naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie voor de aankoop en renovatie van sportterreinen en gebouwen

Erkende sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen om:

 • (verbeterings)werken uit te voeren aan hun sportaccommodatie 
 • infrastructuur (onroerend goed) aan te kopen
 • de opzegvergoeding te betalen aan pachters/huurders naar aanleiding van de aankoop of het gebruik van (sport)infrastructuur voor sportbeoefening

Voorwaarden?

Algemene voorwaarden

 • De sportvereniging is erkend, is geen handelsvennootschap en heeft geen handel- of winstoogmerk. 
 • De sportvereniging is lid van de sportraad.
 • De sportinfrastructuur is gelegen in Dendermonde en in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften. 
 • De aanvragende vereniging is hoofdgebruiker van de sportinfrastructuur en staat zelf in voor het onderhoud van het gebouw. 
 • De wet op de overheidsopdrachten wordt toegepast. 
 • De vereniging toont aan dat de investering of de aankoop effectief noodzakelijk is voor de globale sportbeoefening en sportwerking van de club en dat de investering bijdraagt tot de continuïteit of verbetering van de club. 

Voorwaarden voor verbeteringswerken (sportaccommodatiesubsidie)

 • De werken gebeuren aan sportinfrastructuur die de vereniging gebruikt op basis van een zakelijk recht of op basis van een huur- of gebruiksrecht. 
 • De werken gebeuren aan onroerende goederen of onroerende goederen door bestemming. 
 • De werken hebben betrekking op veiligheid, hygiëne, energiebesparende maatregelen, efficiënter gebruik van de sportinfrastructuur of worden uitgevoerd in navolging van de wetgeving. Lees in het reglement (zie Downloads) welke (verbeterings)werken in aanmerking komen. 
 • De werken mogen pas aanvangen na de officiële goedkeuring van het dossier. 

Voorwaarden voor de aankoop van infrastructuur (aankoopsubsidie)

 • De beslissing tot aankoop van het initiatiefnemend bestuur.
 • Lees in het reglement voor welke kosten de subsidie kan aangevraagd worden.

Hoe aanvragen?

Vanaf 1 juni kun je het aanvraagformulier downloaden (zie Downloads) of afhalen bij de sportdienst. Doe jouw aanvraag uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar (seizoen) waarin het project wordt uitgevoerd.

Voor een sportaccommodatiesubsidie moet je volgende documenten toevoegen:

 • Raming van de kostprijs met offertes
 • Vanaf 30.000 euro een bestek
 • Vereiste stedenbouwkundige vergunningen

Voor een aankoopsubsidie moet je volgende documenten toevoegen: 

 • Uittreksel uit de kadastrale legger en een kadastraal plan van de aan te kopen en aanpalende percelen
 • Liggingsplan op schaal 1/10.000
 • Schattingsverslag
 • Aankoopakte of het compromis tot aankoop of de optie tot aankoop

Dien het aanvraagformulier uiterlijk op 1 september in bij de sportdienst: ofwel per aangetekend schrijven, ofwel per e-mail waarop je een bevestigingsmail ontvangt, ofwel afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Afhandeling?

 • Je ontvangt een bevestiging van jouw aanvraag. 
 • De sportdienst kijkt alle dossiers na en vraagt ten laatste 31 oktober aanvullingen om het dossier te vervolledigen.
 • De subsidiecommissie en vervolgens het college van burgemeester en schepenen beslissen over de aanvragen (voor eind december).
 • De sportvereniging wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • De werken mogen pas aanvangen na de officiële goedkeuring van het dossier. 

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 06 12
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen gesloten

Vrijdagnamiddag na afspraak.

 • Geld