Realisatie ontsluitingsweg VPK Oudegem

De 6 fasen van het project

Voordat de wegen- en rioleringswerken rond VPK aanvingen, werden de Varenbergstraat en de Hunnenbergstaat geasfalteerd op 21 en 22 april 2018. 

Fase 1: naast Dender en begraafplaats – gestart eind april 2018

 • Aanleg van nieuwe riolering en een nieuwe weg langs de Dender met een groot keerpunt voor de vrachtwagens (rotonde), zodat ze niet meer langs de Oude baan en de Varenbergstraat moeten rijden. Het bestaande fietspad langs de Dender blijft behouden - uitgevoerd
 • Realisatie van een nieuwe bedrijfstoegang aan de Dender en een bijkomende weegbrug door VPK - uitgevoerd
 • Vernieuwing van de Hunnenbergstraat voor de begraafplaats - wordt later uitgevoerd
 • Heraanleg van de toegangswegjes op de begraafplaats - uitgevoerd
 • Bouw nieuwe afritconstructie aan spoorwegbrug voor fietsers richting Oude Heirbaan - uitgevoerd

De duur van fase 1 werd geschat op 3 maanden. Omwille van vervuiling van gronden naast de Dender werd deze timing vertraagd.

Fase 2: Hoogtestraat naast spoorlijn – gestart januari 2019 – duurtijd circa 4 maanden

Om de duur van de toekomstige hinder in de Varenbergstraat te beperken wordt de fase 2 uitgebreid met werken aan de inrit van VPK in de Hoogtestraat. De timing hangt steeds af van het weer en eventuele, onvoorziene omstandigheden en kan dus wijzigen.

Fase 2a: Werken tussen de spoorlijn en inrit VPK

 • Zie ook afbeelding in downloads - fase 2 a-b
 • Timing: Riolering uitgevoerd tegen midden mei 2019

Hinder: VPK blijft bereikbaar via de Hoogtestraat dus verkeer in Varenbergstraat blijft ongewijzigd.

Fase 2b: Werken ter hoogte van inrit VPK

 • Zie ook afbeelding in downloads - fase 2 a-b
 • Start: 18 maart 2019
 • Timing: Riolering uitgevoerd tegen midden mei 2019

Hinder: VPK blijft bereikbaar via de Hoogtestraat dus verkeer in Varenbergstraat blijft ongewijzigd.
Vanaf maandag 18 maart 2019 wordt de Oude baan volledig afgesloten aan de kant van de Hoogtestraat en wordt voor de Oude baan tweerichtingsverkeer ingevoerd.
Fietsers en voetgangers kunnen de Oude baan bereiken via de zijstraten van de Oudegemse baan.

Fase 3: in Hoogtestraat – duurtijd circa 2 maanden

 • Herinrichting van het plein voor de huidige hoofdingang van VPK.
 • Start in eerste week van juni 2019

Door de werken in de Hoogtestraat is de hoofdingang van VPK niet meer bereikbaar. Vanaf de eerste week van juni zal het vrachtverkeer in de Varenbergstraat en de Oude baan moeten rijden.

Fase 4: in Hoogtestraat – duurtijd circa 1,5 maanden

 • Aanleg nieuwe riolering.
 • Aanleg parking door VPK.

Verkeersmaatregelen fase 3 en fase 4:

 • In de Oude baan zal het huidige tweerichtingsverkeer behouden blijven. Eventueel zal na evaluatie door de lokale politie plaatselijk of volledig parkeerverbod in deze straat ingevoerd worden.
 • In de Varenbergstraat zal een volledig parkeerverbod ingevoerd worden.
 • Vanwege de smalle rijwegbreedte in het 2e deel van de Varenbergstraat zullen er bijkomend verkeerslichten worden geplaatst ter hoogte van de Oude baan en in de parallelweg met de Hunnenbergstraat. Daardoor wordt er beurtelings enkel richting ingesteld voor de veiligheid van de fietsers.
 • VPK stelt een deel van de parking naast de parallelweg met de Hunnenbergstraat en op de site in de Oude baan ter beschikking voor de inwoners.

