Plan met maatregelen voor sociaal kwetsbare groepen

Het lokaal bestuur heeft een pakket maatregelen klaar voor de meest kwetsbare personen in onze stad. Zij worden het hardst getroffen door de coronacrisis.
We zien nu al dat inwoners die het voor de crisis moeilijk hadden, het nog moeilijker krijgen en meer nood hebben aan ondersteuning. Daarnaast dreigen ook andere Dendermondenaars in financiële problemen te komen. Er zijn al sinds de start van de crisis een aantal initiatieven lopende, maar de stad wil in samenspraak met verschillende organisaties verder ondersteuning op maat blijven bieden aan sociaal kwetsbare groepen om de impact van de coronacrisis te beperken.

Een overzicht van de maatregelen:

Ontwikkeling van een digitale rechtenverkenner

Om het bestaande aanbod beter bekend te maken en drempels te verlagen, plannen we de ontwikkeling van een digitale rechtenverkenner. Deze online toepassing zal mensen helpen bij de zoektocht naar rechten, voordelen en diensten waar ze gebruik van kunnen maken. Door de invoer van een aantal basisgegevens kunnen inwoners zeer gericht zoeken op maat van de eigen situatie. De komende weken en maanden wordt dit initiatief verder uitgewerkt samen met de welzijnsorganisaties die actief zijn in onze stad.

Brugfiguur in het onderwijs

Vanuit het meerjarenplan 2020-2025 werd al de doelstelling vooropgesteld om de kinderarmoede in Dendermonde (11,8 %- kansarmoedeindex Kind & Gezin 2018) te bestrijden. Dendermonde kent een grote groep kansarme leerlingen in het basisonderwijs. De basisscholen in Dendermonde staan voor een meervoudige en complexe uitdaging. Door in te zetten op brugfiguren, die de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners verkleinen, zorgen we ervoor dat de afstand tot hulp-, zorg- en dienstverlening kleiner wordt. Naar aanleiding van de crisis zetten we hier nog extra op in door de inzet van een halftijdse brugfiguur voor het basisonderwijs op te trekken naar een voltijdse werkkracht. Op die manier willen de stijgende noden en vragen van kwetsbare leerlingen ondervangen én de scholen voldoende ondersteuning bieden.

Opstart huistaakondersteuning

De stad engageert zich om huistaakondersteuning op te starten. We willen als lokaal bestuur samen met de welzijnspartners en de scholen een werking uitbouwen met vrijwilligers. Hiermee willen we de kansarme kinderen rijker maken, leerachterstand wegwerken én de zelfredzaamheid van de ouders verhogen door een onderwijscultuur in het gezin te installeren.

Financiële tussenkomst voor logopedie

Voor specifieke ondersteuningsnoden willen we meer inzetten op toeleiding naar logopedisten uit de regio, zodat kansarme leerlingen op een laagdrempelige manier de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Door een financiële tussenkomst te voorzien, hopen we de meest kwetsbaren te ondersteunen. Ook hiervoor werken we samen met welzijnspartners en de scholen.

Meer psychologische ondersteuning

De maatregelen hebben voor veel mensen een impact op het mentaal welbevinden. We denken hierbij aan inwoners die een taak als mantelzorger opnemen, een naaste of hun job hebben verloren, het financieel moeilijk hebben, etc. Ook op dit vlak doen we extra inspanningen. Zo hebben wij vanuit het Sociaal Huis al enkele jaren een samenwerking met enkele therapeuten uit de streek. Via het Sociaal Huis kunnen inwoners op een laagdrempelige manier psychologische ondersteuning krijgen, mits voldaan aan enkele criteria/voorwaarden. Om te anticiperen op de stijgende noden, willen we de samenwerking met therapeuten in de regio uitbreiden en de criteria tijdelijk verspoelen. Om de criteria tot toekenning te bepalen gaan we in dialoog met de welzijnspartners. Zo hopen we de meest behoeftige inwoners toegang te bieden tot deze initiatieven.

Voor de gebruikers van de lokale dienstencentra voorzien we een specifiek project waarbij we psychologische ondersteuning op maat willen bieden vanuit de dienstencentra. Velen van hen behoren tot de risicogroep en hebben te kampen met bepaalde angsten, bezorgdheden of rouw- en verliesverwerking van naasten.

Hallo, hoe gaat het met je?

De stad belt sinds midden april alle 70-plussers op die zelfstandig wonen. Tijdens het telefoongesprek bieden we een luisterend oor en gaan we na of er hulp nodig is. Eventuele noden worden doorgegeven, bv. om boodschappen te doen, om eten te koken, om regelmatig opgebeld te worden door een vrijwilliger … De meesten ouderen reageren positief op dit initiatief en geven aan dat een telefoontje een wereld van verschil maakt. De stad wil hier verder op inzetten en breidt de huidige werking van de telefoonster verder uit. Hiervoor wordt beroep gedaan op een grote poule aan vrijwilligers.

Blokspots

Er zijn jongeren die het niet makkelijk vinden om zich thuis te focussen. Daarom richt de stad openbare studieruimtes in. In totaal kunnen 75 studenten sinds 2 juni terecht op verschillende locaties om te studeren.

