naar top
Gemeente Dendermonde

Plan met maatregelen voor sociaal kwetsbare groepen

Ontwikkeling van een digitale rechtenverkenner

Om het bestaande aanbod beter bekend te maken en drempels te verlagen, plannen we de ontwikkeling van een digitale rechtenverkenner. Deze online toepassing zal mensen helpen bij de zoektocht naar rechten, voordelen en diensten waar ze gebruik van kunnen maken. Door de invoer van een aantal basisgegevens kunnen inwoners zeer gericht zoeken op maat van de eigen situatie. De komende weken en maanden wordt dit initiatief verder uitgewerkt samen met de welzijnsorganisaties die actief zijn in onze stad.

Brugfiguur in het onderwijs

Vanuit het meerjarenplan 2020-2025 werd al de doelstelling vooropgesteld om de kinderarmoede in Dendermonde (11,8 %- kansarmoedeindex Kind & Gezin 2018) te bestrijden. Dendermonde kent een grote groep kansarme leerlingen in het basisonderwijs. De basisscholen in Dendermonde staan voor een meervoudige en complexe uitdaging. Door in te zetten op brugfiguren, die de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners verkleinen, zorgen we ervoor dat de afstand tot hulp-, zorg- en dienstverlening kleiner wordt. Naar aanleiding van de crisis zetten we hier nog extra op in door de inzet van een halftijdse brugfiguur voor het basisonderwijs op te trekken naar een voltijdse werkkracht. Op die manier willen de stijgende noden en vragen van kwetsbare leerlingen ondervangen én de scholen voldoende ondersteuning bieden.

Opstart huistaakondersteuning

De stad engageert zich om huistaakondersteuning op te starten. We willen als lokaal bestuur samen met de welzijnspartners en de scholen een werking uitbouwen met vrijwilligers. Hiermee willen we de kansarme kinderen rijker maken, leerachterstand wegwerken én de zelfredzaamheid van de ouders verhogen door een onderwijscultuur in het gezin te installeren.

Financiële tussenkomst voor logopedie

Voor specifieke ondersteuningsnoden willen we meer inzetten op toeleiding naar logopedisten uit de regio, zodat kansarme leerlingen op een laagdrempelige manier de ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Door een financiële tussenkomst te voorzien, hopen we de meest kwetsbaren te ondersteunen. Ook hiervoor werken we samen met welzijnspartners en de scholen.

Meer psychologische ondersteuning

De maatregelen hebben voor veel mensen een impact op het mentaal welbevinden. We denken hierbij aan inwoners die een taak als mantelzorger opnemen, een naaste of hun job hebben verloren, het financieel moeilijk hebben, etc. Ook op dit vlak doen we extra inspanningen. Zo hebben wij vanuit het Sociaal Huis al enkele jaren een samenwerking met enkele therapeuten uit de streek. Via het Sociaal Huis kunnen inwoners op een laagdrempelige manier psychologische ondersteuning krijgen, mits voldaan aan enkele criteria/voorwaarden. Om te anticiperen op de stijgende noden, willen we de samenwerking met therapeuten in de regio uitbreiden en de criteria tijdelijk verspoelen. Om de criteria tot toekenning te bepalen gaan we in dialoog met de welzijnspartners. Zo hopen we de meest behoeftige inwoners toegang te bieden tot deze initiatieven.

Voor de gebruikers van de lokale dienstencentra voorzien we een specifiek project waarbij we psychologische ondersteuning op maat willen bieden vanuit de dienstencentra. Velen van hen behoren tot de risicogroep en hebben te kampen met bepaalde angsten, bezorgdheden of rouw- en verliesverwerking van naasten.

Hallo, hoe gaat het met je?

De stad belde alle 70-plussers op die zelfstandig wonen. Tijdens het telefoongesprek boden we een luisterend oor en gingen we na of er hulp nodig is. Eventuele noden werden doorgegeven, bv. om boodschappen te doen, om eten te koken, om regelmatig opgebeld te worden door een vrijwilliger … De meesten ouderen reageerden positief op dit initiatief en gaven aan dat een telefoontje een wereld van verschil maakt. De stad wil hier verder op inzetten en breidt de huidige werking van de telefoonster verder uit. Hiervoor wordt beroep gedaan op een grote poule aan vrijwilligers.

Blokspots

Er zijn jongeren die het niet makkelijk vinden om zich thuis te focussen. Daarom richtte de stad openbare studieruimtes in. In totaal konden 75 studenten sinds 2 juni terecht op verschillende locaties om te studeren tijdens de examenperiode.

Buurtopbouwwerk/wijkwerking

In sommige wijken en buurten in Dendermonde zal de impact van de crisis groter zijn dan anderen. Om het sociaal weefsel en de dynamiek van deze buurten en wijken te versterken alsook de kansarmoede te bestrijden, zetten we in op buurtopbouwwerk. Vanaf 2021 willen we een externe partner aantrekken die actief op het terrein aan de slag kan. Om voldoende slagkracht te hebben, gaan we naar een tijdelijk uitbreiding van het budget. Dit stelt ons in staat om een extra buurtopbouwwerker te realiseren, om de naweeën van de coronacrisis in die wijken en buurten op te vangen. 

Spel en anti-verveelpakketten voor kwetsbare kinderen

Tijdens de Week van de Opvoeding, die liep van 16 mei tot 23 mei, ontvingen meer dan 200 kwetsbare gezinnen een spel- en antiverveelpakket met leuke knutselideeën en spelmateriaal voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De pakketten bieden toffe en inspirerende spelideeën waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen, op maat van elke leeftijdscategorie. Er werd vertrokken van een basispakket dat werd  aangevuld met materiaal specifiek voor de verschillende leeftijdsgroepen. Gezinnen kunnen zelf geen aanvraag indienen om een pakket te ontvangen. De verschillende welzijnspartners stonden zelf in voor de verdeling van de pakketten onder de kwetsbare gezinnen die ze reeds kennen door hun werking.

Mobiele speelpleinwerking Vollen Bak x 2

Elke zomervakantie trekken monitoren met een bakfiets vol spelmateriaal naar speelpleintjes in verschillende wijken, bv. in de Boonwijk, in de Sint-Jorisgilde, in de Donkstraat … Ook de voorbije zomer reed de Vollen Bak uit. Om goed te kunnen inspelen op de vraag en tegelijkertijd ook de maatregelen te respecteren, gingen we voor een verdubbeling van de huidige werking. Per week organiseerden we tegelijkertijd op twee pleinen mobiele speelpleinwerking.

Gratis ondersteuning voor zelfstandigen via Dyzo

De coronacrisis treft ook zelfstandige ondernemers. Om hen voldoende te kunnen ondersteunen, versterkt de stad de samenwerking met Dyzo vzw. Dyzo vzw begeleidt de zelfstandige ondernemer en geeft afhankelijk van de fase waarin de ondernemer zich bevindt, een ondernemingsscan en advies door een multidisciplinair team of een sociaal vooronderzoek in functie van de toekenning van een tussenkomst door het OCMW. Dit kan op heel laagdrempelige manier door middel van een huisbezoek of een bezoek in de onderneming. Als lokaal bestuur nemen wij de kostprijs van deze dienstverlening volledig ten laste. 

Contact

Vragen over de maatregelen in Dendermonde