Projectsubsidie begeleiding vluchtelingen

De Vlaamse regering stelt middelen ter beschikking omdat steden en gemeenten als eerstelijnsoverheid geconfronteerd worden met heel wat uitdagingen m.b.t. erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. De middelen moeten ingezet worden om de noden in het kader van de vluchtelingencrisis, en meer concreet in het kader van de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, op te vangen.

Er worden subsidies toegekend aan projecten die als doel de begeleiding van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden hebben. Bijvoorbeeld voor de begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de begeleiding bij de zoektocht naar een woongelegenheid, medische of psychosociale begeleiding en gezinsondersteuning.

Volgende projecten krijgen de voorkeur: 

 • Projecten die inzetten op een brede samenwerking met andere lokaal actieve partners.
 • Projecten die een duurzaam effect beogen (duidelijk omschrijven hoe dit effect bereikt wordt).
 • Projecten die inzetten op het stimuleren van het aanbod aan onderwijs, opleiding en werk, huisvesting ... 

Voorwaarden?

 • Het initiatief situeert zich in Dendermonde. 
 • U aanvaardt als initiatiefnemer dat de stad de activiteiten en de boekhouding kan controleren.
 • Het initiatief streeft geen commerciële doeleinden na.
 • Het initiatief moet max. een jaar na de aanvraag aanvangen. 
 • Als er sprake is van een bredere doelgroep, moet het geraamde procent aan deelnemers dat tot de doelgroep erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden behoort, worden weergegeven en gemotiveerd.
 • Er kan geen beroep worden gedaan op de subsidie als het project zich uitsluitend richt op communicatie naar de doelgroep.

Hoe aanvragen?

 • U mailt uw aanvraag voor 15 maart 2017 aan de selectiecommissie ‘Ondersteuning erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’ via beleidscoordinator@dendermonde.be.
 • Voeg volgende documenten toe: 
  • Het ingevulde aanvraagformulier met de motivering van uw aanvraag (zie Downloads).
  • De gegevens van het project met omschrijving van het initiatief, doelstellingen, doelgroep, problematiek/noden, methodische aanpak, timing, eventuele medeorganisatoren en eventuele randactiviteiten.
  • Een gedetailleerde begroting met toelichting.
  • Een korte voorstelling van de aanvragende organisatoren (bijvoorbeeld via een exemplaar van de statuten indien de initiatiefnemende vereniging rechtspersoonlijkheid bezit)
 • Voor ondersteuning bij de opmaak van het projectdossier kunt u terecht bij de integratieambtenaar (integratie@dendermonde.be) of het Agentschap Integratie en Inburgering.
 • Na 15 maart 2017 aanvaarden we geen bijkomende documenten meer. Het dossiers wordt dan als volledig beschouwd. De datum van de verstuurde mail dient als bewijs.

Prijs?

Er wordt 89.630 EUR vrijgemaakt voor initiatieven. Het stadsbestuur stelt volgende bedragen beschikbaar: 

 • Kleine projecten: max. 5.000 EUR projectsubsidie
 • Grotere projecten: min. 5.000 EUR en max. 20.000 EUR projectsubsidie, waarbij er een minimale cofinanciering gevraagd wordt van 25 %

Afhandeling?

De selectiecommissie ‘Ondersteuning erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’ beoordeelt uw aanvraag. Deze commissie vergadert binnen de 5 weken na de uiterste indiendatum en geeft een advies dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Hierna wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht over de beslissing. 

Contact

Beleidscoördinator

Tel.
052-25 10 37
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.