Openbaar onderzoek digitale waterlopenatlas

Het ontwerp van de digitale atlas van de waterlopen ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit goed bij de wet onbevaarbare waterlopen met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Waarom dit openbaar onderzoek?

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Ook later zal de digitale atlas om de 6 jaar geactualiseerd worden.

Welke opmerkingen zijn relevant?

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Opgelet. Enkel de publieke grachten zijn in de atlas opgenomen. Wanneer een gracht langs uw perceel of in uw buurt niet op de kaart staat, is dat wellicht geen publieke gracht, maar een private gracht. Een publieke gracht is een gracht die omwille van het algemeen belang door de gemeente, polder of watering beheerd wordt.

Hoe kunt u een opmerking indienen?

Het ontwerp van de digitale atlas zal vanaf 1 september 2021 beschikbaar zijn. 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas 

Met een digitaal inspraakformulier kan je opmerkingen indienen.

Het gaat om een eenvoudig formulier waarin u:

  • uw opmerking kunt formuleren
  • de waterloop of gracht waarop uw opmerking betrekking heeft, kunt aanduiden op kaart
  • foto’s en bijlagen kunt inladen.

U kunt uw schriftelijke opmerking ook indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde of via topografie@dendermonde.be

Wat gebeurt er met uw opmerkingen?

Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgen de CIW en de gemeenten de ontvangen opmerkingen en bezwaren aan de VMM, die instaat voor de verwerking, in overleg met de betrokken waterloopbeheerder.

De minister van Omgeving zal vervolgens de digitale atlas definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude analoge atlassen.

De definitieve digitale atlas zal te raadplegen zijn op https://www.geopunt.be.

Vragen?

Heeft u een concrete vraag over dit openbaar onderzoek, dan kunt u contact opnemen via digitale-atlas@vmm.be.

Opgelet. Wanneer u een inspraakreactie wil indienen, dan vragen wij u om gebruik te maken van het inspraakformulier.

Dit artikel werd gepubliceerd op 18 augustus 2021.