naar top
Gemeente Dendermonde

Jeugdraad

Doelstelling

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur is verplicht om aan deze raad advies te vragen over alle punten waarvoor de jeugdraad bevoegd is (alles wat het jeugdbeleid in de culturele sector betreft, niet wat betreft onderwijs, gezondheid, welzijn, ruimtelijke ordening en milieu). Een jeugdraad moet niet wachten met het geven van adviezen tot er hen iets gevraagd wordt, maar kan zelf ook het initiatief nemen een probleem aan te kaarten of informatie op te vragen. Ook moet de jeugdraad zich niet beperken tot adviezen binnen zijn bevoegdheid, maar kunnen er even goed thema's aangesneden worden die ruimer zijn dan de culturele materies. Naast vergaderen en adviseren organiseert de jeugdraad activiteiten (vorming, fuiven, ontspanning ... ).

Samenstelling en structuur

Algemene vergadering
De algemene vergadering komt tweemaandelijks samen en dit 5 maal per jaar (niet tijdens de vakantie of examenperiodes). Elke Dendermondse jeugdvereniging heeft recht op twee vertegenwoordigers in de jeugdraad. Dit zijn altijd dezelfde mensen, zodat de algemene vergadering een vaste groep wordt. Deze vergadering signaleert de noden en behoeften van kinderen en jongeren, keurt begrotingen, rekeningen, het huishoudelijk reglement en statuten goed.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt verkozen door en uit de algemene vergadering. Zij verzamelt informatie, volgt adviezen op en bereidt de algemene vergadering voor.

Subsidies

De jeugdraad geeft advies over de verdeling van een aantal subsidies:

Lid worden?

Iedere organisatie op het grondgebied van Dendermonde kan lid worden van de jeugdraad. Verenigingen van alle ideologische of filosofische strekkingen kunnen een aanvraag doen, ook politieke of winstgevende organisaties. De Dendermondse jeugdraad is een open raad waar iedereen welkom is, zowel vertegenwoordigers van jeugdverenigingen als geïnteresseerde jongeren die nergens bij aangesloten zijn.

Contact

  • logejeugdraad