naar top
Gemeente Dendermonde

Buurtwegen-gemeentewegen

Op 1 september 2019 is het decreet gemeentewegen in werking getreden. Hierdoor zijn alle buurtwegen gemeentewegen geworden. Ze worden dikwijls wel nog buurtweg of voetweg genoemd omdat ze daarmee gemakkelijk terug te vinden zijn als ze geen echte straatnaam hebben.

De voormalige buurtwegen zijn wegen die opgenomen zijn in de 'atlas der buurtwegen' van 1841. Het gaat onder meer om:

  • Voetwegen
  • Kerkwegels
  • Veldwegen
  • Gewone straten

De stad staat in voor het onderhoud en beheer ervan.

Als een eigendom bezwaard is met een gemeenteweg geldt een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang. Dit betekent dat deze weg altijd toegankelijk moet zijn voor het publiek. Als je wilt weten of je perceel bezwaard is met een voormalige buurtweg, kan je dit hier controleren. Een ingescande versie van de atlas kan je inkijken aan het loket topografie.

De eigenaar van de ondergrond van een gemeenteweg mag niets doen dat in tegenspraak is met het openbare karakter van de weg: hij mag deze niet omploegen, versperren of bebouwen.

Meer uitleg over dit onderwerp?

Kom langs bij het loket topografie na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Hoe een wegwijziging aanvragen? 

1. Via het loket

Een wegwijziging is een uitzonderingsmaatregel die eerst middels een verzoekschrift met uitgebreide motivatie dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kom langs bij het loket topografie na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

2. Via een aanvraag tot omgevingsvergunning

Vóór de inwerkingtreding van het decreet gemeentewegen kon een vergunning pas verleend worden wanneer er een definitieve beslissing was over de wijziging van een buurtweg op dit perceel. Nu is in het decreet voorzien dat een wijziging van een gemeenteweg op het perceel deel kan uitmaken van een dossier tot aanvraag van een omgevingsvergunning indien dit noodzakelijk is voor de vergunbaarheid van het dossier. De gemeenteraad beslist dan tijdens de vergunningsprocedure over de "zaak der wegen".

De richtlijnen voor de dossierstukken toe te voegen aan de omgevingsvergunningsaanvraag en de richtlijnen voor de opmaak van een rooilijnplan vind je terug bij de downloads.

Indien het (toekomstig) openbaar domein of een nieuwe gemeenteweg (deels) wordt (her)aangelegd, zijn er bijkomende dossierstukken nodig zoals een ontwerpplan, bestek, raming,… Deze dienen voorgelegd te worden aan de dienst wegen en waterlopen.

Het is van groot belang dat een dossier volledig en ontvankelijk is alvorens het aan het schepencollege en de gemeenteraad voor te leggen om te vermijden dat het volledige dossier moet geweigerd worden wanneer de "zaak der wegen" fouten bevat.

Prijs?

Indien een gemeenteweg wordt gewijzigd ontstaat er mogelijk een meerwaarde voor het perceel. Deze meerwaarde dient op voorhand te worden geschat door een landmeter-expert die aangesteld wordt door de stad.

Indien een gemeenteweg wordt verlegd naar een andere plaats op het perceel, wordt verondersteld dat de meer- of minwaarde elkaar verevenen. Dit dient geval per geval bekeken te worden.

Contact

Loket topografie

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 31
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Wandelweg tussen bomen