naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie voor grote infrastructuurprojecten van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

De stad voorziet financiële ondersteuning voor grote infrastructuurwerken van sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Deze ondersteuning kadert in volgende doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025: werf 5 ‘de versterking van het verenigingsleven’ en werf 7 ‘de versterking van de sportinfrastructuur’. De stad wil op deze manier de uitstraling van verenigingen versterken en de publiekswerking vergroten.

In de legislatuur 2020-2025 trekt de stad hiervoor een fonds van 1,5 miljoen euro uit. Het subsidiebedrag wordt bepaald door het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen en het totale budget van het project. 

Voor wie?

Erkende Dendermondse jeugd-, sport- of cultuurverenigingen die voldoen aan de algemene subsidievoorwaarden kunnen een subsidie aanvragen voor hun infrastructuurproject. 

Voorwaarden?

 • De aanvrager is een erkende lokale sport-, jeugd- of cultuurvereniging met een VZW-statuut. De aanvrager is geen commerciële organisatie en behoort niet tot een stedelijke dienst of een partnerbestuur.
 • Het infrastructuurproject bevindt zich op het grondgebied van Dendermonde.
 • Met het infrastructuurproject wordt geen commercieel doeleind nagestreefd. Enkel nieuw te bouwen, nieuw aan te leggen of ingrijpend te vernieuwen jeugd-, sport- of cultuurinfrastructuur rechtstreeks ten voordele van de werkelijke beoefening van de activiteit, komt in aanmerking voor ondersteuning. Indien het infrastructuurproject ook inrichtingen voor publiek, catering, kantines, toegankelijkheid … en andere niet-functionele elementen omvat, dan worden deze niet ingerekend bij de berekening en eventuele toekenning van de subsidie.
 • Het infrastructuurproject wordt gedeeltelijk via eigen inbreng gerealiseerd. Enkel de reële investeringswaarde uit deze inbreng komt in aanmerking voor subsidiëring. Eventuele personeelsinzet moet hierbij aantoonbaar zijn via concrete facturen.
 • De aanvrager kan voor het goedgekeurde infrastructuurproject geen bijkomende of andere subsidies van de stad ontvangen. De stedelijke waarborgregeling wordt niet aanzien als een subsidie. Subsidies of ondersteuning vanuit andere instanties (bovenlokale of koepelorganisaties, de provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse of federale overheid,…) zijn wel toegelaten maar mogen niet resulteren in een oversubsidiëring.
 • De werken aan het infrastructuurproject dienen aan te vangen binnen het tijdsbestek van twee jaar na de definitieve goedkeuring. De toekenning van de subsidie kan worden teruggetrokken indien het infrastructuurproject niet tijdig wordt aangevat of indien er onvoldoende argumentatie wordt aangedragen die de mogelijke vertraging verantwoordt.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om het Nederlands als voertaal te gebruiken, zowel bij de interne werking van de vereniging, de organisatie van activiteiten, publicaties, aankondigingen,…. Ook alle briefwisseling en documentatie omtrent de subsidieaanvraag dient in het Nederlands opgemaakt te zijn.
 • De aanvrager licht zijn project aan de hand van een presentatie toe aan de subsidiecommissie.
 • De aanvrager aanvaardt dat de stad de activiteiten en de boekhouding van de vereniging kan controleren en eventuele (ontbrekende) documentatie kan opvragen.

Bijzondere voorwaarden

 • Het infrastructuurproject kadert in het engagement van de aanvrager voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en lokale vrijetijdsbeleving in Dendermonde.
 • De aanvrager overlegt met de diensten van de stad wanneer en onder welke voorwaarden de infrastructuur kan worden gebruikt door de stad en/of diens partnerbesturen. De overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur wordt vastgelegd in een afsprakennota.
 • Alle documenten met betrekking tot de realisatie van het infrastructuurproject kunnen opgevraagd worden door de stad. De aanvrager is verplicht om een rapportage te maken van de vorderingen van de bouw of aanleg indien de stad hierom verzoekt. De aanvrager bezorgt, van zodra beschikbaar, het verslag van de voorlopige en definitieve oplevering aan de betrokken dienst.
 • De aanvrager kan voor het ingediende project een positieve omgevingsvergunning waartegen geen beroep meer mogelijk is, voorleggen.

Hoe aanvragen?

Er worden verschillende indieningsrondes georganiseerd. Per ronde kan de aanvrager een subsidieaanvraag indienen via het betreffende aanvraagformulier. Er wordt jaarlijks een indieningsronde georganiseerd totdat het krediet van 1.500.000 euro opgebruikt is.

Je kunt de subsidie op verschillende manieren aanvragen.

Afhandeling?

De subsidiecommissie beoordeelt de aanvraag op basis van het ingediende dossier en de presentatie van de aanvrager en controleert of aan de voorwaarden is voldaan. De subsidiecommissie maakt haar gemotiveerd advies over aan de betrokken adviesraad, die dit agendeert op haar eerstvolgende bijeenkomst of binnen de 4 weken en hierop haar advies geeft. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag na advies van de subsidiecommissie. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over de beslissing. Na goedkeuring wordt het subsidiebedrag in schijven uitbetaald. Meer details hierover leest u in het subsidiereglement (zie downloads). 

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur.

Vraag online de subsidie grote infrastructuurprojecten aan

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar de betrokken dienst: sportdienst@dendermonde.be, jeugddienst@dendermonde.be of cultuurloket@dendermonde.be.

3. Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar de betrokken dienst of naar Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

4. Via het loket
Je kunt het aanvraagformulier ook afhalen of indienen bij de sport-, jeugddienst of cultuurloket.

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 06 12
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Vrijdagnamiddag na afspraak.

 • Geld