naar top
Gemeente Dendermonde

Realisatie ontsluitingsweg VPK Oudegem uitgevoerd

De 6 fasen van het project

Voordat de wegen- en rioleringswerken rond VPK aanvingen, werden de Varenbergstraat en de Hunnenbergstaat geasfalteerd op 21 en 22 april 2018. 

Fase 1: naast Dender en begraafplaats Hunnenbergstraat – gestart eind april 2018 - uitgevoerd

 • Aanleg van nieuwe riolering en een nieuwe weg langs de Dender met een groot keerpunt voor de vrachtwagens (rotonde), zodat ze niet meer langs de Oude baan en de Varenbergstraat moeten rijden. Het bestaande fietspad langs de Dender blijft behouden.
 • Realisatie van een nieuwe bedrijfstoegang aan de Dender en een bijkomende weegbrug door VPK
 • Heraanleg van de toegangswegjes op de begraafplaats
 • Bouw nieuwe afritconstructie aan spoorwegbrug voor fietsers richting Oude Heirbaan
 • Vernieuwing van de Hunnenbergstraat voor de begraafplaats tot woonerf - uitgevoerd.

Fase 2: Hoogtestraat naast spoorlijn – gestart januari 2019 - uitgevoerd

 • Aanleg van nieuwe riolering en nieuwe rijweg in asfalt 
 • Damwandconstructie naast spoorlijn
 • Afsluiting op de damwandconstructie

Fase 3a: Hoogtestraat – uitgevoerd 

 • Herinrichting van het plein voor de huidige hoofdingang van VPK

Fase 3b: deel Hoogtestraat richting Oude baan – uitgevoerd

 • Aanleg van nieuwe riolering, nieuwe rijweg in asfalt, fiets- en voetpaden

Fase 4: Hoogtestraat – uitgevoerd

 • Aanleg van nieuwe riolering, nieuwe rijweg in asfalt, fiets- en voetpaden

Fase 5: deel Oudegemse baan – uitgevoerd

 • Herinrichting van de Oudegemse baan met aansluiting op de nieuw aangelegde Hoogtestraat. 

Fase 6: Fietspad in verlengde van Oude Heirbaan - uitgevoerd

 • Aanleg van een fietspad (deel fietssnelweg) langs de spoorlijn tussen Oude Heirbaan en de Oudegemse baan.

Aandacht voor de nieuwe verkeersregeling Oudegemse baan

Begin november 2019 zullen de nieuwe verkeerslichten op de Oudegemse baan aan de overweg in werking gesteld worden. We leggen even de werking uit van de verkeerslichten in combinatie met de signalisatie van de overweg.

In principe staan de lichten op de Oudegemse baan standaard op groen.

Er zijn 2 mogelijkheden waarbij die verkeerslichten op rood zullen springen:

 1. Wanneer de verkeerslichten vanuit Infrabel een signaal krijgen dat er een trein in aantocht is. Op dat ogenblik zullen de verkeerslichten op rood springen, nog voor de overweg zelf sluit. Op die manier kan het kruispunt nog volledig ontruimd worden voor de slagbomen naar beneden gaan. Dit moet voorkomen dat vrachtwagens richting VPK of auto’s richting Frans Vertongenstraat op de overweg zouden staan wachten wanneer de signalisatie van de overweg in werking treedt.
 2. Wanneer er zich op de fietssnelweg, die langsheen de spoorweg gerealiseerd zal worden, fietsers aandienen. Op dat ogenblik zullen de verkeerslichten op rood springen terwijl het perfect mogelijk is dat de overweg nog open is. Dat kan voor wachtende voertuigen een beetje tegenstrijdig lijken, maar het biedt de fietsers langsheen de spoorweg de kans om veilig over te steken. De fietssnelweg ligt immers iets lager dan de overweg, waardoor de zichtbaarheid op overstekende fietsers vanuit de auto behoorlijk slecht is. Door lichten te voorzien voor de fietsers, wordt de oversteek voor hen beveiligd. De aanvragen voor fietsers zullen zo veel mogelijk gebundeld worden, zodat die verkeerslichten niet continu bij elke individuele fietser op rood springen en de doorstroming op de Oudegemse baan gegarandeerd blijft.

Wanneer de verkeerslichten zouden uitvallen, geldt de voorrangsregeling zoals aangeduid aan de verkeerslichten, waarbij de Oudegemse baan in de voorrang zit op de zijstraten. Op dat moment geldt ook de signalisatie van de overweg boven de verkeerslichten die dan op knipperstand of zelfs volledig uit zouden kunnen staan.

In elk geval staat een vlotte doorstroming op de Oudegemse baan voorop. 

