naar top
Gemeente Dendermonde

Verwarmingstoelage of stookoliepremie

Personen in een financieel moeilijke situatie kunnen onder bepaalde voorwaarden elk jaar een verwarmingstoelage of stookoliepremie aanvragen. 

Je kan een tegemoetkoming krijgen voor huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum (type C) aan de pomp, bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen). Er is geen tussenkomst voor elektrische verwarming, aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaan- of butaangas in gasflessen.

Alle informatie vind je ook terug via www.verwarmingsfonds.be.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor deze tussenkomst wanneer je behoort tot 1 van deze categorieën: 

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Ook moet het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk zijn aan 23.851,17 euro verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste*. Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen dat lager is dan 3.490 euro zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor de kinderen.
  Er moet geen inkomensonderzoek gevoerd worden:
  • wanneer het huishouden geniet van het OMNIO-statuut.
  • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut.
  • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut.
 • Categorie 2: personen met een begrensd inkomen
  Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk  aan 23.851,17 euro verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste. Hierbij wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. 

 • Categorie 3: personen met schuldoverlast
  Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.

Hoe aanvragen?

Je dient binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof een aanvraag in bij het Sociaal Huis, ldc Zilverpand, ldc De Zonnebloem of ldc ´t Plein.

 • Kom langs in het Sociaal Huis tijdens de openingsuren
 • Vraag telefonisch een afspraak als je je niet kan vrijmaken tijdens de openingsuren
 • Vraag telefonisch een huisbezoek als je minder mobiel bent

Het Sociaal Huis onderzoekt of je voldoet aan de voorwaarden. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het bedrag dat op je rekening gestort wordt. 

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart.
 • Kopie van de leveringsfactuur of -bon van de brandstof. Als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft. 
 • Als je behoort tot categorie 1 of 2: bewijs van het gezinsinkomen op vraag van het Sociaal Huis (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering ...) 
 • Als je behoort tot categorie 3: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Prijs?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof.  Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.

Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum geeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro voorzien.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren. 

 • Geld