naar top
Gemeente Dendermonde

Sint-Alexiusbegijnhof: heraanleg wegen

Update 18 september
De rioleringsbuizen voor zowel het inzamelen van het afval- als het regenwater werden intussen aangelegd aan de linkerzijde van het Begijnhof (woningen nrs 2-23). De huisaansluitingen werden ook vernieuwd en vervolgens werd de onderfundering aangelegd bovenop de nieuwe riolering.
Momenteel worden de boordstenen langs de woningen aan de linkerzijde geplaatst die dienen als afboording voor de paadjes langs de gevel en de toekomstige rijweg. Vervolgens zal de fundering geplaatst worden en de nieuwe kassei- en kleiklinkerverharding.
Midden september wordt ook gestart met de aanleg van de riolering voor de woningen woningen 24-43. Nadien volgt de aanleg van het laatste deel van de riolering in de toegangsweg tussen Brusselsestraat en het Begijnhof. Aansluitend zullen ook de boordstenen, fundering en verhardingen geplaatst worden aan de rechterzijde van het Begijnhof en de toegangsweg.
In een laatste fase wordt de groenaanleg gepland.
Als alles vlot verloopt en de weersomstandigheden het toelaten, voorzien we het einde van de werken nog steeds tegen eind 2020.

Historiek dossier

Het restauratiedossier voor de wegen inclusief voortuinen en riolen van het Sint-Alexiusbegijnhof werd reeds in 2012 opgemaakt.

Het dossier werd ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed tot het bekomen van een restauratiepremie. Door de beperkte budgetten kon de premie door het Vlaamse gewest tot 2017 niet toegekend worden. Omdat de wegen zich in zeer gebrekkige staat bevinden, heeft het stadsbestuur aan de Vlaamse minister-president gevraagd een structurele voorafname te doen van de erfgoedpremie wegens hoogdringendheid.

Op 13 juli 2017 kende de minister aan het stadsbestuur een premie toe voor de restauratie van de weginfrastructuur van het begijnhof. De totale kosten worden geraamd op 803.717,35 EUR excl. btw waarvan 614.536 EUR (verhoogd met 10 % voor algemene kosten) in aanmerking komt voor de premie van 80 % ten bedrage van 540.791,68 EUR.

Omdat de regelgeving sinds 2012 is gewijzigd, heeft de ontwerper het dossier moeten aanpassen aan de huidige voorschriften. Het aangepast bestek en bijhorende inschrijvingsbiljet, raming en plannen werden in de gemeenteraad van 18 oktober 2017 goedgekeurd.

Een openbaar onderzoek i.v.m. de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd georganiseerd van 18/02/2018 tot en met 20/03/2018.  

De gemeenteraad keurde het definitief wegendossier goed op 16 mei 2018. De aannemer Quintelier uit Dendermonde is aangesteld als uitvoerder van de wegen- en rioleringswerken.

Nutswerken

Als voorbereiding op de wegen- en rioleringswerken startten de nutsmaatschappijen begin 2019 met het verplaatsen van nutsleidingen en de bijhorende overkoppelingen aan de woningen. Deze werken zijn voltooid.

Omdat de wegen- en rioleringswerken onvoorzien niet werden aangevangen, werd het begijnhof tijdens de vakantieperiode terug opengesteld voor toeristische wandelingen. 

Op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed werd bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd achteraan in het begijnhof. Het archeologisch onderzoek werd inmiddels afgerond en er werden maar liefst 90 skeletten opgegraven. Ook tal van vingerhoeden en muntstukken werden teruggevonden. De archeologen zullen nu enkel nog de werfbegeleiding op zich nemen.

Geplande werken

 • Aanleggen riolering in fasen. Na aanleg van de riolering wordt telkens een minder hindersteenslag aangelegd in functie van de toegankelijkheid.
 • Aanleggen van de fundering voor de nieuwe verhardingen, gevolgd door de aanleg van de nieuwe kasseien en gebakken straatstenen.
 • Groenaanleg en verdere afwerking.

Zie ook plannen in de Downloads onderaan deze pagina.

Verkeersmaatregelen 

Omwille van veiligheidsredenen én om de hinder in de Brusselsestraat te beperken, zal de toelevering van materialen gebeuren via 2 locaties: enerzijds via de smalle doorgang in de Brusselsestraat en anderzijds via de kraan die in de Begijnhoflaan wordt geplaatst ter hoogte van de huisnummers 58-62. 
Door de plaatsing van deze kraan kan het afsluiten van een deel van de Brusselsestraat tot een minimum beperkt worden.

In de Begijnhoflaan: inrichting werfzone voor de kraan en -werken aan nrs. 58-62

 • Vanaf 9/6/2020, kraan wordt periodiek geplaatst volgens noodzaak op de werf.
 • Plaatselijk parkeerverbod aan de werfzone.
 • Fietsers die rijden vanuit Zuidlaan richting Sasbrug moeten op de rijbaan.
  Fietsers die rijden naar de Zuidlaan hebben normale doorgang.
 • Voetgangers moeten de straat oversteken.
 • Autoverkeer kan beurtelings passeren (regeling met verkeersborden). Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.

In de Brusselsestraat: regelingen voor een vlotte en veilige voortgang van werfverkeer en toeleveringen:

 • Data van afsluiting worden aangekondigd.
 • Gedurende 20 werkdagen vanaf eind april. Deze afsluiting is niet permanent maar telkens voor één of enkele dagen, beperkt tot samen 20 dagen in de hele werkperiode. Als de Brusselsestraat is afgesloten, moeten de aanwijzingsborden voor parkeren en omleidingen gevolgd worden.  
 • Afsluiting van deel Brusselsestraat van Heldenplein tot ingang Begijnhof. De rotonde Brusselsestraat/Oude Vest blijft open.
 • Het deel Brusselsestraat van Heldenplein tot rotonde Leopoldlaan is bij afsluiting enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Er wordt een omleiding aangeduid via de Leopoldlaan.
 • Voor fietsers is bij afsluiting een omleiding voorzien via de Begijnhoflaan.

Het Begijnhof wordt afgesloten voor de werkzaamheden.

 • Voor bewoners werd een aangepaste toegangsregeling uitgewerkt.
 • Het Begijnhof is niet toegankelijk voor het publiek.

Vragen: begijnhof@dendermonde.be of 052-25 11 00 (tijdens kantooruren).

Herwaardering Begijnhof

Na de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken zullen een aantal woningen gerestaureerd worden. De procedure is momenteel lopende voor het in erfpacht nemen van enkele woningen van het Sint-Alexiusbegijnhof door de stad om als bouwheer restauraties te kunnen uitvoeren. Nadien worden deze woningen door de stad verder vererfpacht. Ook het middenplein en de oude kleuterschool nemen we in erfpacht. Op de locatie van de kleuterschool zullen we mits het verkrijgen van de nodige vergunningen een parking aanleggen voor begijnhofbewoners.

Een timing voor de restauratie van de woningen is nog niet gekend.

Planmateriaal

Hieronder bij 'Downloads' vind je het grondplan en de modeldwarsprofielen.

Toelichting op afspraak

Verneem je graag meer info over dit onderwerp, maak een afspraak met de dienst wegen en waterlopen. 

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.