naar top
Gemeente Dendermonde

Aanleg fietspaden en rioleringen Smidsestraat - Denstraat - Hebbestraat

In de Smidsestraat – Denstraat – Hebbestraat in Grembergen en Moerzeke ligt een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde. Dit fietspad is oncomfortabel en onveilig voor de fietsers omdat het te smal is en in gebrekkige toestand.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de riolering in dit gebied in slechte staat is. Het merendeel van deze riolering loost bovendien nog in open waterlopen. Het is wenselijk om een nieuwe riolering aan te leggen in het projectgebied dat aansluit op een zuiveringsstation.

Maatregelen op lange termijn

Voor de verbetering van de veiligheid is het nodig dat er langs beide zijden van de Smidsestraat, Denstraat en Hebbestraat bredere fietspaden aangelegd met een tussenstrook ten opzichte van de rijweg. De uitvoering ervan in combinatie met het aanleggen van een nieuw rioleringsstelsel houdt in dat voor de hele projectzone een volledig nieuwe wegen- en rioolinfrastructuur zal aangelegd worden. De projectzone wordt op onderstaande kaart aangeduid in rode kleur en heeft een totale lengte van circa 3.010 m, waarvan circa 1.470 m op het grondgebied van Dendermonde en circa 1.540 m op het grondgebied van Hamme.

Raming

De totaliteit van de werken van het gehele project wordt geraamd op circa 6.536.310 EUR, inclusief btw, waarin de volgende aandelen:

  • Dendermonde: circa 3.151.570 EUR, inclusief btw
  • Hamme: circa 3.384.740 EUR, inclusief btw

Omdat de fietspaden gelegen zijn op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kan hiervoor een toelage bekomen worden van het Vlaamse gewest van 80 %. Voor het vernieuwen van de riolering kan een toelage van 75 % aangevraagd worden aan het Vlaamse gewest voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel.

De totaliteit van de toelagen wordt geraamd op circa 2.917.288 EUR, inclusief btw als volgt verdeeld:

  • Dendermonde: circa 1.394.286 EUR, inclusief btw
  • Hamme: circa 1.523.002 EUR, inclusief btw

De erelonen voor de opmaak van de start en de projectnota, het ontwerp en leiding van de werken, de opmaak van de rooilijn- en onteigeningsplannen en de afkoppeling van de private percelen wordt geraamd op circa 594.973 EUR, inclusief btw. Dit bedrag is nog te vermeerderen met de erelonen voor archeologie en veiligheidscoördinatie zodat het afgerond kan worden op circa 605.000 EUR.

Dit is voorlopig te verdelen als volgt:

  • Dendermonde: circa 295.000 EUR
  • Hamme: circa 310.000 EUR 

Timing

Om dit project op te starten wordt een samenwerkingsovereenkomst met afspraken, bevoegdheden, kostenverdeling … opgesteld tussen de stad Dendermonde en de gemeente Hamme dat door beide besturen moet goedgekeurd worden. De gemeenteraad van Dendermonde keurde op dinsdag 17 juli 2018 een ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Nadien zal een ontwerper worden aangesteld.

De termijn van uitvoering is afhankelijk van het goedkeuren van de subsidies en de eventuele onteigeningen. In elk geval willen we nu het dossier opstarten en zullen we er alles aan doen om dit vooruit te trekken.

Maatregelen op korte termijn 

Eerst worden enkele maatregelen op kortere termijn gerealiseerd om de veiligheid te verhogen. In de nabijheid van de N41 zal over een lengte van circa 300 m een bijkomend fietspad aangelegd worden. Na ontdubbeling van het bestaande tweerichtingsfietspad zal het agentschap wegen en verkeer ter hoogte van de N41 twee eenrichtingsoversteekplaatsen aanduiden.

Bijkomend worden in de Smidsestraat – Denstraat (tussen Gaverstraat en N41) voorlopige maatregelen uitgevoerd: het bestaande, smalle dubbelrichtingsfietspad wordt omgezet naar voetpad. Fietsers worden verwezen naar een fietssuggestiestrook in elke rijrichting. Daaraan gekoppeld worden parkeerstroken afgebakend die meteen ook de snelheid in de Denstraat/Gaverstraat moeten afremmen.

Deze maatregelen op korte termijn worden door een nog aan te stellen ontwerper in een afzonderlijk dossier aanbesteed. De werken worden geraamd op circa 254.100 EUR. Dit bedrag moet nog vermeerderd worden met circa 30.000 EUR voor erelonen, incl. veiligheidscoördinatie en grondonderzoek.

Voor deze werken zal geen subsidie bekomen worden, wat een uitvoering mogelijk maakt tegen midden 2020 in het beste scenario.

Meer info

Dienst wegen en waterlopen, 052-25 11 00, wegenwerken@dendermonde.be

  • Plan lange termijn
  • Plan korte termijn