naar top
Gemeente Dendermonde

Adviesraad lokale economie

Doelstelling

De adviesraad wil de lokale economie positief beïnvloeden via beter afgestemde onderlinge communicatie en via concrete adviesverlening aan het lokale bestuur:

 • Overleg tot stand brengen tussen actoren lokale economie enerzijds en het lokale bestuur anderzijds.
 • Overleg tot stand brengen tussen ondernemers, verenigingen en deskundigen onderling.
 • Een adviserend orgaan vormen dat beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werkt naar het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad toe. Dit kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of (een lid van) het college van burgemeester en schepenen gebeuren.
 • Het aangeven van diverse problemen op stedelijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de lokale economie aanbelangen én hieraan gekoppeld oplossingsvoorstellen formuleren.
 • Het ondersteunen en promoten van de lokale economie, inbegrepen het formuleren van voorstellen terzake, i.f.v. het bevorderen van een ondernemersvriendelijk klimaat in de stad.

Samenstelling

Er is een vertegenwoordiging van:

 • plaatselijke handelsverenigingen
 • kernwinkelvoorzieningen
 • handelsconcentraties
 • professionele of interprofessionele organisaties
 • vrije beroepen
 • industriële bedrijven
 • sociale economie of zorg economie
 • horeca

Vergaderingen

De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar en vinden maandelijks plaats.

Contact

Secretariaat adviesraad lokale economie

 • ondernemers