Proclaimer

Deze website vormt de toegangspoort tot informatie van de stad Dendermonde. Met dit digitaal platform willen wij u snel en eenvoudig uw weg laten vinden in onze stad. 

Over de inhoud van www.dendermonde.be en www.toerismedendermonde.be

Van de stedelijke informatie kunt u het volgende verwachten:

  • We streven ernaar de inhoud zo actueel mogelijk te houden.
  • We streven naar begrijpelijk taalgebruik.
  • Bij vragen, ideeën of suggesties ontvangt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging of reactie.

Mocht weergegeven informatie fouten bevatten, dan engageert de stad Dendermonde zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht en deze werden gecontroleerd door de bevoegde stadsdiensten. Wij nodigen u dan ook uit om al uw opmerkingen door te geven aan de communicatiedienst via communicatie@dendermonde.be.

De stad Dendermonde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. 

De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische waarde. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De stad Dendermonde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt, en waarnaar de site van de stad Dendermonde verwijst. 

Als informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt de stad Dendermonde zich het recht om de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan communicatie@dendermonde.be.

EIgendomsrechten

De stad Dendermonde behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik, van de inhoud van deze website is toegestaan.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden.

Uw aandacht wordt inzonderheid getrokken op het gebruik van het stadslogo, stadszegel en het Ros Beiaardlogo. Het stadslogo is gedeponeerd als woord- en beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau. Hierdoor heeft het stadsbestuur als houder van het merk het exclusief gebruiksrecht. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met communicatie@dendermonde.be

Het Ros Beiaardcomité heeft het Ros Beiaardlogo gedeponeerd als woord- en beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau.
Iedereen die dit logo wil gebruiken, moet contact opnemen met het Uitvoerend Ros Beiaardcomité, Stadhuis Grote Markt, 9200 Dendermonde.

Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van de stad Dendermonde en dienen enkel om de door u gevraagde informatie aan u te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht de op u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe moet u contact opnemen met de stad Dendermonde, het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.