naar top
Gemeente Dendermonde

Samenstelling en werking gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad telt vijf raadscommissies. In de dagen voorafgaand aan elke zitting van de maandelijkse gemeenteraad, komen de verschillende gemeenteraadscommissies samen om de onderwerpen van de gemeenteraad te bespreken. Het betreft vaak (technische) verduidelijking van complexe dossiers, waarbij toelichting door deskundigen (bv. stadsingenieur, brandweercommandant, enz.) wordt gegeven. De raadscommissies kunnen adviezen en voorstellen formuleren.

In elke commissie zetelen 13 raadsleden + 1 raadslid met raadgevende stem, waarbij de politieke verhoudingen van de gemeenteraad worden gerespecteerd. De vergaderingen van de raadscommissies zijn in principe openbaar.

 • Raadscommissie 'Algemeen beleid en financiën'
  Algemene beleid en coördinatie, veiligheid, burgerlijke stand en bevolking, begraafplaatsen, protocol en plechtigheden, public relations, informatie, financiën en begroting, lokale handel (middenstand, lokale economie , jobbeurzen), stadspromotie en toerisme, facility, ICT, administratieve vereenvoudiging, erediensten en juridische zaken (bevoegdheden Piet Buyse, burgemeester en Dieter Mannaert, schepen).
  Samenstelling raadscommissie:
  Piet Buyse, Dieter Mannaert, Dirk Abbeloos, Pascal Putteman, Patrick Van Campenhout, Stijn Goossens, Bart Nobels, Gwen Brabants, Niels Tas, Laurens Hofman, Illy Tasatan, Barbara Pas, Ilse Annemans en Iris Uyttersprot (raadgevende stem).
  Voorzitter: Pascal Putteman.

 • Raadscommissie 'Openbare werken'
  Openbaar domein (openbare werken, openbare gebouwen, en openbaar groen), autopark, topografie, nutsvoorzieningen, straatmeubilair, wegen en waterlopen (inclusief polders), jaarmarkten, energie en klimaat, communicatie en inspraak
  (bevoegdheden Leen Dierick, schepen).
  Samenstelling raadscommissie:
  Leen Dierick, Luc Van Mol, Els De Wael, Patrick Meulebroek, Hilde Raman, Bart Claes, Bart Nobels, Tom Bogman, Saih Majid, Gino Van der Vreken, Iany Tsaoussis, Johan Daman, Stefaan Van Gucht en Iris Uyttersprot (raadgevende stem).
  Voorzitter : Els De Wael.

 • Raadscommissie 'Ruimtelijke ordening, mobiliteit en milieu'
  Omgevingsvergunning (ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu), afvalbeleid en zwerfvuil, verkeer, mobiliteit en parkeren (bevoegdheden Marius Meremans, schepen).
  Samenstelling raadscommissie:
  Dieter Mannaert, Nele Cleemput, François De Bleser, Patrick Meulebroek, Patrick Van Campenhout, Stijn Goossens, Hilde Raman, Tom Bogman, Niels Tas, Gino Van der Vreken, Iany Tsaoussis, Stefaan Van Gucht, Alex Pensaert en Iris Uyttersprot (raadgevende stem)
  Voorzitter : Stijn Goossens.

 • Raadscommissie 'Onderwijs, personeel en lokaal sociaal beleid'
  Personeel, onderwijs (exclusief kunstonderwijs), kinderen (kinderopvang, onthaalouders, opvoedingsondersteuning), platteland en landbouw, ontvangsten en feestelijkheden, markten, sociale zaken, seniorenbeleid, volksgezondheid, gezin, armoede, samenleven en welzijn (wijkontwikkeling, welzijn van mens en dier), wonen(bevoegdheden Martine van Hauwermeiren, schepen en Tomas Roggeman, schepen).
  Samenstelling raadscommissie:
  Martine Van Hauwermeiren, François De Bleser, Patrick Meulebroek, Pascal Putteman, Patrick Van Campenhout, Hilde Raman, Bart Claes, Gwen Brabants, Tineke Wauters, Laurens Hofman, Iany Tsaoussis, Ilse Annemans, Barbara Pas en Iris Uyttersprot (raadgevende stem).
  Voorzitter : Bart Claes.

 • Raadscommissie 'Sport, jeugd, cultuur'
  Sport, sportvisserij en recreatie, jeugd, speelpleinen en natuur, cultuur en cultureel erfgoed, kunstonderwijs, musea en archief, ontwikkelingssamenwerking, Europese en internationale contacten (bevoegdheden Lien Verwaeren, schepen en Els Verwaeren, schepen).
  Samenstelling raadscommissie:
  Lien Verwaeren, Els Verwaeren, Luc Van Mol, Els De Wael, Stijn Goossens, Bart Claes, Bart Nobels, Saih Majid, Tineke Wauters, Gino Van der Vreken, Illy Tasatan, Alex Pensaert, Johan Daman en Iris Uyttersprot (raadgevende stem).
  Voorzitter : Nele Cleemput.