naar top
Gemeente Dendermonde

Plan met maatregelen voor verenigingen

Verenigingen vormen een belangrijke schakel in het maatschappelijk weefsel van onze stad. Ze zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud, ze nemen vrijwilligerswerk op zich, ze ondersteunen kwetsbare groepen in de samenleving en dragen bij tot gemeenschaps-vorming en burgerschap. Kortom, een bloeiend verenigingsleven is belangrijk voor ieder van ons. Daarom kregen zij ook een prominente plaats in het meerjarenplan #project9200 van de stad, met een structurele ondersteuning van meer dan 1 miljoen euro per jaar.

Eind juni 2020 nam de stad extra maatregelen, bijgestaan door de Vlaamse overheid die voor Dendermonde ruim 500.000 euro toekent voor extra steun aan de verenigingen.

Maatregel 1: Een premie voor zomerkampen

Dendermondse verenigingen die in juli en augustus 2020 kampen met overnachting organiseren voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, ontvangen een forfait van 20 euro per deelnemer (incl. leiding en kookploeg). Dit om hun extra kosten voor de naleving van de coronamaatregelen te compenseren. We voorzien hiervoor 40.000 euro. Aanvragen moeten uiterlijk op 1 september 2020 ingediend zijn bij de jeugddienst. 

Naar het aanvraagformulier

Maatregel 2: Een premie voor de UiTPAS-werking

Verenigingen die zich inzetten voor de participatie van sociaal kwetsbare groepen via een bestaande UiTPAS-werking, ontvangen hiervoor automatisch een eenmalige beloning van 500 euro. Maar ook verenigingen die een UiTPAS-werking opstarten vóór het einde van het jaar en zich engageren om deze minstens 3 jaar aan te houden, ontvangen eveneens een eenmalige aanmoedigingspremie van 500 euro. We voorzien hiervoor 25.000 euro. Aanvragen moeten uiterlijk op 1 oktober 2020 ingediend zijn bij het Cultuurloket. 

Naar het aanvraagformulier

Maatregel 3: Een bonus van 150 % op de werkingssubsidies

De verschillende werkingssubsidies voor erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen worden verhoogd met 150 % op basis van het uitbetaalde bedrag van de subsidies in 2019 (voor jeugd en sport) of in 2020 (voor cultuur). Het indienen van een aanvraag is niet nodig, de uitbetaling gebeurt automatisch. We ramen hiervoor ca. 370.000 euro.

Maatregel 4: Een ‘coronafonds’ voor specifieke noden

Maatregelen 1 tot en met 3 zijn allemaal gericht op snelle en laagdrempelige hulp om tegemoet te komen aan de eerste noden. Daarnaast is er ook behoefte aan een ‘opvangnet’ met meer gerichte hulp voor Dendermondse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen die zwaarder geïmpacteerd werden. Voor hen voorzien we een ‘coronafonds’ van ruim 170.000 euro.

Verenigingen die door corona al bijkomende forfaitaire werkingssubsidies van de stad ontvangen, moeten aantonen dat zij in de periode van 1 januari tot 23 september 2020 extra kosten of inkomstenverlies (gerelateerd aan corona) hadden voor een bedrag van minstens deze bijkomende forfaitaire subsidies, in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Alle andere verenigingen moeten aantonen dat zij in de periode van 1 januari tot 23 september 2020 extra kosten of inkomstenverlies (gerelateerd aan corona) hadden voor minstens 500 euro in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

In beide gevallen moet een aanvraagformulier ingediend worden uiterlijk tegen 1/10/2020.  Een gemengde commissie cultuur/jeugd/sport beoordeelt in oktober 2020 alle aanvragen en formuleert een advies aan het college. De tegemoetkoming is afhankelijk van de ingediende aanvragen.

Naar het aanvraagformulier

Maatregel 5: Een soepele interpretatie van reglementen

Culturele verenigingen kunnen uitzonderlijk nog tot 1 september 2020 een aanvraag indienen om een reguliere basissubsidie voor 2020 te ontvangen. Voor de sectoren jeugd en sport zijn er al ruime indieningstermijnen.

De erkende cultuur-, sport- en jeugdverenigingen behouden in 2020 principieel dezelfde subsidiebedragen als in 2019 en worden vrijgesteld van de jaarlijkse motivering.

Voor verenigingen die hun goedgekeurde cultuurprojecten en festivals niet konden laten doorgaan door corona geldt: de 1e uitbetaalde schijf blijft verworven en de 2e schijf wordt uitzonderlijk uitbetaald zonder goedkeuring van een financieel en inhoudelijk verslag.

‘Trouwe’ sportclubs kunnen genieten van 20 % korting op de huur van zalen/terreinen van het AGB, ook al hebben zij voor het seizoen 2019-2020 geen 40 keer gebruik gemaakt van de stedelijke sportinfrastructuur zoals voorzien in het reglement.

Maatregel 6: Huurgelden vrijgesteld

Voor de periode waarin de verenigingen geen zalen en terrein van het lokaal bestuur konden gebruiken, moeten ze geen huurgeld betalen.

Maatregel 7: ‘Beloofd is beloofd’

Reeds uitbetaalde of toegezegde subsidies blijven verworven. De gebruikelijke subsidiekanalen van het lokaal bestuur blijven overeind.

Maatregel 8: Indientermijnen voor subsidies verlengd

Voor verenigingen in de sociale sector kregen twee subsidies een ruimere indientermijn.
Bij de ‘subsidie vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede’ werd dit verschoven van 1/4 naar 1/6 en voor de ‘subsidie sociale organisaties/initiatieven in het kader van lokaal sociaal beleid’ werd dit verschoven van 30/4 naar respectievelijk 31/5 en 30/9. Meer info via www.dendermonde.be/subsidie-vrijetijdsparticipatie en www.dendermonde.be/subsidie-lokaal-sociaal-beleid.

Maatregel 9: Vat van de stad = portie cultuur

Door corona konden er tot nu toe quasi geen buurtfeesten beroep doen op de middelen van de subsidie ‘Vat van de stad’. Een deel van dit budget werd daarom toegewezen aan een nieuwe tijdelijke subsidie ‘Portie cultuur tijdens corona’, bedoeld om optredens van lokale groepen en artiesten te faciliteren voor zorginstellingen. Meer info via www.dendermonde.be/portiecultuur.
Er blijven echter voldoende middelen over bij ‘Vat van ’t stad’ om buurtfeesten in de tweede helft van 2020 verder te ondersteunen (www.dendermonde.be/vat-van-de-stad).

Maatregel 10: Het lokaal bestuur als partner

Zomerevenementen worden tijdelijk soepeler goedgekeurd. De normale aanvraagtermijn van minimum 2 maanden is niet haalbaar voor organisatoren. De veiligheids- en evenementencel van de stad streven ernaar om alle aanvragen op een korte termijn af te handelen, maar aan alle organisatoren wordt gevraagd om de coronaregels voor het organiseren van activiteiten strikt in acht te nemen en zeker altijd een aanvraag in te dienen via het evenementenloket. Hou rekening met een minimale doorlooptijd van 2 à 3 weken.

Alle diensten die nauw samenwerken met verenigingen zijn extra waakzaam voor hulpsignalen van deze verenigingen. Het Cultuurloket, CC Belgica, de bib, het Sociaal Huis, de jeugddienst, de sportdienst, e.a. blijven zeker ook in deze tijden een belangrijk aanspreekpunt voor de verenigingen. Zij trachten de noden permanent in kaart te brengen en te signaleren.

Contact

Vragen over de maatregelen in Dendermonde