naar top
Gemeente Dendermonde

Erkenning voor sociaal-culturele verenigingen

Een vereniging, erkend door de stad als sociaal-cultureel, kan een basis- en publiekssubsidie aanvragen via het cultuurloket. Wie geen erkenning heeft, kan deze subsidie niet aanvragen. In het erkenningsreglement schuiven we een aantal kwaliteitsvereisten naar voren waaraan een sociaal-culturele vereniging minimaal moet voldoen. Op die manier zetten we verenigingen aan om een kwaliteitsvolle werking te ontplooien en brengen we het lokale culturele leven in kaart. De erkenning vormt zo een kwaliteitslabel.

Sociaal-culturele verenigingen kunnen daarnaast ook lid worden van Forum Cultuur. Dit is de culturele adviesraad en de belangenvereniging van alle cultuurverenigingen bij onze stad. Zij zijn de gesprekspartner bij lokale beleidsmakers als het over lokaal cultuurbeleid gaat. Sociaal-culturele verenigingen die lid worden van Forum Cultuur hebben toegang tot de algemene vergadering van Forum Cultuur. Daarnaast krijgen ze materiële ondersteuning van de stad zoals goedkopere tarieven bij huur van stedelijk feestmateriaal en stedelijke zalen.  

Voor wie?

Verenigingen die een sociaal-culturele werking uitrollen op het grondgebied van de stad Dendermonde en voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden.

Voorwaarden?

Een vereniging moet aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen:

  • Een (sociaal)-culturele vereniging is een groepering van mensen die zich structureel heeft georganiseerd met als primaire doelstelling werken rond één of meerdere van de volgende domeinen: kunst, erfgoed, toerisme, cultuurparticipatie en cultuurspreiding, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, cultuureducatie.
  • De vereniging moet een feitelijke vereniging zijn of een vzw met haar zetel op het grondgebied van Dendermonde. 
  • De vereniging moet een structurele culturele werking hebben op het grondgebied van de stad Dendermonde.
  • De vereniging is een privé-initiatief zonder winst- of handelsoogmerk.
  • De vereniging moet geleid worden door een bestuur van minimum 3 bestuurders. 
  • De vereniging moet gedurende ten minste 1 jaar actief zijn en voldoende werking ontplooien alvorens een erkenning mogelijk is. Vijf activiteitsdagen gespreid gedurende een werkingsjaar is het strikte minimum om voor een erkenning in aanmerking te komen.
  • Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de vereniging minstens uit  5 leden bestaan.
  • De vereniging gebruikt het Nederlands als voertaal, zowel bij de interne werking van de vereniging, de organisatie van activiteiten, publicaties en aankondigingen.
  • De culturele vereniging is een open vereniging die zich verbindt aan de non-discriminatieclausule.

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober.

Ik vraag online een erkenning aan voor een sociaal-culturele vereniging

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw computer op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar cultuurloket@dendermonde.be. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober.

3. Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, Cultuurloket Kerkstraat 111, 9200 Dendermonde’. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober.

Afhandeling?

Het cultuurloket beoordeelt de aanvragen op hun ontvankelijkheid. Na advies van het Forum Cultuur beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning.

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Bibliotheek
Adres
Kerkstraat 1119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-46 81 30
E-mail

Enkel na afspraak.

  • Geld