Lokaal bestuur zet verder in op onderwijsprojecten

Het lokaal bestuur sluit opnieuw een samenwerkingsovereenkomst af met Groep INTRO voor dit schooljaar. Voor het secundair onderwijs ligt de focus op taal stimuleren bij anderstaligen en op het verhogen van het aantal jongeren dat de schoolbanken verlaat met diploma of kwalificatie.

De gemeenteraad keurde op 13 oktober de nieuwe overeenkomst goed.

Dendermonde is al langer koploper op dit vlak door de sterke samenwerking, zowel inhoudelijk als financieel, met het Lokaal Overlegplatform secundair, de secundaire scholen en Groep INTRO. We willen deze rol behouden en voor zoveel mogelijk schoolgaande jongeren een gepast aanbod doen om schooluitval te voorkomen. Deze samenwerking loopt ondertussen al 10 schooljaren wat maakt dat Groep INTRO een vaste waarde en partner is voor de secundaire scholen en de stad.

Groep INTRO ontvangt 56.800 euro om deze projecten verder te realiseren:

Time-out project ‘Cool Down’

Dit project richt zich op jongeren in het secundair onderwijs die naar school gaan in Dendermonde. Cool Down zet in op positieve relaties tussen leerlingen, met leerkrachten en binnen de klas. Jongeren die dreigen uit te vallen op school door conflicten, kunnen deelnemen aan een begeleidingstraject. Er wordt gewerkt rond sociale vaardigheden, groepsdynamica, zelfreflectie, verantwoordelijkheid opnemen …  Ook klastrajecten zijn mogelijk, waarbij we vanuit de kracht van de klas positieve en constructieve oplossingen zoeken voor een beter klasklimaat en een gezondere klassfeer waar zowel leerlingen als leerkrachten graag vertoeven. Cool Down kan preventief (verbondenheid versterken) en curatief (verbondenheid herstellen) ingezet worden.

Spijbelproject ‘All Hands Aboard’

Het spijbelproject ‘All Hands Aboard’ legt de focus op de groep als verbindende factor in plaats van op individueel probleemgedrag. We willen met dit project jongeren meer in de klas betrekken bij de eerste signalen van occasioneel spijbelen. De kans op spijbelen neemt namelijk toe naarmate de banden tussen leerlingen, hun klas- en schoolgenoten en hun leerkrachten om welke reden dan ook verzwakken. Door te werken aan de binding met de klas en leerkrachten willen we het spijbelen op een positieve manier beïnvloeden. Daarnaast is er ook een versterkingsgroep voor leerlingbegeleiding en worden er trajecten op maat georganiseerd.

Taalkrachtproject ‘Taxi’

‘Taxi’ is een vormingsprogramma rond zinvolle vrije tijd met extra aandacht voor taalontwikkeling. Elke woensdagnamiddag tijdens de schoolweken zijn alle jongeren uit het secundair, alle OKAN- en ex-OKAN-jongeren welkom. (nvdr: OKAN staat voor onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.)

Jongeren ontmoeten leeftijdsgenoten en worden op deze manier gestimuleerd door het groepsproces. Ze leren hierbij taal op een speelse manier buiten de schoolcontext en worden ondersteund in het ontwikkelen van levensbreed inzetbare competenties. Daarnaast willen we jongeren ook stimuleren om deel te nemen aan activiteiten in het vrijetijdsaanbod.

Voor de organisatie van de activiteiten werken we nauw samen met verschillende verenigingen (bv. natuurpunt, Jeugdhuis Zenith …) en diensten van het lokaal bestuur (jeugddienst, academies, integratie …). Via ouderavonden zetten bij de start van het schooljaar extra in op ouderbetrokkenheid. Na elke vakantie vindt er een voorstelling in de OKAN-klassen plaats om de jongeren te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten.

Taalstimulerende vakantieactiviteiten

Via dit project zetten we in op de taalontwikkeling van leerplichtige jongeren, die nood hebben aan taalondersteuning. Dit doen we door hen een toegankelijk en kwaliteitsvol programma van taalstimulerende activiteiten aan te bieden tijdens de schoolvakanties en buitenschoolse momenten, bv. themakampen zonder overnachting of een driedaagskamp met overnachting (DigiTAAL-kamp, Crea-Kamp …).

Dit artikel werd gepubliceerd op 15 oktober 2020.