naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting ongeschikte en onbewoonbare woningen

Eigenaars van woningen die geïnventariseerd staan als ongeschikt en/of onbewoonbaar moeten hiervoor een belasting betalen. 

De belasting moet betaald worden als de woning gedurende 12 opeenvolgende maanden opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen.

Tarieven?

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 2.500 EUR voor het eerste jaar voor elke woning op de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, van welk type dan ook.

Het bedrag van de belasting voor de volgende jaren is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:

Het bedrag van de belasting van het eerste jaar vermenigvuldigd met X, waarbij X gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking opgenomen is in de gewestelijke inventaris, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend.

X mag niet meer bedragen dan 5.

Hoe?

Ingevorderd bij wijze van kohier: het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de belastingschuldigen goed met de eraan verbonden belastingaanslag.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld