naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting onbebouwde percelen in verkavelingen

Dit is een belasting voor de eigenaar, erfpachter , opstalhouder of naakte eigenaar van een onbebouwd perceel, in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling. Een onbebouwd perceel is elk perceel, zoals vermeld in de verkavelingsvergunning, waarop de oprichting van een gebouw dat voor bewoning bestemd is, niet is aangevat op 1 januari van het dienstjaar.

  • In geval van vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht: belasting verschuldigd door de naakte eigenaar, erfpacht- of opstalhouder.
  • In geval van mede-eigendom: iedere mede-eigenaar is belastingplichtig voor zijn wettelijk deel.

Hoe aanvragen?

Je ontvangt een aangifteformulier van de stad. Als je geen aangifteformulier ontvangt, moet je spontaan de noodzakelijke gegevens voor aanslag aangeven bij de stad en dit uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar. Je kan de aangifte online of via de post doen.

1. Online

Ontvangen aangifte indienen

Spontaan aangifte doen

OPGELET: dit programma werkt niet via Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser (Google Chrome, Edge ...).

2. Via post

  • Vraag een papieren aangifteformulier aan via belastingen@dendermonde.be
  • Vul het aangifteformulier in, onderteken het en stuur het formulier voor de datum die erin vermeld is naar 'Stad Dendermonde, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.
  • Vereenvoudigde aangifte: je moet de aangifte niet terugsturen als de belastbare grondslag ongewijzigd is t.o.v. het jaar daarvoor. Dit is mogelijk vanaf het tweede aanslagjaar. De belasting wordt dan berekend op basis van de aangifte van het jaar daarvoor.

Prijs?

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1/1/2020.

  • De belasting wordt bepaald op 0,25 EUR per vierkante meter oppervlakte van de onbebouwde kavel met een minimum aanslagvoet van 125,00 EUR per onbebouwde kavel.
  • Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met de index van november 2008 (695). Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-indexcijfer van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat.
  • De belasting wordt berekend per onbebouwde kavel, als zodanig vermeld in de verkavel ingvergunning.
  • Elk gedeelte van een vierkante meter wordt steeds als een volledige vierkante meter beschouwd

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld