naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie projecten kwetsbare huishoudens

Het lokaal bestuur wil inzetten op een zorgzaam en inclusief beleid. De coronacrisis heeft een enorme impact op kwetsbare huishoudens. Nieuwe kwetsbare doelgroepen dreigen in armoede te vervallen, bestaande kwetsbare doelgroepen krijgen het moeilijker.

De stad Dendermonde trekt projectsubsidies ten bedrage van 30.000 euro uit voor het bestrijden van armoede en het ondersteunen van kwetsbare huishoudens. Dit kadert enerzijds in de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025: WERF 9 – Kinderarmoede bestrijden. Anderzijds kadert deze subsidie in de doelstellingen van het lokaal bestuur inzake het nemen van maatregelen ten aanzien van kwetsbare groepen naar aanleiding van de coronacrisis.

Activiteiten/initiatieven die een directe impact hebben op het versterken van kwetsbare groepen getroffen door de coronacrisis en inzetten op lokale armoedebestrijding, komen in aanmerking.

De subsidie kan aangevraagd worden door een sociale, welzijns- of onderwijsactor actief op het grondgebied Dendermonde.

De activiteiten/initiatieven zijn gericht op lokale armoedebestrijding naar aanleiding van de coronacrisis, meer specifiek zijn ze gericht op een of meerdere uitgangspunten:

  • Het (bijkomend) financieel ondersteunen van kwetsbare huishoudens.
  • De versterking van trajectbegeleiding op maat.
  • Het inzetten van een outreachende aanpak en rechtenverkenning.
  • Het inzetten op netwerkverbreding van kwetsbare groepen of stimuleren van sociale contacten.

Bijkomende vereiste: individuele financiële ondersteuning maakt deel uit van een begeleidend traject op maat van het huishouden en resulteert de inzet van de verkregen subsidie in een structurele verbetering van mensen in armoede.

Het lokaal bestuur geeft de voorkeur aan partners die nog niet gesubsidieerd worden door het lokaal bestuur.

Projecten die inzetten op een (brede) samenwerking met het Sociaal Huis en/of andere lokaal actief zijnde partners en/of het lokale bestuur genieten de voorkeur.

Wanneer?

Deze subsidie kan aangevraagd worden vanaf 1 november 2021 tot en met 1 februari 2022.

Activiteiten/initiatieven hebben hun uitwerking in de periode van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022.

Voor wie?

De subsidie kan aangevraagd worden door een sociale, welzijns- of onderwijsactor actief op het grondgebied Dendermonde.

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn vastgelegd in het subsidiereglement. (zie Downloads)

Hoe aanvragen?

1. Online

Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur voor 1 februari 2022. 

2. Via e-mail

Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie downloads). Mail het ingevulde formulier met de gevraagde documenten voor 1 februari 2022 naar: info@sociaalhuisdendermonde.be

3. Per post 

Download het aanvraagformulier (zie downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten voor 1 februari 2022 op met de post naar Sociaal Huis, Gentsesteenweg 1, 9200 Dendermonde.

Afhandeling?

Je aanvraag wordt na de uiterste indiendatum voorgelegd aan een subsidiecommissie.

Deze commissie formuleert een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen dat binnen een termijn van 8 weken een eindbeslissing neemt. De aanvrager wordt zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren.