Bodemsanering Oude Vest - kruispunt Mechelse Poort

Op 21 juni 2021 start de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) met de bodemsaneringswerken van de voormalige gassite gelegen aan het kruispunt Mechelse Poort - Oude Vest. De werken duren enkele weken.

Hoe is de verontreiniging ontstaan?

Op de site was van 1915 tot 1952 een gasfabriek actief, die instond voor de productie van gas voor Dendermonde. Het gas werd er opgeslagen in drie bovengrondse ‘gashouders’. Tijdens de exploitatie van deze gassite is er een grond- en grondwaterverontreiniging ontstaan met cyanide en teer. Dit zijn afvalstoffen van het winnen van het gas uit steenkool. Ook troffen we een verontreiniging met asbest aan. De verontreinigingen met teer en asbest zijn van zodanige aard dat een sanering van het terrein noodzakelijk is.

Hoe wordt de bodemsanering aangepakt?

De OVAM gaf de opdracht om de verontreiniging te saneren. De sanering bestaat uit een ontgraving van zowel de kernzones van de teerverontreiniging als de verontreiniging met asbest. Er zal ruim 5000 ton verontreinigde grond afgevoerd worden voor verwerking. Om een droge ontgraving mogelijk te maken, wordt het grondwaterniveau ter hoogte van de kernzones verlaagd door het te bemalen. Het opgepompte verontreinigde grondwater wordt na zuivering geloosd in de nabijgelegen riolering.

De graafwerken in de saneringszone zelf vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen. In de saneringszone moeten de arbeiders veiligheidskledij dragen om contact met de verontreinigde grond te vermijden. Voor de omwonenden en voorbijgangers is er geen gevaar. We verwachten geen risico’s buiten de werfzone.

Een erkend bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering nauwgezet op en voert zowel buiten als binnen de werfzone luchtmetingen uit. Daarnaast controleert een veiligheidscoördinator de
naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Welke hinder wordt er verwacht?

Saneren brengt helaas ook hinder met zich mee. Tijdens de werken treffen we de nodige voorzieningen om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

  • Aan- en afvoer van materiaal gebeurt tijdens de gangbare werkuren (7 – 18 uur).
  • De aannemer stelt in nauw overleg met de stadsdiensten en de politie een verkeerscirculatieplan op om de verkeershinder tot het noodzakelijk minimum te beperken.
  • Het ontgraven van een teerverontreiniging kan een sterke geur met zich meebrengen. Dit vormt geen risico voor de gezondheid. Desondanks volgen we de luchtkwaliteit op en rond de werfzone nauwgezet op.
  • Om de geurhinder te beperken, worden de verontreinigde gronden zo snel mogelijk ontgraven, tijdelijk gestockeerde gronden afgedekt en een vernevelingsinstallatie voorzien.

Timing en fasering van de werken

We stemmen de saneringswerken af op de werken van de vernieuwing van het kruispunt Mechelse Poort, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit verloopt in twee
fases.

Volgens de huidige planning start op 21 juni 2021 de eerste fase van de saneringswerken, ter hoogte van de parking van de binnenspeeltuin en de omliggende groenzone. Deze werken zullen enkele weken duren.

De tweede fase van de sanering wordt uitgevoerd, nadat de nutsleidingen voor de herinrichting van het kruispunt verlegd zijn. Volgens de huidige planning zou dit in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022 gebeuren. De saneringswerken van de tweede fase zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen.

Wie is wie?

Opdrachtgever:
OVAM
Ann Cuyckens, Afdelingshoofd Bodembeheer
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
Projectverantwoordelijke:
Anke Van Noyen, T: 015 284 421
E: anke.van.noyen@ovam.be
Woordvoerder:
Jan Verheyen, T: 015 284 140
E: woordvoerder@ovam.be

Bodemsaneringsdeskundige:
Witteveen+Bos, Gorislaan 49, 1820 Steenokkerzeel
T: 02 759 59 30
Projectverantwoordelijke:
Wim Vansina, T: 0485 94 02 25
E: wim.vansina@witteveenbos.com

Aannemer fase 1:
HYE NV, Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Burcht
T: 03 250 13 80Projectverantwoordelijke:
Simon Kramer, E: simon.kramer@hye.be

Veiligheidscoördinator:
GBML Consulting, Rijstraat 45, 9400 Ninove
T: 0475 79 49 12
Projectverantwoordelijke:
Peter Crokaerts, T 0475 79 49 12, E: peter.crokaerts@gbml.be

Uitgebreide informatie en documentatie over de
ambtshalve aanpak van bodemverontreiniging vindt u op:
www.ovam.be/de-ovam-saneert-voor-u 

Dit artikel werd gepubliceerd op 21 juni 2021.