Fase 5: in Oudegemse baan – uitgevoerd

 • Herinrichting van de Oudegemse baan met aansluiting op de nieuw aangelegde Hoogtestraat. De werfzone bevindt zich tussen huisnummer 140/145 en huisnummer 120/125. 
 • Deze werken startten op 5 augustus. 
 • Ook aan de spoorwegovergang zelf werd gewerkt. Voor deze werkzaamheden werd ook 's nachts gewerkt 8-9-10 augustus en op 12-13 augustus. 

De Frans Vertongenstraat en de Jef Scheirsstraat liggen in de werfzone. De ontsluiting van deze straten wordt tijdens de werken aangepast:

 • De Jef Scheirsstraat en de parking aan het station zijn bereikbaar via de zijstraat Oudegemse baan naast huisnummer 123. Er wordt wegsignalisatie geplaatst.
 • De Frans Vertongenstraat kan ontsluiten via de Oudegemse baan buiten de werkuren van de aannemer (6-17 uur). De aannemer werkt hiervoor in twee fasen.
 • Voetgangers/treinreizigers kunnen de spoorwegovergang nog oversteken en worden geleid langs een veilige, afgebakende zone. 

Buiten de werfzone worden volgende verkeersmaatregelen ingesteld:

 • Voor fietsers wordt een omleiding voorzien via de Hofstraat - Berkestraat.
 • Er wordt een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer via Appels - Schoonaarde - Gijzegem.
 • Voor het vrachtverkeer wordt een aparte omleiding voorzien via Appels - Schoonaarde - Wichelen - Lede.
 • In de Denderstraat in Appels wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld om verkeersproblemen te vermijden. De toegelaten richting is komende van de Zandstraat naar Steenweg van Aalst. De andere rijrichting is verboden.
 • De haltes van De Lijn worden tijdelijk verplaatst naar de Hofstraat en voorzien op volgende locaties:
  • Ouburg huisnummer 1-3 (richting Dendermonde)
  • Hofstraat huisnummer 5-7 (richting Aalst)
  • Hofstraat  huisnummer 136 (beide richtingen)
  • Bevrijdingslaan (bestaande bushalte “Hofstraat”)
  • Voor een vlotte doorgang van de lijnbussen wordt op enkele plaatsen in de Hofstraat een tijdelijk parkeerverbod ingesteld.

Fase 6: Fietspad in verlengde van Oude Heirbaan – duurtijd circa 2 maanden

 • Aanleg van een fietspad langs de spoorlijn tussen Oude Heirbaan en de Oudegemse baan.

Bijkomend zal ook een woonerf aangelegd worden aan het kerkhof in de Hunnenbergstraat.

Historiek van het dossier

Het stadsbestuur en het bedrijf VPK Packaging Group nv hebben samen een project voor de herinrichting van de bedrijfsomgeving in Oudegem uitgewerkt. Door de groei van het bedrijf waren immers knelpunten op het gebied van verkeersafwikkeling ontstaan:

 • Vrachtwagens uit de richting van Dendermonde moeten op de Oudegemse baan vaak lang wachten om te kunnen afslaan naar het bedrijventerrein door het drukke verkeer dat vanuit Aalst naar Dendermonde rijdt. Hierdoor ontstaan soms wachtfiles op de spoorwegbedding, die een gevaarlijke verkeerssituatie kunnen veroorzaken.
 • In- en uitrijdende vrachtwagens moeten gewogen worden op de weegbrug ter hoogte van de huidige ingang in de Hoogtestraat. Hierdoor ontstaan geregeld opstoppingen die verhinderen dat het verkeer de Oude baan kan inrijden.
 • Er is druk vrachtverkeer in de Varenbergstraat, Hunnenbergstraat en op de Oude baan.

Deze knelpunten verdienen een oplossing zodat de woonomgeving leefbaar en aangenaam blijft. Het bedrijf moet haar activiteiten kunnen blijven ontplooien en daarbij zorgen voor lokale tewerkstelling.