Buurtopbouwwerk/wijkwerking

In sommige wijken en buurten in Dendermonde zal de impact van de crisis groter zijn dan anderen. Om het sociaal weefsel en de dynamiek van deze buurten en wijken te versterken alsook de kansarmoede te bestrijden, zetten we in op buurtopbouwwerk. Vanaf 2021 willen we een externe partner aantrekken die actief op het terrein aan de slag kan. Om voldoende slagkracht te hebben, gaan we naar een tijdelijk uitbreiding van het budget. Dit stelt ons in staat om een extra buurtopbouwwerker te realiseren, om de naweeën van de coronacrisis in die wijken en buurten op te vangen. 

Rap op Stap: gratis busvervoer

Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget (leefloon, kleine uitkering, verhoogde tegemoetkoming, schuldbemiddeling …). In Dendermonde is er een Rap op Stapkantoor in Sociaal Restaurant TVORK. Inwoners kunnen er vanaf vrijdag 12 juni opnieuw langsgaan om samen met de medewerkers aan de slag te gaan om een uitstap, vakantie, sportieve of culturele activiteit te plannen. Via Rap op Stap kunnen we aan heel voordelige tarieven daguitstappen en vakanties aanbieden. Deze zomer willen we vooral inzetten op uitstappen in eigen streek. Het Rap op Stapkantoor organiseert jaarlijks enkele groepsuitstappen met georganiseerd busvervoer. Ook hierin doen we een extra inspanning door dit busvervoer tijdelijk gratis aan te bieden.

Spel en anti-verveelpakketten voor kwetsbare kinderen

Tijdens de Week van de Opvoeding, die liep van 16 mei tot 23 mei, ontvingen meer dan 200 kwetsbare gezinnen een spel- en antiverveelpakket met leuke knutselideeën en spelmateriaal voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De pakketten bieden toffe en inspirerende spelideeën waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen, op maat van elke leeftijdscategorie. Er werd vertrokken van een basispakket dat werd  aangevuld met materiaal specifiek voor de verschillende leeftijdsgroepen. Gezinnen kunnen zelf geen aanvraag indienen om een pakket te ontvangen. De verschillende welzijnspartners stonden zelf in voor de verdeling van de pakketten onder de kwetsbare gezinnen die ze reeds kennen door hun werking.

‘Cool down’ werd ‘babbel op de stoep’

Ook onze welzijnspartners die we als lokaal bestuur ondersteunen, stellen momenteel alles in het werk om de nodige hulp te bieden. Zo stuurde Groep Intro zijn werking bij en gaan ze gesprekken aan met jongeren en hun ouders die het moeilijk hebben, onder de noemer ‘babbel op de stoep’. Zij werken hiervoor nauw samen met de zorgleerkrachten van de scholen en gaan bij leerlingen langs die nood hebben aan ondersteuning of een gesprek. Er gebeurden intussen al een 50-tal aanmeldingen. Zowel ouders als jongeren geven aan dat ze tevreden zijn over deze werking. Hierdoor pikken jongeren opnieuw de draad op met school.

Normaal werkt de stad samen met Group Intro en de secundaire scholen binnen het time-outproject Cool Down. Dit project richt zich naar jongeren vanaf 14 jaar tot 17 jaar die naar school gaan in één van de deelnemende secundaire scholen en die dreigen in een conflictsituatie terecht te komen ten aanzien van hun klasgenoten en/of hun leerkrachten. Deze jongeren kunnen gedurende twee weken deelnemen aan een begeleidingstraject waarbij er gewerkt wordt rond sociale vaardigheden, groepsdynamica, zelfreflectie en dergelijke. Cool Down is in dit concept een preventief project tegen vroegtijdig schooluitval en conflictsituaties op school.  

Mobiele speelpleinwerking Vollen Bak x 2

Elke zomervakantie trekken monitoren met een bakfiets vol spelmateriaal naar speelpleintjes in verschillende wijken, bv. in de Boonwijk, in de Sint-Jorisgilde, in de Donkstraat … Ook deze zomer willen we de Vollen Bak laten uitrijden. Om goed te kunnen inspelen op de vraag en tegelijkertijd ook de maatregelen te respecteren, gaan we voor een verdubbeling van de huidige werking. Per week organiseren we tegelijkertijd op twee pleinen mobiele speelpleinwerking! Meer praktische info volgt.

Gratis ondersteuning voor zelfstandigen via Dyzo

De coronacrisis treft ook zelfstandige ondernemers. Om hen voldoende te kunnen ondersteunen, versterkt de stad de samenwerking met Dyzo vzw. Dyzo vzw begeleidt de zelfstandige ondernemer en geeft afhankelijk van de fase waarin de ondernemer zich bevindt, een ondernemingsscan en advies door een multidisciplinair team of een sociaal vooronderzoek in functie van de toekenning van een tussenkomst door het OCMW. Dit kan op heel laagdrempelige manier door middel van een huisbezoek of een bezoek in de onderneming. Als lokaal bestuur nemen wij de kostprijs van deze dienstverlening volledig ten laste. De komende weken en maanden zullen wij hiervoor gericht communiceren naar de zelfstandige ondernemers in onze stad.