Denk mee(r) voor de Gedempte Dender!

Samen met onze bevolking gingen we op zoek naar een tijdelijke invulling voor de Gedempte Dender. De definitieve keuze maakten we bekend tijdens het slotevent op dinsdag 2 juli in Belgica BiS!

Waarom een tijdelijke invulling?

De openlegging van de Gedempte Dender is een project waar de stad voluit voor wil gaan bij de Vlaamse overheid. Een cruciale voorwaarde is compensatie voor de huidige parkeerplaatsen. De stad heeft hiervoor gezorgd door nieuwe parkeerplaatsen aan te kopen in het project Mechelse Poort aan de kop van de Oude Vest.

De Vlaamse Waterweg zal de Dender echter de eerste jaren nog niet opnieuw open leggen. Daardoor komt deze ruimte voorlopig vrij voor een mooi project. Wij gingen samen met onze bevolking op zoek gaan naar een gepaste tijdelijke invulling. Dit participatietraject werd begeleid en vormgegeven door Levuur en Buur.

Uiteraard houden we rekening met geplande evenementen. Er blijft ook een deel parkeren behouden.

Afbakening

De nieuw in te vullen zone blijft beperkt tot het stuk langs de Noordlaan. De zone waar recent asfaltwerken werden uitgevoerd, blijft behouden als parkeerzone en als zone voor de bloemenmarkt en evenementen.

Plan van aanpak

Het participatietraject loopt in het voorjaar van 2019. Er zijn verschillende momenten waarop wij samen met de inwoners aan de slag gingen. 

  • Stap 1: Het vastleggen van criteria waaraan de uiteindelijke realisatie zal moeten voldoen. Hiervoor is midden maart een oproep gelanceerd. Bij stap 1 op 'Denk mee' leest u de selectiecriteria.
  • Stap 2: De randvoorwaarden zijn bepaald en we verwelkomden alle concrete en mindere concrete voorstellen voor een nieuwe inrichting. We verzamelden van 4 april tot 5 mei alle voorstellen en ideeën. 
  • Op zaterdag 27 april 2019 van 13.30-17.30 u. vond een workshop plaats in zaal ’t Sestich van de bib (Kerkstraat 111). Tijdens deze workshop verkenden we welke ideeën er al leven en hoe deze elkaar kunnen versterken. Bij stap 2 op het participatieplatform ontdekt u de resultaten van de workshop.
  • Stap 3: We selecteerden een shortlist van mogelijke projecten. Van eind mei tot midden juni begeleidden experten de indieners om de voorstellen uit te werken tot realistische en haalbare projecten. 

Een klankbordgroep besliste over het finale project, op basis van de criteria die aan het begin zijn vastgelegd. Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met het voorstel.

Vanaf najaar 2019 starten we met de realisatie van het gekozen project. Tegen de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020 zal de grijze vlakte verdwenen zijn.

Definitieve keuze

Het wordt een groene site met veel natuurlijke elementen waar iedereen welkom is. Zowel kleine groepjes als grotere groepen, jong en oud, kunnen er aangenaam vertoeven. Deze toegangspoort van de stad wordt een blikvanger waar spontane ontmoetingen kunnen plaatsvinden.

Wat komt er allemaal? Een soort amfitheater met aflopende uitloopweide, een sierlijke blikvanger met verschillende functies, een pleintje met petanqueterrein en bankjes, een ontmoetingspleintje, een beschut terras, een lig- en speelweide, natuurlijke speelelementen, zoals een speelboom en -heuvel, plantbakbosjes, een bloemenweide en een insectenhotel. Het park zal ook voorzien zijn van fietsenstallingen aan de ingangen, vuilnisemmers, informatiezuil en sanitair. We houden ook nog enkele opties open: plantbakken, bijenkast, bar in de vorm van een container.

Hiervoor zijn we op zoek naar meters en peters die zich willen inzetten om dit te ondersteunen of te trekken. Hebt u zin om hieraan mee te werken? Mail dan naar gedemptedender@dendermonde.be. We zijn ook op zoek naar een originele naam voor ons nieuw park. Waar zijn die creatieve breinen?

Samen met jullie geven we een unieke plek in onze stad opnieuw vorm. 

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.

  • Praatprent
  • Voor en na