Na studiewerk van verschillende experten werden de volgende mogelijke oplossingen vastgelegd:

 • Een bijkomende opstelstrook in de Oudegemse baan voorzien.
 • De rijweg tussen het bedrijf en de spoorlijn 53 opnieuw aanleggen en verbreden, inclusief heraanleg van de Hoogtestraat.
 • Een nieuwe weg tussen het bedrijf en de Dender aanleggen.
 • Een nieuwe bedrijfstoegang en een bijkomende weegbrug aan de kant van de Dender voorzien en voldoende opstelruimte voor aanschuivende vrachtwagens realiseren.
 • Een plan uitwerken dat op lange termijn ook aansluiting op de toekomstig door te trekken N41 toelaat.

Voor de concrete uitwerking van dit project werd in 2004 het studiebureau Jouret uit Sint-Niklaas aangesteld. Om de financiële haalbaarheid voor het stadsbestuur te waarborgen, werd het project uitgewerkt zodat een toelage kon verkregen worden van het Vlaams gewest.

De plannen zijn intensief overlegd met de omwonenden via inspraakvergaderingen, met de bedrijfsleiding van VPK Packaging Group nv, met de ingenieurs van de afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest en met ingenieurs van Infrabel, met de leden van de gemeentelijke begeleidingscommissie en leden van de provinciale auditcommissie. Dit heeft veel tijd gevergd, maar heeft wel geleid tot oplossingen die doordacht zijn en een groot maatschappelijk draagvlak hebben.

2012 

In het onteigeningsplan was voorzien dat het stadsbestuur van het bedrijf VPK 6.463 m² grond moest aankopen om de uitgewerkte plannen te kunnen realiseren. Door de ondertekening van de overeenkomst tussen het stadsbestuur en VPK werd een regeling getroffen waarbij het bedrijf 4.355 m² grond ten kosteloze titel aan de stad overdraagt. De overige gronden worden door de stad gekocht tegen schattingsprijs. VPK Packaging Group nv verbindt er zich bovendien toe om twee parkings aan te leggen naast de Hoogtestraat en naast de Varenbergstraat, alsook om een tweede weegbrug te installeren naast de Dender.

2013

De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2013 het aanbestedingsdossier goedgekeurd, ingediend door het studiebureau Jouret.

2014-2015

Complexe administratieve procedures worden doorlopen, concessieovereenkomsten met Infrabel, NMBS en Waterwegen en Zeekanaal worden onderhandeld voor gebruik van hun gronden. Ook de aankoop van woningen en verwerving van private gronden worden gerealiseerd.

2016

In april zijn er voorbereidende werken uitgevoerd door Eandis. 
Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd met een raming van 4.027.425,50 EUR, excl. btw, waarin het stadsaandeel 2.752.432,60 EUR bedraagt. 
Het stadsbestuur verwerft de nodige gronden.

2017

In het voorjaar 2017 zijn de laatste private gronden verworven voor de uitvoering van het project. Het voormalige café Kelderken op het kruispunt Hoogtestraat-Oude baan is gesloopt alsook de drie woningen nabij de begraafplaats. De bezettingsovereenkomsten met de NMBS, Infrabel en de nv Waterwegen en Zeekanaal werden afgesloten zodat de nodige gronden beschikbaar waren om de wegen- en rioleringswerken uit te voeren.

Een openbare aanbesteding werd uitgevoerd, maar deze had slechts 1 kandidaat-aannemer opgeleverd.  Deze offerte werd onderzocht door de ontwerper en de diensten van het Vlaamse gewest en werd niet aanvaard.

De wetgever voorziet dat er na een beslissing van niet-gunning verder kan onderhandeld worden met een aangepast bestek. Daarom werd het aangepaste bestek voorgelegd aan de gemeenteraad van 18 oktober 2017. In december 2017 is de mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart.

2018

Het stadsbestuur ontving van het Vlaamse Gewest, subsidiërende overheid, de laatste goedkeuring om de aannemer aan te stellen voor de wegen- en rioleringswerken. De aannemer Viabuild werd aangesteld door het schepencollege op maandag 12 februari. 

Een informatievergadering voor de bevolking werd georganiseerd op dinsdag 20 februari 2018 om 20 uur in het Parochiecentrum, Hofstraat 11 te Oudegem.

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.