naar top
Gemeente Dendermonde

Dendermondenaars zonder grenzen - projecten in het Zuiden

De subsidie is bedoeld voor organisaties, verenigingen, groepen of individuen die een project in het Zuiden willen opzetten of steunen. Dit kunnen eigen langlopende projecten zijn of kortstondige projecten waaraan je slechts deelneemt of een beperkte bijdrage levert. Je kan jaarlijks 1 subsidieaanvraag indienen per project.

Voorwaarden?

Het project moet aan volgende basiscriteria voldoen:

 • Het project situeert zich in een ontwikkelingsland (minst ontwikkelde landen en landen met een laag tot hoog middeninkomen). Deze landen staan vermeld op de DAC-lijst (Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
 • De indiener van het project woont in Dendermonde (m.a.w. heeft een vaste verblijfplaats in Dendermonde).
 • Het project wordt éénmaal per jaar (op een afgesproken datum) mondeling of schriftelijk toegelicht.
 • Projecten komen rechtstreeks ten goede aan de lokale bevolking en zijn aangepast aan de mogelijkheden van het land. De bevolking wordt daardoor in de mogelijkheid gesteld om hun levenssituatie (en deze van de volgende generaties) te verbeteren (proces).

Daarnaast zijn er ook bijkomende inhoudelijke criteria. Uw project moet voldoen aan 3 van deze criteria: 

 • Emancipatief: de projecten dragen bij tot maatschappelijke emancipatie en meer participatie van de lokale bevolking. Ze vergroten de capaciteit van de lokale bevolking om het heft in eigen handen te nemen en om actief hun leefsituatie te verbeteren.
 • Participatief: de projecten moeten gedragen worden door de plaatselijke bevolking:
  • Het project biedt een antwoord op een vraag van de lokale bevolking.
  • De doelgroep wordt betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van het project.
 • Duurzaam: projecten komen rechtstreeks ten goede aan de lokale bevolking. De bevolking wordt daardoor in de mogelijkheid gesteld om hun levenssituatie te verbeteren zonder de situatie van de komende generaties in gevaar te brengen.
 • De partners in het Zuiden (verenigingen, organisaties) die het project zullen realiseren moeten voldoende mankracht en expertise bezitten om de gestelde doelstellingen te kunnen bereiken.
 • Het project komt ten goede aan een startende of werkende lokale vereniging in het Zuiden.

Hoe aanvragen?

1. Via mail
Download het aanvraagformulier (zie Downloads) en sla het op je pc op. Mail het ingevulde formulier uiterlijk 31 oktober naar wereldraad@dendermonde.be

2. Kom langs 
Kom uiterlijk 31 oktober langs bij het secretariaat van de wereldraad. Breng het ingevulde aanvraagformulier (zie Downloads) mee. 

Prijs?

Openbare besturen kunnen geen toelage krijgen. Indien voldaan wordt aan de vormelijke criteria, de basiscriteria en minimum 3 bijkomende inhoudelijke criteria, kan je voor projecten een subsidie krijgen van maximum 75 % van de effectieve kosten en met een plafondbedrag van 500 EUR per project.

Het bedrag van de toelage wordt bepaald door de omvang van het project. Het bedrag wordt bepaald op basis van een financiële raming die de initiatiefnemers bij hun aanvraag indienen en kan nooit hoger zijn dan de effectief gerealiseerde kost.

Contact