Vacature: Integratieambtenaar

Je hebt een regie-, hefboom-, en verbindingsfunctie op lokaal en bovenlokaal niveau. Je ondersteunt het lokaal beleid inzake het ontwikkelen van een inclusief beleid, met bijzondere aandacht voor personen met een migratieachtergrond.

Vanuit een theoretische en praktische expertise dien je het thema te implementeren, uit te bouwen, om toepassingen te initiëren, te stimuleren, te bewaken en bij te dragen aan het beleid inzake het thema. Je brengt een beleid naar voor dat de organisatie op lange termijn beïnvloedt en dit op basis van verhelderende analyses van complexe en prangende vraagstukken.

Je bevindt je op een kruispunt van dienst- en hulpverlening en je bent onder meer verantwoordelijk om samen met de lokale organisaties en de beoogde doelgroepen in te staan voor de opmaak, de uitvoering en de opvolging van een integratiebeleidsplan.

Vanuit je regierol zal je, met diverse partners, samenwerken en verbindingen creëren. Naast het instaan voor een nauwe samenwerking met de actoren -actief in het lokale middenveld- dien je ook lokaal en bovenlokaal de spilfiguur te zijn tussen de diverse betrokken diensten van het lokaal bestuur.

Een belangrijke opdracht zal erin bestaan de verschillende visies en doelstellingen uit te werken en op elkaar af te stemmen in een coherent verhaal, zodat de beschikbare middelen efficiënt en effectief ingezet worden.

Je zal tevens de intermediaire rol opnemen door actief te participeren in relevante aanleunende projecten en acties. Je coördineert en/of participeert in relevante werkgroepen en dient m.a.w. een horizontaal beleid m.b.t. het thema diversiteit/integratie binnen het lokaal bestuur te verwezenlijken.

Je bent bereid om vormingen te volgen om via integratie van de nieuwste evoluties de kwaliteit van je takenpakket continu te verbeteren.