naar top
Gemeente Dendermonde

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Doelstelling

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) heeft als opdracht stad Dendermonde te adviseren over zaken binnen het beleidsdomein kinderopvang, meer bepaald:

 • over de opmaak van het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning
 • over de uitvoering en bijsturing van dit beleid
 • bij de opstart van nieuwe of uitbreiding van bestaande opvangvoorzieningen

Samenstelling en structuur

Het LOK vindt zijn regelgevende basis binnen Kind&Gezin (Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang). Elke stad of gemeente is verplicht een LOK op te richten.

Het LOK bestaat enkel uit een algemene vergadering, met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen:

 • gebruikers van kinderopvang (of hun vertegenwoordigers)
 • aanbieders van kinderopvang
 • vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

Vergaderingen

Het LOK komt gemiddeld vier keer per jaar samen. Eventuele werkgroepen kunnen frequenter samenkomen, afhankelijk van het doel en het onderwerp van de werkgroep.

Werkgroepen

Het LOK bestaat uit 3 verschillende werkgroepen:

 • Lokaal Loket kinderopvang
 • Kinderen in kwetsbare gezinnen
 • Nieuw decreet IBO

Werkgroepen die in het verleden uit het LOK ontstonden:

 • Werkgroep ‘Huis van het Kind’: advies
 • Werkgroep ‘Samenwerking IBO-scholen’: voorbereidend werk voor Gemelde Opvang

Lid worden?

Wie lid wil worden van het LOK, kan zijn of haar kandidatuur per mail indienen bij de secretaris. De kandidatuur wordt voorgelegd op de volgende LOK-vergadering.

Voorzitter en secretaris

Ellen Cassimon : lok@dendermonde.be

Linsy Beeckwee : lok@dendermonde.be

Contact

 • kinderopvang spelende kinderen