Historiek van het dossier

Het lokaal bestuur en het bedrijf VPK Packaging Group nv hebben samen een project voor de herinrichting van de bedrijfsomgeving in Oudegem uitgewerkt. Door de groei van het bedrijf waren immers knelpunten op het gebied van verkeersafwikkeling ontstaan:

 • Vrachtwagens uit de richting van Dendermonde moeten op de Oudegemse baan vaak lang wachten om te kunnen afslaan naar het bedrijventerrein door het drukke verkeer dat vanuit Aalst naar Dendermonde rijdt. Hierdoor ontstaan soms wachtfiles op de spoorwegbedding, die een gevaarlijke verkeerssituatie kunnen veroorzaken.
 • In- en uitrijdende vrachtwagens moeten gewogen worden op de weegbrug ter hoogte van de huidige ingang in de Hoogtestraat. Hierdoor ontstaan geregeld opstoppingen die verhinderen dat het verkeer de Oude baan kan inrijden.
 • Er is druk vrachtverkeer in de Varenbergstraat, Hunnenbergstraat en op de Oude baan.

Deze knelpunten verdienen een oplossing zodat de woonomgeving leefbaar en aangenaam blijft. Het bedrijf moet haar activiteiten kunnen blijven ontplooien en daarbij zorgen voor lokale tewerkstelling.

Na studiewerk van verschillende experten werden de volgende mogelijke oplossingen vastgelegd:

 • Een bijkomende opstelstrook in de Oudegemse baan voorzien.
 • De rijweg tussen het bedrijf en de spoorlijn 53 opnieuw aanleggen en verbreden, inclusief heraanleg van de Hoogtestraat.
 • Een nieuwe weg tussen het bedrijf en de Dender aanleggen.
 • Een nieuwe bedrijfstoegang en een bijkomende weegbrug aan de kant van de Dender voorzien en voldoende opstelruimte voor aanschuivende vrachtwagens realiseren.
 • Een plan uitwerken dat op lange termijn ook aansluiting op de toekomstig door te trekken N41 toelaat.

Voor de concrete uitwerking van dit project werd in 2004 het studiebureau Jouret uit Sint-Niklaas aangesteld. Om de financiële haalbaarheid voor het lokaal bestuur te waarborgen, werd het project uitgewerkt zodat een toelage kon verkregen worden van het Vlaams gewest.

De plannen zijn intensief overlegd met de omwonenden via inspraakvergaderingen, met de bedrijfsleiding van VPK Packaging Group nv, met de ingenieurs van de afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest en met ingenieurs van Infrabel, met de leden van de gemeentelijke begeleidingscommissie en leden van de provinciale auditcommissie. Dit heeft veel tijd gevergd, maar heeft wel geleid tot oplossingen die doordacht zijn en een groot maatschappelijk draagvlak hebben.

2012 

In het onteigeningsplan was voorzien dat het lokaal sbestuur van het bedrijf VPK 6.463 m² grond moest aankopen om de uitgewerkte plannen te kunnen realiseren. Door de ondertekening van de overeenkomst tussen het lokaal bestuur en VPK werd een regeling getroffen waarbij het bedrijf 4.355 m² grond ten kosteloze titel aan de stad overdraagt. De overige gronden worden door de stad gekocht tegen schattingsprijs. VPK Packaging Group nv verbindt er zich bovendien toe om twee parkings aan te leggen naast de Hoogtestraat en naast de Varenbergstraat, alsook om een tweede weegbrug te installeren naast de Dender.

2013

De gemeenteraad heeft op 16 oktober 2013 het aanbestedingsdossier goedgekeurd, ingediend door het studiebureau Jouret.

2014-2015

Complexe administratieve procedures worden doorlopen, concessieovereenkomsten met Infrabel, NMBS en Waterwegen en Zeekanaal worden onderhandeld voor gebruik van hun gronden. Ook de aankoop van woningen en verwerving van private gronden worden gerealiseerd.

2016

In april zijn er voorbereidende werken uitgevoerd door Eandis. 
Het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd met een raming van 4.027.425,50 EUR, excl. btw, waarin het stadsaandeel 2.752.432,60 EUR bedraagt. 
Het lokaal bestuur verwerft de nodige gronden.

2017

In het voorjaar 2017 zijn de laatste private gronden verworven voor de uitvoering van het project. Het voormalige café Kelderken op het kruispunt Hoogtestraat-Oude baan is gesloopt alsook de drie woningen nabij de begraafplaats. De bezettingsovereenkomsten met de NMBS, Infrabel en de nv Waterwegen en Zeekanaal werden afgesloten zodat de nodige gronden beschikbaar waren om de wegen- en rioleringswerken uit te voeren.

Een openbare aanbesteding werd uitgevoerd, maar deze had slechts 1 kandidaat-aannemer opgeleverd.  Deze offerte werd onderzocht door de ontwerper en de diensten van het Vlaamse gewest en werd niet aanvaard.

De wetgever voorziet dat er na een beslissing van niet-gunning verder kan onderhandeld worden met een aangepast bestek. Daarom werd het aangepaste bestek voorgelegd aan de gemeenteraad van 18 oktober 2017. In december 2017 is de mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart.

2018

Het lokaal bestuur ontving van het Vlaamse Gewest, subsidiërende overheid, de laatste goedkeuring om de aannemer aan te stellen voor de wegen- en rioleringswerken. De aannemer Viabuild werd aangesteld door het schepencollege op maandag 12 februari. 

Een informatievergadering voor de bevolking werd georganiseerd op dinsdag 20 februari 2018 om 20 uur in het Parochiecentrum, Hofstraat 11 te Oudegem.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.