Inspraak over het plan-MER voor het beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Duurzaam en doordacht omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat.

Daarom werkt de provincie Oost-Vlaanderen aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor een duurzaam gebruik van de beperkte ruimte in Oost-Vlaanderen tot 2050.

Daarvoor volgen we een uitgebreide procedure zodat we breed gedragen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek, overleg en participatie.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijhorende beleidskaders zullen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Ze geeft het brede publiek en de adviesinstanties de kans om kennis te nemen van het programma en te reageren op de beoordelingscriteria en onderzoeksmethodes van het
plan-MER. De reacties op de kennisgeving zijn sturend voor het vervolg van het onderzoek.

De terinzagelegging van deze kennisgeving heeft niet het statuut van een openbaar onderzoek. J wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Onderaan kan je de kennisgevingsnota downloaden.

De kennisgevingsnota kan ook ter plekke geraadpleegd worden in de Stadswinkel, Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde of provincie Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Reacties op de volledig verklaarde kennisgeving kunnen uiterlijk tot en met 27 augustus 2021 bezorgd worden:

  • via het digitaal inspraakformulier: https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel)
  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer
  • via afgifte van de opmerking in de Stadswinkel.
Dit artikel werd gepubliceerd op 28 juni 2021.