naar top
Gemeente Dendermonde

Erkenning voor sociaal-culturele verenigingen

Het erkenningsreglement geeft de mogelijkheid aan 2 soorten verenigingen om erkend te worden door de stad Dendermonde:

1. Verenigingen met een sociaal-culturele werking zoals oa amateurkunstenverenigingen, erfgoedverenigingen of kunstverenigingen.

Een erkenning maakt het voor dit soort van vereniging mogelijk om gebruik te maken van verscheidene subsidielijnen waaronder de basis- en publiekssubsidie.

Daarnaast kunnen sociaal-culturele verenigingen ook lid worden van Forum Cultuur. Dit is de culturele adviesraad en de belangenvereniging van alle cultuurverenigingen bij onze stad. 

Het lidmaatschap van Forum Cultuur geeft recht op materiële ondersteuning van de stad zoals goedkopere tarieven bij huur van stedelijk feestmateriaal en stedelijke zalen.

2. Verenigingen met als doelstelling het aanbieden van gemeenschapsinfrastructuur voor het lokaal sociaal-cultureel werk

Een erkenning maakt het voor dit soort van vereniging mogelijk om gebruik te maken van verscheidene infrastructuursubsidielijnen.  Zij worden uitgesloten van werkingssubsidies en kunnen geen lid worden van Forum Cultuur.

Voor wie?

Verenigingen die een sociaal-culturele werking uitrollen op het grondgebied van de stad Dendermonde en voldoen aan de desbetreffende erkenningsvoorwaarden.

OF

Vereniging met als doelstelling het aanbieden van gemeenschapsinfrastructuur voor het lokaal sociaal-cultureel werk en voldoen aan de desbetreffende erkenningsvoorwaarden.

Voorwaarden?

Een vereniging moet aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen:

2.1 Een (sociaal)-culturele vereniging is:
    2.1.1 Een groepering van mensen die zich structureel heeft georganiseerd met als primaire
             doelstelling werken rond één of meerdere van de volgende domeinen: kunsten,                       erfgoed, toerisme, cultuurparticipatie en cultuurspreiding, sociaal-cultureel werk,                     bibliotheekbeleid, cultuureducatie.
OF
    2.1.2 Een onafhankelijkevzw die zich structureel heeft georganiseerd met als doelstelling het
             aanbieden van gemeenschapsinfrastuctuur ter bevordering van het lokale                                 (sociaal-)cultureel werk.
2.2 De vereniging moet een feitelijke vereniging zijn of een vzw met haar zetel op het grondgebied van Dendermonde.
2.3 De vereniging waarvan sprake in 2.1.1 moet een structurele culturele werking hebben op          het grondgebied van de stad Dendermonde. De vereniging waarvan sprake in 2.1.2 moet          haar infrastructuur voornamelijk verhuren aan lokale erkende verenigingen, vzw’s en                lokale  kunstenaars met als primaire doelstelling zoals beschreven in 2.1.1. Zij mag hierbij        wel andere handelsdaden stellen zolang deze worden gesteld ter bevordering van het                beoogde doel van de vzw m.n. ondersteuning van het lokale (sociaal-) cultureel werk. De          infrastructuur waarvan sprake, bevindt zich op het grondgebied van de stad Dendermonde.
      Ze dienen jaarlijks een werkingsverslag in waaruit blijkt dat ze deze doelstelling behalen.
2.4 De vereniging is een privé-initiatief zonder winst- of handelsoogmerk.
2.5 De vereniging moet geleid worden door een bestuur van minimum 3 bestuurders.
2.6 De vereniging waarvan sprake in 2.1.1 moet gedurende ten minste 1 jaar actief zijn en
      voldoende werking ontplooien alvorens een erkenning mogelijk is. Vijf activiteitsdagen              gespreid gedurende een werkingsjaar is het strikte minimum om voor een erkenning in            aanmerking te komen.
2.7 De vereniging waarvan sprake in 2.1.2 moet gedurende ten minste 1 jaar actief zijn en
      voldoende werking ontplooien alvorens een erkenning mogelijk is.
2.8 Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de vereniging minstens uit 5 leden               bestaan.
2.9 De vereniging gebruikt het Nederlands als voertaal, zowel bij de interne werking van de
     vereniging, de organisatie van activiteiten, publicaties en aankondigingen.
2.10 De culturele vereniging is een open vereniging die zich verbindt aan de                                   nondiscriminatieclausule.
 

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober.

Ik vraag online een erkenning aan voor een sociaal-culturele vereniging

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op jouw computer op (zie Downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar cultuurloket@dendermonde.be. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober.

3. Via post
Download het aanvraagformulier (zie Downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten op met de post naar 'Stad Dendermonde, Cultuurloket Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde’. Jouw aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober.

Afhandeling?

Het cultuurloket beoordeelt de aanvragen op hun ontvankelijkheid. Na advies van het Forum Cultuur beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenning.

Contact

Cultuurloket

Gebouw
Cultuurhuis Belgica
Adres
Kerkstraat 249200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 46 81 30
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12.30 u.
Morgen gesloten

Woensdag op afspraak.

  • Geld