vest aan de Brusselsestraat, aan de andere kant aan de Papiermolenstraat en de Leopoldlaan.
 • De Oude Vest is de belangrijkste plek om te winkelen in de hele binnenstad. Kleinhandel moet hier alle kansen krijgen. Tegelijk is het een uitdaging om de andere functies langs Oude Vest ook te faciliteren. Evenveel aandacht moet gaan naar de Oude Vest als een plek waar het aantrekkelijk is om te wonen en naar de Oude Vest als onderdeel van het toeristisch aanbod dat de historische binnenstad heeft.
 • We zorgen ervoor dat de Oude Vest nog altijd plaats kan bieden aan verschillende evenementen.
 • De Oude Vest speelt een belangrijke rol op vlak van mobiliteit in de binnenstad. De doelstelling is om doorgaand autoverkeer te weren en de impact van plaatselijk verkeer zoveel mogelijk te beperken.
 • De parking onder Hof van Saeys (de vroegere Abdijschool) wordt de centrumparking voor dit deel van de binnenstad. Langparkeren verdwijnt in de Oude Vest uit het straatbeeld. Er worden nog een aantal plaatsen voor Shop & Go voorzien.
 • We besteden in het ontwerp extra aandacht aan aanliggende straten, markante gebouwen en grote projecten.
 • We zoeken naar een manier om het historisch kader van de vroegere Vestengracht en de toegangen naar de oude stadspoorten opnieuw zichtbaar te maken in het straatbeeld.
 • Een aanpassing over de hele Oude Vest heeft door haar schaal een bijzonder grote impact. We grijpen de kans om bij de herinrichting maximaal in te zetten op een klimaatbestendig ontwerp. We zetten in de eerste plaats in op ontharding.
 • Dendermonde behaalde het label ‘Kindvriendelijke Stad’. Kinderen en jongeren maken vaak op een andere manier gebruik van de publieke ruimte dan volwassenen. Dit verdient expliciete aandacht bij de inrichting van de Oude Vest.
 • We zorgen ervoor dat de Oude Vest en alle functies voor iedereen op een volwaardige manier toegankelijk zijn. De nadruk ligt hierbij op zelfstandigheid.
 • We voeren een gescheiden stelsel van afval- en regenwater in. We voorzien bij de herinrichting van de Oude Vest de nodige infrastructuur om in de toekomst rioleringen en regenwaterafvoer op aan te sluiten.

Inspraaktraject

Om deze ‘remake’ te realiseren kiest de stad voor een inspraaktraject waarbij zowel bewoners, bezoekers als handelaars hun inbreng kunnen doen en nadien de vruchten ervan plukken.

Op basis van het inspraaktraject willen we als lokaal bestuur een gedragen visie ontwikkelen voor het kernwinkelhart. Enerzijds een visie op gebruiksvriendelijke inrichtingen, anderzijds een visie op de commerciële ontwikkeling van ons kernwinkelhart. Met het oog op een kwalitatief traject kiest het lokaal bestuur ervoor om het traject extern te laten begeleiden. De eerste participatiemomenten gaan  reeds van start in juni 2020.

Aanvullend op het inspraaktraject zal de stad Dendermonde ook overgaan tot het aanstellen van een ontwerper en de aanwerving van een centrummanager, die de bekommernissen van de handelaars tracht te detecteren en te behartigen.

Dit artikel werd gepubliceerd op 12 maart 2020.
 • foto1

Versterkte maatregelen tegen het coronavirus

Sluiten

De Vlaamse en federale overheden nemen bijkomende versterkte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om de volksgezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn algemeen geldig tot en met zondag 19 april. Voor sommige inrichtingen gelden de maatregelen langer, dit staat telkens vermeld waar het van toepassing is.

De meeste stadsgebouwen zijn dicht. Lees alle details over de stadsgebouwen.

De stadsdiensten blijven aan de slag, maar er is een beperkte dienstverlening:

 • In de Stadswinkel kunt u enkel na afspraak terecht voor dringende zaken.
 • Het Sociaal Huis blijft vrij toegankelijk (met aangepaste openingsuren).
 • Beperk bij loketbezoek het aantal aanwezigen tot het strikt noodzakelijke.
 • Lees alle details over de stedelijke dienstverlening.

Stel niet-dringende bezoeken of afspraken maximaal uit:

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van onze online dienstverlening via www.dendermonde.be.
 • Stel vragen zoveel mogelijk via mail of telefoon.

Ook het politiekantoor werkt uitsluitend op afspraak om aangiften te doen. Meer info leest u via www.politie.be/5443/nieuws/maatregelen-nav-coronavirus-covid-19

Lees meer over de aanpaste dienstverlening en de maatregelen via www.dendermonde.be/coronavirus.